Zápis č. 14 ze schůze výboru ČHS ze dne 10.5.2018

20. 6. 2018

Zápis č. 14 ze schůze výboru České Hematologické Společnosti ČLS JEP konané dne 10. 05. 2018 v ÚHKT

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kozák, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Bystřická, Indrák, Kozák, Trněný

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Doc. Čermák v úvodu informoval, že na základě rozhodnutí minulé schůze napsal dopis neurologické společnosti ohledně sdílení kódu lumbální punkce. Neurologická společnost se sdílením kódu souhlasí. Další jednání s pojišťovnami povede doc. Čermák. Výbor s tímto postupem souhlasí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 2. Přijetí nových členů ČHS, členské příspěvky a jubilanti z řad členů ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 56 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP.

  • Badalcová Iveta, FN Brno
  • Bartusková Aneta, Bc., FN Ostrava
  • Baslíková Renata, MUDr. , Nemocnice Ivančice, p.o.
  • Beunierová Dagmar, FN Ostrava
  • Bryjová Lenka, Mgr., FN Brno
  • Bystroňová Kateřina, MUDr., Nemocnice Kyjov, HTO
  • Cieluchová Yveta, FN Ostrava
  • Fáberová Michaela, FN Ostrava
  • Fečková Mihályová Jana, MUDr., FN Ostrava
  • Gajdová Jana, FN Ostrava
  • Haroková Barbora, FN Ostrava
  • Havránek Ondřej, MUDr. Ph.D., UK 1.LF, BIOCEV
  • Hejsková Ivana, FN Ostrava
  • Hiltavská Dagmar, FN Ostrava
  • Hojdová Ivana, MUDr., Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • Homolová Věra, FN Ostrava
  • Hovorková Lenka, Mgr., UK 2.LF Praha
  • Ištvániková Lucia, MUDr., FN Ostrava
  • Janušková Martina, Mgr. DiS., FN Ostrava
  • Jurčeková Zuzana, Mgr., FN Ostrava
  • Kašparová Kateřina, Bc., FN Ostrava
  • Klinerová Jana, Mgr., FN Brno
  • Kochová Gabriela, DiS., FN Ostrava
  • Koňařík Marcel, Mgr., FN Ostrava
  • Kovalčíková Miluše, FN Ostrava
  • Kremlová Vladimíra, FN Ostrava
  • Krutská Monika, MUDr., ÚHKT Praha
  • Kulhánková Olga, FN Brno
  • Lakotová Oldřiška, Bc., FN Ostrava
  • Lesniáková Romana, Mgr., FN Ostrava
  • Majdyšová Hana, FN Ostrava
  • Martínková Markéta, Bc., FN Ostrava
  • Miková Vlasta, FN Ostrava
  • Moldrzyková Monika, UNICAplasma Morava, s.r.o., Český Těšín
  • Náhlíková Zdeňka, FN Ostrava
  • Pěgřímková Jana, Bc., FN Ostrava
  • Poledníková Martina, UNICAplasma Morava, s.r.o., Český Těšín
  • Popková Tereza, MUDr., FN Ostrava
  • Pravečková Radomíra, FN Ostrava
  • Profotová Andrea, FN Ostrava
  • Ramiková Petra, FN Ostrava
  • Sedivakova Kristyna, Mgr., Cedars-Sinai Medical Center, LA, USA
  • Sekáčová Michaela, FN Ostrava
  • Skácelová Ludmila, FN Olomouc
  • Skoumalová Ivana, MUDr., FN Olomouc
  • Sněhotová Ilona, FN Ostrava
  • Steinová Dana, Bc., FN Ostrava
  • Szórádová Sabína, MUDr., FN Ostrava
  • Tesařová Julie, Mgr., FN Ostrava
  • Tlamichová Pavla, RNDr., Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
  • Veverková Alena, Mgr., FN Brno
  • Vráblová Lucia, MUDr., FN Olomouc
  • Vrzalová Zuzana, Ing. Ph.D., MU Ceitec, Brno
  • Vzorkova Martina, DiS., FN Ostrava
  • Wolfová Michaela, Bc., FN Ostrava
  • Židlík Vladimír, MUDr., CGB laboratoř, a.s., Ostrava

  Výbor dále odsouhlasil snížení členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené a odchodu do důchodu.

  Prof.Starý navrhl udělení čestného členství ČHS ČLS JEP prof.Angelice Batorové, CSc., výbor s návrhem souhlasí, ocenění bude předáno na celostátním sjezdu v září 2018.

