Zápis č. 13 ze schůze výboru ČHS ze dne 19.2.2018

19. 3. 2018

Zápis č. 13 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 02. 2018 v ÚHKT

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Indrák, Kozák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žák
Omluveni: Bystřická, Jindra, Trněný
Host: Hájek

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Doc. Čermák v úvodu informoval, že byl realizován převod částky 14.600 EURO z účtu ČHS na úhradu JACIE akreditace v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Výbor, který převod v minulosti již odsouhlasil, vzal tuto skutečnost na vědomí.

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze.

 2. Přijetí nových členů ČHS, členské příspěvky a jubilanti z řad členů ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 57 osob.

  Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Arpáš Tomáš, MUDr., FN Brno
  • Bílková Monika, FN Brno
  • Brázdilová Lucie, MUDr., FN Brno
  • Breuner David, DiS., FN Brno
  • Brychtová Yvona, MUDr., Ph.D., FN Brno
  • Březková Eva, DiS., FN Hradec Králové
  • Čerňan Martin, MUDr., FN Olomouc
  • Dudová Dominika, DiS., FN Brno
  • Fínová Lada, Mgr., FN Brno
  • Grossmannová Olga, MUDr., FNKV Praha
  • Hadrabová Markéta, MUDr., FN Brno
  • Hanáčková Veronika, MUDr., FN Olomouc
  • Hofírková Andrea, FN Brno
  • Hradská Katarína, MUDr., FN Ostrava
  • Hrochová Monika, FN Olomouc
  • Hurníková Renata, Bc., FN Brno
  • Ignácová Terézia, MUDr., FN Brno
  • Jakešová Radka, FN Brno
  • Janská Romana, Mgr., FN Olomouc
  • Kašparová Kateřina, Bc., FN Ostrava
  • Koňařík Marcel, Mgr., FN Ostrava
  • Kozelská Irena, FN Ostrava
  • Křáková Lucie, Mgr., FN Ostrava
  • Lašová Eliška, MUDr., FN Brno
  • Máchal Jan, MUDr., FN Brno
  • Markuseková Veronika, MUDr., FN Brno
  • Masaříková Ivana, FN Brno
  • Musilová Libuše, FN Brno
  • Němcová Lucie, MUDr., FN Brno
  • Ondráčková Monika, MUDr., FN Brno
  • Oujezdská Radka, Mgr., FN Brno
  • Panovská Anna, MUDr., Ph.D., FN Brno
  • Paráková Lenka, PharmDr., Ph.D., ÚN Brno
  • Pazdera Vít, FN Brno
  • Pejšová Lenka, MUDr., KKN, a.s. Nemocnice Karlovy Vary
  • Plevová Kristína, Mgr., FN Brno
  • Pokorná Veronika, DiS., FN Brno
  • Polická Simona, FN Brno
  • Prokopová Tereza, MUDr., FN Ostrava
  • Pouchlá Slávka, Mgr., FN Brno
  • Ptáčková Pavlína, Mgr., ÚHKT Praha
  • Pužová Nikola, Bc., FN Brno
  • Ručková Nicole, FN Brno
  • Ryšavá Markéta, MUDr., Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
  • Sandecká Viera, MUDr., FN Brno
  • Sedláčková Magdaléna, DiS., FN Brno
  • Skoumalová Ivana, MUDr., FN Olomouc
  • Sněhotová Ilona, FN Ostrava
  • Stáňová Michaela, DiS., FN Brno
  • Surá Dana, FN Brno
  • Šoltézsová Pavla, MUDr., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
  • Todorovová Jana, FN Brno
  • Vejvodová Andrea, MUDr., FN Brno
  • Wirthová Martina, Mgr., Nemocnice Vrchlabí
  • Zatloukalová Lucie, DiS., FN Olomouc
  • Zdráhalová Hana, FN Olomouc
  • Žitníková Daniela, Mgr., FN Ostrava

  Výbor odsouhlasil snížení členských příspěvků pro Mgr. Pavlu Mičkovou na 50,- Kč z důvodu mateřské dovolené.

