Zápis č. 15 ze schůze výboru ČHS ze dne 27.6.2018

25. 7. 2018

Zápis č. 15 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 27. 06. 2018 v ÚHKT

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Kouřilová, Kozák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Faber, Jindra, Mikulenková, Indrák, Trněný

Zasedání končícího a nově zvoleného výboru ČHS zahájil a vedl dosavadní předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  EHA Board of Accreditation odeslal ČHS fakturu na částku 689.70 €, přestože byl upozorněn na skutečnost, že ČHS letos nebude aplikovat o CME kredity. Situace byla vyřešena prof.Faberem a doc.Čermákem osobním jednáním v průběhu kongresu EHA.

  Bylo odesláno kritické stanovisko ČHS JEP k navrhovaném projektu center specializované aferetické péče, firma Fresenius Brožík se dosud nevyjádřila k nabídce možné další spolupráce.

  Předseda ČHS dosud neobdržel konečnou verzi Dotazníku pro pracoviště účastnící se externí kontroly kvality organizované SEKK, kde by byly zapracovány připomínky laboratorní sekce ČHS, dotazník tím pádem ještě nebyl distribuován. Zdržení vzniklo díky problémům s elektronickou komunikací a byla přislíbena urychlená náprava.

  Byla uzavřena darovací smlouva mezi SEKK, ČLS a ČHS. ČHS na základě této smlouvy obdrží dar ve výši 100 000,- Kč.

  Výbor následně odsouhlasil zápis z předešlé schůze.

 2. Přijetí nových členů ČHS, členské příspěvky a jubilanti z řad členů ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 6 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Gulčíková Jana, Bc., UNICAplasma Morava, s.r.o., Ostrava
  • Hajzerová Veronika, Bc. DiS., UNICAplasma Morava, s.r.o., Český Těšín
  • Janovská Milada, MUDr., Poliklinika prof. Řeháka, Praha 5
  • Janoušková Miloslava, MUDr., KKN a.s., Transfúzní oddělení, Karlovy Vary
  • Lejdarová Hana, MUDr., FN Brno
  • Pacalová Rita, RNDr. Ph.D., FN Brno

  Výbor odsouhlasil snížení členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené čtyřem členkám ČHS.

  Termín : další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: vědecký sekretář ČHS

 3. Vyúčtování hospodaření ČHS za rok 2017

  Paní Pavlíková informovala o tom, že bylo uzavřeno vyúčtování za rok 2017. ČHS měla za tento rok výnosy ve výši 509253,48 Kč a její náklady činily 865280,51 Kč. Konečný zůstatek na účtu ČHS k 1. 1. 2018 byl 4716416,80,- Kč.

  Termín : další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: hospodář ČHS

 4. Jednání ČHS na MZd

  Předsedovi PS pro SZV a na odbor dohledu nad zdravotním pojištěním byly odeslány k novému projednání návrhy na Statimové vyšetření faktoru VIII., Statimové vyšetření funkční aktivity wWF a Statimové vyšetření molekulárních markerů hemostázy, které byly upraveny podle připomínky plátců pojištění na minulém zasedání PS pro SZV.

  PS pro SZV byla rovněž zaslána žádost o projednání sdílení výkonu 29410 – lumbální punkce s odběrem mozkomíšního moku pro odbornost 202.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc.Čermák a dr. Mikulenková

 5. Jednání ČHS s VZP a SZP

  ČHS obdržela od MUDr.Knorové ze SZP, která je vedoucí pracovní skupiny VZP a SZP pro implementaci nových molekulárně genetických kódů, odpověď na návrhy ČHS týkající se rozdělení vyšetření somatického genomu pomocí NGS podle četnosti vyšetření a podle diagnóz. V odpovědi je ČHS informována, že plátci zdravotního pojištěni zatím pozastavují další jednání ohledně vykazování vyšetření somatického genomu pomocí NGS do obdržení podrobné analýzy efektivity vykazování vyšetření germinálního genomu pomocí NGS obdobným způsobem za rok 2018. VZP a SZP přiznávají, že t.č. nejsou ještě po metodické i personální stránce plně připraveny na definitivní jednání.

  Prof. Pospíšilová navrhla, že by bylo vhodné koordinovat aktivity ohledně úhrady vyšetření genomu s dalšími odbornými společnostmi. Prof. Mayer v této souvislosti uvedl, že je zapotřebí jednat především se Společností lékařské genetiky.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer, prof. Pospíšilová.

