Zápis z výroční členské schůze ČHS ČLS JEP konané 19. 9. 2018

11. 10. 2018

Zápis z výroční členské schůze České hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 9. 2018 v Clarion Congress Hotelu Praha

Účast potvrzená podpisy na registračních listinách: 140 účastníků

  1. Úvodní slovo pronesl a účastníky schůze přivítal nový předseda ČHS ČLS JEP prof. Mayer. Ve svém projevu neopomněl poděkovat bývalému předsedovi doc. Čermákovi za jeho působení ve funkci ve 3 předchozích funkčních obdobích.
  2. Doc. Čermák podal zprávu o činnosti ČHS ČLS JEP v minulém funkčním období.
  3. Prof. Kozák poté přednesl zprávu revizní komise za uplynulé volební období fungování výboru ČHS. Konstatoval, že revizní komise nemusela řešit žádný případ porušení stanov ČHS a rozhodovat žádný spor v ČHS. Připomněl, že ČHS má 1326 členů a že pro platnost výroční schůze je nutná účast 20 % celkové členské základny.
  4. Paní Pavlíková z titulu hospodářky ČHS informovala o hospodaření společnosti v roce 2017. V roce 2017 měla ČHS výnosy ve výši 509253,48 Kč a její náklady činily 865280,51 Kč. Konečný zůstatek na účtu ČHS k 1. 1. 2018 byl 4716416,80,- Kč. Paní Pavlíková vyjádřila poděkování doc. Čermákovi za pozornost a podporu, kterou coby bývalý předseda ČHS věnoval sekci zdravotních laborantů.
  5. Prof. Mayer závěrem vysoce kladně zhodnotil právě probíhající 1. Český hematologický a transfuziologický sjezd, nastínil plány ČHS ČLS JEP do budoucna a vyjádřil naději, že se podaří vytyčené úkoly úspěšně plnit.

Zapsala: dr. Žáčková
Kontroloval: prof. Mayer

Přejít nahoru