  Prof. Starý informoval o jubilantech z řad členů ČHS v roce 2018. Devadesáti let se dožívá prim. MUDr. Svatopluk Valníček a prim. MUDr. Hana Koblížková. Osmdesáti pěti let se dožívají Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prim. MUDr. Josef Nedvěd, MUDr. Olga Pulkertová, prim. MUDr. Hana Hyniová. Osmdesáti let Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., prim. MUDr. Alena Smolíková a MUDr. Hana Petrusová. Prof. Starý informoval rovněž o jubilantech dožívajících se 75, 70, 65 a 60 let.

  Výbor ČHS se usnesl, že u příležitosti životního jubilea navrhne Prof. MUDr. Milana Bláhu, CSc. na čestné členství ČLS JEP. Doc. Žák připraví potřebné dokumenty k podání žádosti.

  Na stránkách Transfuze a hematologie dnes budou uvedeny medailónky prim. MUDr. Svatopluka Valníčka, Prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., prim. MUDr. Hany Koblížkové, Prof. MUDr. Milana Bláhy, CSc. a Prof. MUDr. Emanuela Nečase, DrSc.

  Termín : další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Vyúčtování hospodaření ČHS za rok 2017

  Paní Pavlíková informovala o rozpočtu ČHS na rok 2018, který je shodný s rokem 2017, vyúčtování roku 2017 není ještě uzavřeno.

  Termín : další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 4. Jednání výboru ČHS s MZd ČR

  Doc. Čermák informoval o proběhlých aktivitách na MZd:

  1. jednání pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů z prosince 2017, byly přijaty nové laboratorní výkony pro odbornost 818: analýza přímých inhibitorů faktoru Xa a přímých inhibitorů trombinu. V sazebníku se tyto výkony objeví po zapracování MZd ČR. Kód pro léčebné venepunkce byl připomínkován a zatím odsouhlasen nebyl. Revidovaný výkon byl opět podán ke schválení. Dále byl přijat kód vyšetření somatického genomu pomocí NGS, jenž připravily společně Společnost lékařské genetiky (SLG) a ČHS. Analogicky jako u vyšetření germinálního genomu byly připraveny 3 podskupiny pro vyšetření dle rozsahu analýzy a předloženy k odsouhlasení plátcům ZP s návrhem na vytvoření vnitřního kódu pojišťoven za účelem možnosti proplácení kódu do doby, než bude zapracován MZd do Sazebníku výkonů.
  2. novelizace zákona 95/2004 o postgraduálním vzdělávání lékařů – ČHS připomínkovala návrh obsahu interního kmene, požaduje do seznamu oborů povinné praxe během interního kmene doplnit hematologii a transfuzní lékařství a upřesnit název pracoviště pro šestiměsíční pobyt v atestačním oboru na hematologie a transfuzní lékařství, je třeba, aby na pracovišti byly dostupné obě součásti oboru. Prof. Kozák přednese připomínky ČHS na jednáních, jichž se účastní jako předseda Akreditační komise MZd.
  3. prof. Starý připomínkoval nesprávně definované základní obory pro nadstavbový obor dětská hematologie a onkologie, základním oborem je Dětské lékařství nebo Pediatrie.
  4. novelizace vyhlášky č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci – ČHS připomínkovala délku uchovávání výsledků a další dokumentace – navrhovaná délka neodpovídá požadavkům pro akreditaci laboratoří.
  5. transplantační sekce ČHS předložila MZd konsensuální doporučení k likvidaci kryokonzervovaných transplantátů.
  6. společnost pro transfuzní lékařství navrhuje zařadit hematologii a TL do seznamu základních oborů pro nadstavbové obory intenzivní medicína a klinická výživa a intenzivní metabolická péče. ČHS doporučuje návrh zvážit a získat přesnější údaje o předpokládaném počtu školenců a délce pobytu na hematologii vzhledem k tomu, že školení bude muset probíhat na transplantačních jednotkách a jednotkách intenzivní metabolické péče a může neúměrně zatížit jejich provoz.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Kozák

 5. Jednání výboru ČHS s VZP a SZP

  Plátci ZP vydali Seznam molekulárně genetických vyšetření germinálního genomu, které jsou sdílenými kódy pro indikaci odborností 202, jde o vyšetření trombofilních mutací a dědičné hemochromatózy. ČHS jedná se SLG a plátci ZP o možností sdílení indikace vyšetření germinálního genomu i u vrozených vzácných anemií a krvácivých chorob. VZP žádá ČHS o určitá omezení pro indikace vyšetření somatického genomu pomocí NGS, ČHS navrhuje omezit indikace vyšetření na Centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZd a provádění vyšetření na pracoviště, která tato vyšetření pro centra provádějí. Další jednání s plátci ZP je plánováno na březen 2018.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer a prof. Pospíšilová