 6. Jednání ČHS se SUKL

  ČHS připomínkovala hodnotící zprávy SUKL týkající se přípravků :

  • Opdivo, Adcetris (bez zásadních připomínek),
  • Zydelig, Imbruvica (doporučeno sjednotit indikační kritéria-prof.Doubek)
  • Elocta (doporučeno oddělit úhradu koagulačních faktorů s prodlouženým účinkem od standardních faktorů a rekombinantních faktorů od faktorů s jakýmkoli přídavkem lidské plasmy – prim.Blatný).
 7. Odměna členům volební komise pro volby do výboru ČHS 2018

  Prof. Starý informoval o průběhu druhého kola voleb do ČHS a navrhl odměny členům volební komise pro volby do výboru ČHS, které proběhly na jaře 2018. Výbor schválil odměnu formou DPP 5000,- Kč členům komise, kteří se účastnili jednoho kola voleb (MUDr. Martin Písačka, CSc., MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.) a DPP 10000,- Kč členům komise, kteří se zúčastnili obou kol voleb (Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., Mgr. Filip Vrbacký, Ph.D., Bc. Eva Bystřická) a paní Ivě Růžičkové (sekretářce vědeckého sekretáře ČHS) za přípravu a administrativní zajištění voleb. Výbor rovněž odsouhlasil úhradu cestovních nákladů členům komise, kteří o tuto úhradu požádali.

 8. Zpráva revizní komise za uplynulé volební období

  Prof. Kozák přečetl zprávu revizní komise za uplynulé volební období fungování výboru ČHS. Konstatoval, že revizní komise nemusela řešit žádný případ porušení stanov ČHS a rozhodovat žádný spor v ČHS. Rovněž uvedl, že ČHS má 1326 členů.

  Výbor vzal revizní zprávu na vědomí.

  Plné znění zprávy revizní komise bude uveřejněno na webu ČHS, zpráva bude referována na plenární schůzi ČHS v září 2018

 9. Další

  Doc. Čermák informoval o dalších aktivitách, které proběhly v období od poslední schůze výboru ČHS:

  1. Byla uzavřena smlouva mezi ČHS, ČLS a firmou Metritis týkající se organizace českého hematologického a transfuziologického sjezdu.
  2. Byla uzavřena smlouva s firmou Metritis týkající se organizace Konference dětských hematologů v Českých Budějovicích.
  3. Program hematologického bloku pro kongres České internistické společnosti v Brně je složen ze sdělení : Poruchy hemostázy v ambulanci internisty (doc.Dulíček), Hematologické projevy onemocnění jater a ledvin (dr.Hluší) a Diferenciální diagnostika cytopenie – konsultace hematologa (prof.Kozák).
  4. Prof. Pospíšilová a její tým se hlásí do soutěže o Cenu předsednictva ČLS JEP, z.s. za vědeckou práci. Výbor její žádost schvaluje.
  5. Výbor ČHS obdržel zprávu o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2015—2017 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2018—2020, jednání o vytvoření center pro vzácná onemocnění v jednotlivých oborech se zatím nikam neposunula.
  6. Slovenská hematologická a transfuziologická společnost zaslala výboru ČHS dopis, v němž zve na IX. bratislavské hematologické a transfuziologické dny. Výbor vzal toto pozvání na vědomí.
  7. Na výbor ČHS se obrátila Česká společnost kardiovaskulární chirurgie. Její žádost se týká přehodnocení materiálních nákladů u kódu 96125, ACT. Žádost bude předána dr.Mikulenkové k projednání laboratorní sekcí ČHS:
  8. Doc. Čermák přečetl zápisy ze sekcí (CELL-leukemická sekce ČHS), ze zasedání poradní skupiny pro externí hodnocení kvality SEKK a vědecké rady ČLK.
  9. Doc. Čermák informoval o projektu depistáže pacientů s Gaucherovou nemocí. Firma Shire chce odběrový materiál na tuto depistáž poskytnout jako dar ČHS cestou smlouvy s ČLS JEP.

  Výbor vzal všechny tyto body na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

Doc. Čermák závěrem poděkoval členům končícího výboru za práci pro ČHS a předal vedení první volební schůze nového výboru ČHS komisi jmenované předsedou volební komise ČHS prof. Indrákem ve složení: prof. Ráčil, p.Bystřická, dr.Písačka.

Příloha:

Zpráva volební komise o výsledku voleb do výboru ČHS

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: doc. Čermák

Přejít nahoru