  Termín : další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Cena ČHS za nejlepší publikaci v roce 2017

  Výbor odsouhlasil návrh komise výboru ČHS, že jako nejlepší publikace zveřejněná v roce 2017 se stane práce autorů:

  Hovorkova L, Zaliova M, Venn NC, Bleckmann K, Trkova M, Potuckova E, Vaskova M, Linhartova J, Machova Polakova K, Fronkova E, Muskovic W, Giles JE, Shaw PJ, Cario G, Sutton R, Stary J, Trka J, Zuna J. Monitoring of childhood ALL using BCR-ABL1 genomic breakpoints identifies a subgroup with CML-like biology Blood. 2017;129(20):2771-2781.

  Předání ocenění a přednáška o tomto tématu proběhne na sjezdu Českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu v září 2018.

  Termín : další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof.Starý

 4. Vyúčtování hospodaření ČHS za rok 2017

  Paní Pavlíková informovala o hospodaření ČHS v uplynulých měsících. Vyúčtování roku 2017 není ještě uzavřeno.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Volby do výboru ČHS

  Prof. Starý informoval, že návrhové kolo voleb proběhlo úspěšně. Na jeho základě byla vytvořena kandidátka pro vlastní volby, které byly nyní zahájeny. Volby budou probíhat do 25. května 2018 (datum razítka odesílající pošty). Výsledky voleb budou vyhlášeny do konce června 2018.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof.Starý a prof. Indrák

 6. Jednání ČHS a MZd

  1. Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonu – nedošlo k dohodě mezi zástupkyní ČHS dr.Lhoťanovou v otázce výše úhrady ceny vaku pro výkon léčebná venepunkce, revidovaný výkon zatím nebyl proto přijat.
  2. Národní akční program pro vzácná onemocnění 2018-2020 – doc. Čermák zahájil diskusi s pojišťovnami ohledně zajištění této péče pro vzácná onemocnění, ze strany MZd přislíbeno respektování Věstníku o centrové péči v hematologii.
  3. Vzdělávací program, návrh vyhlášky o atestační zkoušce – doc. Čermák výbor informoval o návrhu vyhlášky o atestační zkoušce. Členové výboru připomínkují zejména návrh povinné účasti školitele při atestaci a doporučují deklarovat ve vyhlášce tuto účast pouze jako doporučenou.
  4. Novelizace vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

   MZd zaslalo odborným společnostem vypořádání připomínek k vyhlášce, návrh ČHS na zavedení senzitivnějšího testování dárců krve metodou přímé detekce virové RNA nebo DNA (NAT) byl zamítnut. Výbor ČHS bere toto rozhodnutí jako politické a po stránce odborné stále trvá na původním stanovisku, neboť pro příjemce považuje za prioritní bezpečnost podaného přípravku.

  5. Mzd neakceptovalo připomínku ČHS k délce uchovávání výsledků vyšetření v laboratořích, současná novelizace se týká dokumentace ambulantní a lůžkové péče.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 7. Jednání výboru ČHS s VZP a SZP

  1. Na žádost VZP a SZP bylo vypracováno dělení kódu pro vyšetření somatického genomu do 3 podskupin (balíčků) dle počtu sekvenací obdobně jako vyšetření germinálního genomu; indikovat vyšetření mohou centra vysoce specializované hematologické péče, pojišťovny byly informovány o seznamu pracovišť molekulární genetiky, se kterými centra spolupracují. Na základě požadavků sdružení pojišťoven byly připraveny tři balíčky. Pojišťovny se zatím k návrhu nevyjádřily.
  2. Plátci ZP vydali Seznam molekulárně genetických vyšetření germinálního genomu, které jsou sdílenými kódy pro indikaci odborností 202. ČHS jednala s plátci ZP o možností sdílení indikace vyšetření germinálního genomu i u vrozených vzácných anemií a krvácivých chorob. Plátci ZP předběžné souhlasí s tím, že bude obdobně jako u vyšetření somatického genomu definován seznam indikujících a provádějících pracovišť. ČHS navrhuje omezit indikace vyšetření na Centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZd a provádění vyšetření na pracoviště, která tato vyšetření pro centra provádějí.

   Doc. Čermák poslal dopis vedení Společnosti lékařské genetiky (SLG) s žádostí o odsouhlasení sdílení kódů pro analýzu germinálního geonomu u výše uvedených vzácných onemocnění krvetvorby. Vedení SLG s tímto vyjádřilo souhlas, který pošle písemně.

