Zápis č. 2 ze schůze výboru ČHS ze dne 19.9.2018

9. 10. 2018

Zápis č. 2 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 09. 2018 v Clarion Congress Hotelu v Praze

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kouřilová, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Host: Dušek

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a vedl předseda ČHS prof. Mayer.
Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

  Doc. Čermák dále informoval, že 13. 7. 2018 zaslal prof. Součkovi informaci o skladbě hematologických přednášek na 25. českém internistickém sjezdu. Jde o tato sdělení: Poruchy hemostázy v ambulanci internisty (doc.Dulíček), Hematologické projevy onemocnění jater a ledvin (dr.Hluší) a Diferenciální diagnostika cytopenie – konzultace hematologa (prof.Kozák). Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

 2. Problematika úhrad zdravotní péče v hematologii

  Prof. Mayer uvedl problematiku úhrad zdravotní péče, především nových léčivých přípravků. Zdůraznil, že se ČHS musí postavit proti průtahům při sjednávání těchto úhrad, musí přispět ke správnému odhadování nákladů na péči a musí se zasadit o to, aby účinná léčba byla dostupná všem nemocným. Ukázal vývoj nákladů na centrovou péči v posledních letech. Navrhl ke konci roku udělat tiskovou konferenci týkající se nových léčebných možností a nákladů s nimi spojených.

  Na slova prof. Mayera navázal host schůze doc. Dušek (Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky), který ukázal populační predikce hematologických malignit. Zdůraznil nutnost analyzovat prevalence nemocí, procento sekundárních malignit a očekávané navýšení incidence hematologických malignit v příštích letech.

  Doc. Dušek navrhl vydat v příštím roce jedno číslo českého medicínského časopisu věnované epidemiologii hematologických malignit. Výbor tuto myšlenku podpořil. Bude připraveno takové číslo časopisu Transfuze a hematologie dnes. Doc. Dušek se dále věnoval predikci segmentu centrové léčby a tzv. horizon scanning. Doc. Dušek uvedl, že má možnost ve spolupráci s odbornými společnostmi vytvořit podklady pro predikci centrové péče na roky 2019 a 2020. Doc. Dušek rovněž navrhl oslovit Asociaci poskytovatelů zdravotní péče, konzultovat s nimi tyto predikce, které by měly být povinným podkladem pro řízení o úhradách zdravotní péče. Doc. Dušek vyslovil prosbu o spolupráci při provádění horizon scanning. Výbor tuto žádost podpořil. Jako poslední bod se doc. Dušek věnoval kapitole klasifikačního systému DRG včetně otázky tzv. případových paušálů a CZ-DRG markerů (obsahující stratifikační markery). Doc. Dušek požádal o kódování CZ-DRG markerů v nemocnicích, kde tato stratifikace bude zavedena i o kontrolu tohoto systému. Nakonec doc. Dušek připomněl 3. verzi klasifikace MKN-O-3 a požádal výbor ČHS o kontrolu překladu této klasifikace. Výbor souhlasil a určí osoby, které kontrolu provedou.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 3. Přijetí nových členů ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 5 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Écsiová Dominika, MUDr., FN Hradec Králové
  • Klčková Jana, MUDr., KNL, a.s. Liberec
  • Mastíková Lenka, MUDr., FN Motol, Praha
  • Navrkalová Veronika, Mgr. Ph.D., FN Brno
  • Schutzová Miroslava, FN Plzeň

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 4. Klinické doporučené postupy

  Prof. Mayer obšírně uvedl problematiku klinických doporučených postupů. Postupně mají být vytvářeny a uváděny do praxe závazné klinické doporučené postupy, které by měly být publikovány formou věstníku Ministerstva zdravotnictví. Uvedl, že za hematologickou odbornost budou připraveny vzorové klinické a doporučené postupy o chronické lymfocytární leukemii. Ty budou připraveny formou adopce německých klinických doporučených postupů. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Doubek

 5. Problematika oficiálních stanovisek hematologické společnosti při komunikaci se státními orgány, eventuálně jinými právnickými osobami

  Předseda výboru ČHS, prof. Mayer, navrhl, aby garantem za ČHS pro komunikaci se státní správou zůstal doc. Čermák, který by měl být i nadále členem Lékové komise ČLS. To znamená, že na doc. Čermáka by i nadále chodily oficiální požadavky a zpracované materiály by potom doc. Čermák zase jménem České hematologické společnosti odesílal. Dále navrhl, aby požadovaná stanoviska k problematice nových léčiv případně dalším otázkám pro výbor ČHS připravovali odborníci, které výbor vybere a předem odsouhlasí. Výbor bude vyžadovat, aby stanoviska byla vypracovávána nejen kvalitně po odborné stránce, ale i včas. Finální stanovisko odsouhlasí výbor. Výbor ČHS s tímto návrhem souhlasil.