 6. Stanovisko ČHS k hodnotícím zprávám SÚKL, dopis FN Brno k hodnotící zprávě týkající se léčiva carfilzomib (Kyprolis)

  Doc. Čermák informoval o dokumentu o úhradě některých centových léčiv v indikacích mimo SPC, které garantuje ČHS. Dokument byl schválen vedením VZP, ale zatím nikoli představiteli SZP. Do seznamu ještě zbývá doplnit a upřesnit indikace rituximabu a bendamustinu.

  ČHS připomínkovala hodnotící zprávy k následujícím přípravkům : Opdivo (vypracovala Dr. Mociková, ČHS požaduje doplnit indikaci podání u relapsu Hodgkinovy choroby po autologní SCT)), Adcetris (vypracovala dr.Mociková, indikace refrakterní/relabující Hodgkinův lymfom). Výbor vzal tyto zprávy na vědomí. Prof.Trněny a doc.Čermák vypracovali obsáhlé připomínky k hodnotící zprávě týkající se Mabthery, hodnotící zpráva nerespektuje současné spektrum indikací, kde je efektivita přípravku prokázána reprezentativními klinickými studiemi či kde je podání rituximabu lékem volby. Prof.Trněný a doc.Čermák jednali o přípravku Mabthera se zástupci SUKLu, bylo přislíbeno společné přehodnocení indikací v dalším jednání.

  Doc. Čermák informoval o nedostupnosti léčiva Trisenox v ČR. Firma Teva připravila specifický léčebný program pro přípravek Phenasen, jenž je ekvivalentem Trisenoxu.

  Doc. Žák informoval o návrhu na sdílení výkonu lumbální punkce s odborností neurologie. Doc. Čermák připraví žádost o sdílení výkonu, s níž bude kontaktovat Neurologickou společnost ČLS JEP.

  Prof. Mayer informoval o dopisu, který připravila FN Brno, a který se vyjadřuje k hodnotící zprávě SÚKL pro léčivo Kyprolis. V dopisu je vyslovena ostrá námitka vůči stanovisku SÚKL ohledně tzv. penetrace léčiva na náš trh. ČHS vyslovila souhlas s tímto dopisem. Prof. Mayer doplnil, že není možné přenášet zodpovědnost za finanční potíže spojené s podáváním léčiva na pracoviště, kde je indikováno. Prof. Mayer navrhuje, aby centra nepodepisovala dodatek o úhradě léčiva s pojišťovnami, dokud nebude dořešena otázka financování léčby a otázka přesných počtů indikovaných pacientů. Výbor souhlasí s připomínkami FN Brno k preparátu Kyprolis.

  Doc. Čermák dále připomenul recentní hodnotící zprávu SÚKL týkající se léčiva Darzalex. Doc. Čermák zjistí, jak reálný je odhad počtu pacientů uvedený v této zprávě a zda není podhodnocený, k přípravku se zatím vyjádřila CMG, jež nerozporuje navrhované indikace a počty nemocných.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer

 7. Příprava voleb výboru ČHS

  Výbor ČHS projednal dopis připravený pro členy společnosti, který se týká voleb do výboru ČHS. Součástí dopisu bude i návratový lístek pro návrhy kandidátů do výboru. V průběhu března se uskuteční korespondenční formou návrhové kolo do výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a sekce sester. Najeho základě bude vytvořena kandidátka pro vlastní volby, které proběhnou korespondenční formou v květnu 2018.

  Výbor schválil dosud navržené členy komise pro volby výboru ČHS: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., Bc. Eva Bystřická a RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. Výbor ještě osloví dva další členy ČHS, kteří budou rovněž ve volební komisi.

  Doc. Čermák informoval o žádosti Laboratorní sekce, aby volby do Laboratorní sekce proběhly současně s volbami do výboru ČHS. Výbor tento návrh nepodpořil, protože nelze identifikovat laboratorní pracovníky mezi členy ČHS. Nově zvolený výbor bude řešit pravidelnou účast vedoucích sekcí společnosti na svých schůzích.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák a prof. Starý

 8. Revize majetku ČHS

  Doc. Čermák informoval o inventuře majetku ČHS. Inventura proběhla během listopadu 2017 a neshledala žádné nesrovnalosti. Majetek činí 5 odborných publikací, jež jsou deponovány v ÚHKT.

