Zápis č. 1 ze schůze nového výboru ČHS ze dne 27.6.2018

13. 8. 2018

Zápis č. 1 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 27. 06. 2018 v ÚHKT

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Kouřilová, Kozák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Faber, Jindra, Mikulenková
Host: Písačka

Zasedání zahájil prof. Ráčil jako pověřený zástupce nově zvolené revizní komise výboru ČHS a komise navržené předsedou volební komise prof. Indrákem. Prof. Ráčil v úvodu rovněž informoval, že novým předsedou revizní komise byl zvolen per rollam prof. Faber.

Doc.Čermák informoval, že zástupcem sekce sester ve výboru ČHS byla zvolena Mgr.Kouřilová a zástupcem sekce laborantů paní Pavlíková.

Jediným bodem této schůze byla volba organizační složky ČHS, neboť byl již zvolen nový výbor společnosti. Viz zápis volební komise ČHS.

Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Volba organizační složky ČHS ČLS JEP

  Prof. Ráčil informoval, že volbu organizační složky povede komise ve složení prof. Ráčil, Bc. Bystřická a MUDr. Písačka.

  Rovněž uvedl, že je přítomno 9 členů nově zvoleného výboru a výbor je tedy schopný usnášení.

  Prof. Ráčil poté vyzval doc. Žáka, jakožto člena výboru, jenž získal nejvíce hlasů ve druhém kole voleb, zda by chtěl kandidovat na předsedu. Ten poděkoval za tuto nabídku, ale odmítl ji a navrhl na předsedu prof. Mayera. Prof. Mayer kandidaturu přijal.

  Následně proběhla tajná volba předsedy. Prof. Mayer byl zvolen předsedou výboru 8 hlasy přítomných členů výboru, jeden volební lístek byl prázdný.

  Prof. Mayer navrhl na místopředsedu ČHS doc. Čermáka. Ten kandidaturu přijal. Doc. Čermák byl v tajné volbě zvolen místopředsedou výboru 8 hlasy přítomných členů výboru, jeden volební lístek byl prázdný.

  Prof. Mayer navrhl na funkci vědeckého sekretáře ČHS prof. Starého. Prof. Starý kandidaturu přijal. Prof. Starý byl zvolen vědeckým sekretářem 8 hlasy přítomných členů výboru, jeden volební lístek byl prázdný.

  Na funkci hospodáře ČHS navrhl prof. Mayer paní Pavlíkovou. I ona kandidaturu přijala. Paní Pavlíková byla zvolena hospodářem výboru 8 hlasy přítomných členů výboru, jeden volební lístek byl prázdný.

  Následně předal prof. Ráčil vedení schůze prof. Mayerovi.

  Prof. Mayer za zvolení poděkoval a taktéž poděkoval končícímu výboru za jeho činnost. Nastínil, čemu by se měl nově zvolený výbor věnovat.

  Prof. Mayer krom toho navrhl změnu organizačního řádu ČHS. Uvedl, že by měla být vytvořena nová funkce dalšího místopředsedy ČHS. Výbor ČHS tento návrh hlasy všech členů přítomných schválil.

  Prof. Mayer navrhl na dalšího místopředsedu doc. Žáka. Ten kandidaturu přijal. Doc. Žák byl v tajné volně následně zvolen místopředsedou výboru 8 hlasy přítomných členů výboru, jeden volební lístek byl prázdný.

  Po skončení voleb navrhl prof. Starý, aby byli na další jednání výboru zváni zástupci všech center specializované hematologické péče, případně zástupci sekcí ČHS. Prof. Mayer se k tomuto návrhu vyjádřil a uvedl, že se domnívá, že není nutné tyto zástupce pravidelně zvát, pokud se budou členové výboru k dané problematice moci kvalifikovaně vyjádřit sami nebo s pomocí nejbližších kolegů ze svých pracovišť.

  Prof. Mayer dále uvedl, že by na každé jednání výboru chtěl zařadit jedno stěžejní téma, ke kterému by chtěl pozvat k diskuzi hosta, jehož vyjádření k této problematice jsou velmi důležitá a nemusí nutně vždy jít jen o osobu z hematologické komunity, zvláště pokud se budou projednávat nějaká legislativní nebo ekonomická témata. K tomuto bodu potom již dále neproběhla žádná diskuze. Prof. Mayer uzavřel jednání schůze. Vyjádřil naději, že jednání výboru ČHS budou i nadále konstruktivní a budou ve prospěch české hematologie.

Termín konání příští schůze:

Září 2018

Zapsal: Prof. Doubek
Kontroloval: Prof. Mayer

Přejít nahoru