  V této souvislosti byl požádán prof. Papajík o vypracování stanoviska k léčivu Truxima. Výbor s tímto návrhem souhlasil.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a doc. Čermák

 6. Stanovy hematologické společnosti, plán práce, přípravy

  Prof. Mayer zmínil, že požádá o právní rozbor připravovaných stanov ČHS. Na některém z dalších jednání tento rozbor představí.

  Dr. Mikulenková otevřela otázku stanov sekcí, k čemuž prof. Faber doplnil, že stanovy sekcí ČHS musí být jednotné. Výbor se vyslovil k diskuzi o této problematice na další schůzi.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 7. ČHS a SEKK

  Prof. Mayer uvedl, že tuto problematiku prodiskutují s dr. Mikulenkovou, a poté závěry diskuze představí výboru. Budou o jednání informovat na další schůzi výboru.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a dr. Mikulenková

 8. Další sjezd České hematologické společnosti

  Prof. Mayer vysoce ocenil odbornou i společenskou úroveň právě skončeného sjezdu 1. českého hematologického a transfuziologického sjezdu. Jedním z hlavních bodů jednání příští výborové schůze bude organizace dalšího českého hematologického a transfuziologického sjezdu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 9. Další

  Doc. Čermák informoval o jednání pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů k návrhu nových kódů, které se koná na MZd 20. 9. 2018. Jde o tyto navrhované kódy – statimové vyšetření faktoru VIII, statimové stanovení molekulárních markerů hemostázy, statimové vyšetření funkční aktivity von Willebrandova faktoru a požadavek na sdílení kódu odběr mozkomíšního moku lumbální punkcí nebo subokcipitální punkcí nebo punkcí přes fontanelu. Výbor nemá ke kódům výhrady.

  Doc. Čermák požádal o souhlas s návrhem certifikace v systému externího hodnocení kvality (EHK) pro rok 2019 pro program hemokoagulace a krevní obraz. Výbor návrh systému certifikovaných zkoušek odsouhlasil.

  Dr. Mikulenková připomněla dopis s odpovědí na dotaz doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA (šéf SKVCH) ohledně nízké kalkulace výkonu 96125 Rekalcifikační čas a výhledové tvorby nového hemokoagulačního výkonu pro zjištění úrovně heparinizace krve v mimotělním oběhu (nový výkon ACT). Dále zmínila nesoulad mezi výkladem Zákonem 202/2017 o Specifických zdravotních službách a vyhláškou 134/1998každoročně aktualizovaných zdravotních výkonů, ve kterých je uvedeno sdílení výkonů genetické laboratoře s ostatními laboratorními odbornostmi včetně 818. Výbor vzal tyto informace na vědomí. Otázce sdílení výkonů se bude dále věnovat. Dr. Mikulenková požádá o dodatečné podklady k této problematice.

  Doc. Čermák uvedl, že prof. Kozák ho požádal, aby informoval výbor ČHS o tom, že na základě požadavku MZd na akreditační komisi pro hematologii a TL byl připraven nový vzdělávací program pro lékařský obor hematologie a transfuzní lékařství. Doc.Čermák obdržel počátkem tohoto týdne obdobný požadavek z IPVZ na aktualizaci vzdělávacího programu pro nelékaře Klinická hematologie a transfuzní služba.

  Prof. Pospíšilová se zmínila o návrhu Společnosti lékařské genetiky k návratu 15 platových tříd pro NLZP VŠ (odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků dle NV č. 222/2010). Paní Pavlíková informovala o stejné problematice s platovými třídami pro zdravotní laboranty. Výbor systém 15 platových tříd pro NLZP VŠ a změnu platových tříd pro NLZP laboranty podporuje.

  Prof. Mayer připomněl žádost o garanci sympozia pro onkologické sestry. Výbor tuto záležitost prodiskutoval a konstatoval, že se jedná o potenciálně zajímanou akci, ale zatím garanci nevydal, neboť by sympozium do budoucna muselo mít více skutečně hematologické problematiky.

  Doc. Žák zmínil žádost o garanci pro Regionální seminář východočeského a libereckého regionu: „Kraskov 2018“. Výbor souhlasil s garancí této akce.

  Výbor vzal na vědomí a schválil informaci Dr. Mikulenkové, že Ing. Martin Pulcer byl jednomyslně doporučen přítomnými 23 členy LS ČHS z celkového počtu 28 členů jako posuzovatel NASKL pro odbornost 818. Výbor ČHS s tímto doporučením vyslovil souhlas.

Termín konání příští schůze:

Bude určen

Zapsal: Prof. Doubek
Kontroloval: Prof. Mayer

Přejít nahoru