   Prof. Pospíšilová navrhla, aby ČHS požádala SLG o souhlas pro všechny kódy, které se budou provádět v rámci balíčků NGS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer a prof. Pospíšilová

 8. Stanovisko ČHS k hodnotícím zprávám SÚKL

  ČHS odeslala na SUKL vyžádané stanovisko k úhradě:

  • plazmatické a rekombinantní přípravky FVIII. (vypracoval Dr. Blatný), doporučeno zachování současné dvojí úhrady ve 2 samostatných skupinách, nikoli sloučení přípravků do jedné skupiny s jednou další zvýšenou úhradou,
  • ruxolitinib (dr. Schwarz,,prof. Mayer, prof. Ráčil) – doporučeno rozšířit indikační kritéria o nemocné s progredující formou myelofibrózy, ale při zachování indikačního omezení S.
  • ponatinib – (prof.Mayer) – připomínky identické s připomínkami v minulém kole hodnocení (SUKL je vůbec nevzal na vědomí).
  • eltrombopag – (prof. Kozák), návrh nového indikačního omezení léku odpovídá potřebám reálné praxe, lék by měl by být indikován i v případě, že není provedena splenektomie.

  Výbor ČHS se vyjádřil stanovisko ke genetikům anagrelidu. Výbor vzal na vědomí zprávu vypracovanou České skupiny pro Ph-negativní myeloproliferace (CZEMP; dr. Schwarz). Ke zprávě se ale rozhodl nevydat žádné další vlastní stanovisko.

  Prof. Trněný informoval členy výboru, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provádí revizi indikací pro léčivo rituximab. SÚKL již vydal hodnotící zprávu rituximabu v prosinci 2017. Tato zpráva vychází indikačních omezení podle SPC. Prof. Trněný uvedl, že SÚKL je nakloněn rozšíření indikací podle dohody s VZP a v této věci bude se SÚKL jednat. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Trněný

 9. Jednání se SEKK

  Doc. Čermák informoval o dotazníku, který by měl být rozeslán pracovištím, která akreditují vyšetření společnosti SEKK, spol. s r.o., výbor ČHS souhlasí s tím, aby byl rozeslán na uvedená pracoviště. V mezidobí byl již dotazník připomínkován Laboratorní sekcí. Za výbor ČHS vypracuje zapracuje připomínky k dotazníku prof. Faber. Konečná forma dotazníku pak bude po schválení výborem zaslána SEKK, spol. s r.o. se žádosti o rozeslání pracovištím, účastnícím se cyklů externí kontroly kvality.

  Doc. Čermák informoval o daru, který SEKK, spol. s r.o. poskytne ČHS. Jde o 100 000,- Kč. Dále informoval o vědecké radě SEKK, s.r.o., kde byla probrána otázka GDPR . Výbor ČHS vzal tyto informace na vědomí. Současnými zástupci ČHS ve vědecké radě SEKK jsou :

  doc.Čermák, prof.Penka a dr.Hrachovinová

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák a prof. Faber

 10. Specifické léčebné programy (SLP)

  Doc. Čermák informoval o nových SLP pro preparáty Octostim a Carmubris. Prof. Trněný v této věci informoval o SLP s léčivem Blincyto u lymfomů.

  Výbor ČHS podporuje zahájení těchto SLP, vyžádané stanovisko k indikacím Carmubrisu vypracoval za ČHS předseda Transplantační sekce dr.Karas.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 11. Příprava celostátního hematologického sjezdu 2018 a zprávy o dalších sjezdech

  Prof. Starý a prof. Trněný informovali o přípravě celostátního hematologického sjezdu. V současnosti jsou připravené edukační přednášky a základní program podle jednotlivých specializací obou oborů. Termín pro zaslání abstrakt bude prodloužen do konce května 2018. Na sjezdu budou přítomni zahraniční řečníci a proběhnou rovněž satelitní sympozia. Součástí sjezdu bude i členská schůze ČHS. Sponzoři sjezdu jsou zajištěni.

  Prof. Starý navíc informoval o dotazu dělení případného zisku z pořádání sjezdu. ČHS navrhuje dělení v poměru 2:1:1 mezi tyto společnosti: ČHS, STL a Česká společnost pro trombózu a hemostázu (ČSTH).

  Prof. Faber zahájil diskusi o CME kreditech pro sjezd ČHS. Prof. Farer nabídl pomoc se získáním CME kreditů. Prof. Trněný ale poukázal na fakt, že evropské CME kredity zatím nejsou v České republice potřeba a zájem o ně je malý. Výbor se následně dohodl, že o CME kredity pro sjezd ČHS žádat nebude, o kredity nebude v roce 2018 žádat ani žádný z dalších sjezdů, doc. Čermák bude o této skutečnosti informovat oddělení pro CME kredity EHA (dr.Andreade).

  Doc. Žák informoval o přípravě laboratorní části sjezdu, drobných změnách v programu a zajištění společenského večera po této části.