 9. Problematika časopisu Transfuze a Hematologie dnes

  Prof. Faber informoval o situaci časopisu Transfuze a hematologie dnes a o deficitu 50 tis. Kč, jenž vznikl v roce 2017. Prof. Faber přítomné seznámil s dopisem redakční rady časopisu a předsedů ČHS a STL určený potenciálním inzerentům a sponzorům časopisu. Zmínil rovněž návrh na vytvoření právního subjektu, který by zajišťoval financování časopisu. Výbor ČHS odsouhlasil návrh dopisu sponzorům, nesouhlasí však s vytvořením právního subjektu a doporučuje redakci časopisu vstoupit do přímých jednání s vydavatelem ohledně zajišťování sponzorů dalších čísel.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. prof. Faber

 10. SEKK – dopis prof. Indráka a stanovisko Laboratorní sekce a ředitele SEKK k externí kontrole kvality morfologických vyšetření

  Prof. Indrák a doc. Čermák informovali o problematice externí kontroly kvality morfologických vyšetření připravovaný společností SEKK, s.r.o.. Prof. Indrák vyjádřil výhrady k požadavkům hodnotitelů kvality morfologických vyšetření, na který reagovala společnost SEKK, s.r.o. a Laboratorní sekce ČHS. Výbor ČHS navrhl, aby se zástupci ČHS setkali se supervizory programů SEKK a ředitelem SEKK a vyjasnili si vzájemná stanoviska, případně provedli úpravy v systému hodnocení pro další kontroly kvality. Výbor ČHS souhlasí, aby se jednání za ČHS zúčastnili prof.Indrák, doc.Žák a prof.Faber.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Indrák

 11. Příprava celostátního hematologického sjezdu 2018 a příprava dalších sjezdů

  Prof. Starý informoval o přípravě celostátního hematologického sjezdu. V současnosti jsou připravené edukační přednášky a základní program podle jednotlivých specializací obou oborů. Na sjezdu budou přítomni zahraniční řečníci a proběhnou rovněž satelitní sympozia. Součástí sjezdu bude i členská schůze ČHS. Sponzoři sjezdu jsou zajištěni.

  Prof. Faber informoval přítomné o přípravě Olomouckých hematologických dnů, které budou letos kratší pro následující sjezd ČHS a zaměřeny na tématiku vzácných onemocnění krvetvorby.

  Paní Pavlíková informovala o přípravě konference Harachohorky, která proběhne 22.4.-24.4.2018 naposledy v této lokalitě. Další ročník se bude konat v termínu 31.3. – 2.4.2019, v Kongres hotelu Jezerka, Seč. Výbor odsouhlasil příspěvek 50 000,- Kč na konání této akce.

  Prof.Hájek informoval o přípravě 24. Pařízkových dnů, které proběhnou 8.-9.3.2018 v Ostravě.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Trněný, prof. Starý, doc. Čermák, p. Pavlíková

 12. Žádost Transplantační sekce ČHS o projednání nárůstu ceny přípravku karmustin (Carmubris)

  Doc. Čermák připomněl žádost Transplantační sekce o projednání nárůstu ceny léčiva karmustin. Výbor vzal tento fakt na vědomí. Doc. Čermák bude o navýšení ceny dále jednat se zástupci výrobce.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 13. Sjezd EBMT 2021

  Doc. Čermák informoval, že Evropská skupina pro transplantace kostní dřeně přidělila pořádání sjezdu EBMT v roce 2021 České republice. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

 14. CME kredity EHA – nabídka smlouvy na tři akce pořádané ČHS

  Doc.Čermák informoval o výše uvedené nabídce Evropské hematologické asociace (EHA). Výbor se usnesl, že kredity bude pokryt Český hematologický sjezd 2018. Další dvě akce budou vyjasněny do konce měsíce. Poté doc. Čermák napíše EHA oficiální odpověď ČHS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 15. Doporučení Laboratorní sekce ČHS a ČNHP a zprávy ze schůzí sekcí ČHS

  Doc. Čermák seznámil přítomné s novými doporučeními Laboratorní sekce ČHS: Uvolňování výsledků z hematologické laboratoře, Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně a Referenční meze myelogramu dospělých. Výbor tato doporučení odsouhlasil.