  Doc. Čermák přidal zprávu o proběhlých XXIV. Pařízkových dnech v Ostravě. Paní Pavlíková zmínila Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester „HARRACHOHORKY 2018“. Paní Pavlíková rovněž uvedla, jak bude sjezd organizován v následujících letech a požádala o proplacení dárků pro končící organizátory sjezdu. Výbor ČHS proplacení dárků odsouhlasil.

  Prof. Faber přítomné seznámil s přípravou Olomouckých hematologických dnů 2018, zaměřených letos na tématiku vzácných onemocnění krvetvorby.

  Prim.Blatný žádá o podporu při propagaci 12.kogresu EAHAD (Evropská asociace pro hemofilii a k ní se vážící choroby), jenž se bude konat v únoru 2019 v Praze, výbor ČHS s touto podporou souhlasí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Trněný, prof. Starý, doc. Čermák, p. Pavlíková

 12. Hematologický blok na Českém internistickém sjezdu

  Doc. Čermák připomněl přípravu hematologického bloku na 25. kongresu České internistické společnosti, jenž se bude konat v září 2018 v Brně. Výbor ČHS se usnesl, že by na sjezdu zazněly přednášky tzv. konzultační hematologie (doc. Dulíček, prim. Gumulec a doc. Hluší). Výbor ČHS je osloví.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 13. Klinické doporučené postupy

  Prof. Mayer informoval o posunech v jednáních o Klinických doporučených postupech (KDP) a dále o s tím související aktualizaci doporučení ČHS v roce 2018. Doporučení ČHS budou připravována po konečném schválení projektu KDP Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV). V případě, že se doporučení ČHS stanou součástí KDP, mohlo by dojít k jednáním o úhradě terapie, která bude součástí platných KDP. Bude připravena ukázková kapitola KDP z oblasti hematologické onkologie.

  Doc.Čermák uvedl, že od června 2018 bude k dispozici suplementum Vnitřního lékařství věnované neonkologické hematologii, jež může přechodně suplovat zatím nevydanou druhou část červené knihy.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 14. Různé

  1. Doc. Čermák uvedl, že prof. Cvachovec, předseda správní rady Purkyňova nadačního fondu, vyzývá k podání nominací publikací s vysokým impakt faktorem, které vyšly v roce 2017, na ocenění Purkyňova nadačního fondu. Přihlášky je možné posílat do konce května 2018. Výbor ČHS bere tuto zprávu na vědomí.
  2. Doc. Čermák informoval o programu terapeutických aferéz. Firma Fresenius Brožík vytvořila Program aferetických center v České republice, jenž by mělo zaštítit MZd vyhlášením aferetických center. Doc. Čermák zjistí, o jakou jde aktivitu a co je jejím cílem. Bude o tom informovat na další schůzi výboru. Doc. Čermák informoval o stanovisku FN Brno k tabulce STL týkající se indikací léčebných aferéz. Výbor ČHS souhlasí s tímto stanoviskem. Velmi rezervované stanovisko má k programu i STL.
  3. Prof. Faber informoval o situaci časopisu Transfuze a hematologie dnes. Situace se pomalu zlepšuje, zaslaných článků začíná být dostatek. Prof. Faber bude rovněž apelovat na autory, aby se rovněž pokoušeli oslovovat potenciální inzerenty se vztahem k problematice článku. Doc. Čermák navrhl rovněž oslovit možné sponzory na sjezdu ČHS.

   V roce 2019 navíc časopis oslaví 25. výročí. Redakce časopisu vyzve k zasílán přehledných článků týkající se pokroků v hematologii za posledních 25 let. Příští rok bude 25 let časopisu, zda by neposlali příspěvek 25 let v hematologii.

  4. Doc. Žák vznesl dotaz, zda by ČHS nepodpořila změnu věstníku definujícím personální zabezpečení center vysoce specializované hematologické péče. ČHS se zapojí do přípravy aktualizace Věstníku. Doc. Žák bude informovat výbor ČHS, kdy by měl být věstník aktualizován.
  5. Doc. Žák informoval o nových doporučeních ČSCLL pro diagnostiku a léčbu CLL. Tato doporučení by měla vyjít v časopisu Transfuze a hematologie dne. Výbor ČSCLL souhlasil, aby tato doporučení byla oficiálními doporučeními ČHS.
  6. Prof. Čermák zmínil běžící projekt diagnostiky Gaucherovy nemoci, jehož garantem je prof. Kozák. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

Termín konání příští schůze:

červen 2018 (společná schůze současného a nového výboru ČHS).

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: doc. Čermák

Přejít nahoru