  Výbor ČHS souhlasí s revidovanými Doporučenými postupy pro léčbu získané hemofilie, které předložil ČNHP.

  Výbor ČHS souhlasí s návrhem Laboratorní sekce ČHS, aby se Mgr. Mikešová a Ing. Pulcer stali posuzovateli NASKL (Mikešová) a ČIA (Pulcer).

  Výbor ČHS bere na vědomí zápisy ze schůze Laboratorní sekce ČHS a Leukemické sekce ČHS.

  Výbor ČHS souhlasí s udělením výjimky z nepodkročitelného minima odbornosti 818 pro profesi zdravotní laborant pro NH Hospital a.s. Hořovice, výjimka platí do 31.8.2019.

  Kooperativní lymfomová skupina zve na zasedání KLS ve dnech 21.-22.3.2018.

 16. Problematika úhrady nákladných léků při léčbě mnohočetného myelomu

  Prof. Hájek, host jednání, informoval výbor ČHS o situaci s indikacemi nových léků u mnohočetného myelomu.

  Prof. Mayer připomněl, že je velice důležité, aby počty pacientů indikovaných k léčbě novými centrovými léky nebyly apriori podhodnocovány a aby rozhodnutí o ekonomice podání těchto léků nebylo věcí indikujícího lékaře. Prof. Mayer navrhl opět upozornit MZd a SÚKL na problémy, které s úhradami léků centových léků přetrvávají a nejsou systémově řešeny.

  Prof. Hájek souhlasil s vyjádřením prof. Mayera, jen dal na zváženou, zda je odmítání uzavírání smluv mezi centry a pojišťovnami ohledně úhrady nových centových léků řešením situace.

  Výbor se shodl, že ČHS by měla iniciovat jednání, na nichž by mělo být vyjednáno navýšení rozpočtů na centrovou léčbu podle počtu nových centových léčiv. Výbor ČHS bude kontaktovat MZd ČR s připomínkami ohledně úhrady nových centových léčiv.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a doc. Čermák

 17. Různé

  1. Prof. Mayer informoval o přípravě nových léčebných doporučení ČHS v roce 2018. Doporučení začnou být připravována po konečném odsouhlasení tohoto projektu na Agentuře pro zdravotnický výzkum (AZV), aby se mohl stát součástí klinických doporučených postupů (KDP). V případě, že se doporučení ČHS stanou součástí KDP, mohlo by dojít k jednáním o úhradě terapie, která bude součástí platných KDP.

   Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
   Zodpovídá: prof. Mayer a doc. Čermák

  2. Doc. Čermák informoval o udělení záštity ČHS sympoziím Colours of Sepsis a PragueOnco 2018. Prof. Starý rovněž informoval o udělení záštity plenární schůzi Kooperativní lymfomové skupiny 2018. Výbor vzal tyto informace na vědomí.
  3. Doc. Čermák rovněž informoval o projektu Zaměstnání ve zdravotnictví. Výbor ČHS t.č. nevidí jednoznačný přínos tohoto projektu pro obor.
  4. Prof. Starý informoval o vyhlášení Ceny ČHS za rok 2017. Členové ČHS obdrželi dopis, aby navrhli práce, jimž by mohla být cena udělena.
  5. Prof. Indrák informoval o vhodnosti vybrat zástupce ČHS pro konferenci automatizace ve zdravotnictví a pro projekty automatizace ve zdravotnictví. Doc. Čermák pozvání na konferenci předal Laboratorní sekci, jež navrhla jako účastníka prim.RNDr.Slavíka z FN Olomouc.
  6. Prof. Pospíšilová připomněla jednání o sdílených kódech s odborností 818 a o podpoře SLG naší společnosti při těchto jednáních. Prof. Pospíšilová navrhla, aby prof. Mackovi a prim. Šubrtovi ze SLG byla refundována částka na cestovní výdaje ve výši 10.000,- Kč. Výbor s refundací cestovních výdajů souhlasí.
  7. ýbor ČHS souhlasí s odesláním částky 10.000,-Kč jako poplatku za členství hematologických laborantů v České asociaci zdravotních laborantů.

Termín konání příští schůze:

duben 2018

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: doc. Čermák

Přejít nahoru