Zápis č. 12 ze schůze výboru ČHS ze dne 16.10.2017

Zápis č. 12 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 16.10.2017 v ÚHKT

Přítomni

Přítomni: Čermák, Faber, Indrák, Mayer, Pavlíková, Ráčil, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Bystřická, Doubek, Kozák, Pospíšilová

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Byl realizován převod částky 100.000 Kč na účet ČHS podle darovací smlouvy mezi SEKK, ČHS a ČLS JEP.

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Prof. Starý informoval o přihláškách nových členů do ČHS. Do ČHS se hlásí 27 osob.

  Výbor ČHS dále vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Bendová Markéta, DiS., FN Brno, IHOK
  • Bodišová Eva, Bc., ÚN v Brně
  • Dorociaková Markéta, Ing., FN Ostrava
  • Ďuriníková Anna, Mgr., FN Brno, CMBGT
  • Geislerová Lucie, MUDr., FNKV Praha
  • Hadravský Ladislav, MUDr.,Ph.D., VFN a 1.LF UK Praha
  • Charouzková Jana, FN Brno, IHOK
  • Jakoubková Veronika, FN Brno, IHOK
  • Kabut Tomáš, MUDr., FN Brno, IHOK
  • Karlová Ivana, MUDr., FNKV Praha
  • Karolová Jana, MUDr., VFN Praha
  • Kartašová Šárka, FN Brno, IHOK
  • Kašubová Iveta, FN Brno, IHOK
  • Kavková Darina, Bc., FN Brno, IHOK
  • Křížová Lucie, FN Brno, IHOK
  • Kunštárová Kristína, LRN Cvikov
  • Michalcová Jana, MUDr., FN Brno, OKH
  • Nevrklová Pavla, FN Brno, IHOK
  • Nociarová Barbora, Bc.,DiS., FN Brno, IHOK
  • Palich Fučíková Jitka, PharmDr.,Ph.D., FN Motol Praha
  • Pavelková Petra, RNDr., Synlab Czech, s.r.o., Praha
  • Plecitá Kateřina, FN Brno, IHOK
  • Procházka Tomáš, MUDr., FN Plzeň
  • Procházková Anna, DiS., FN Brno, IHOK
  • Turňová Ivana, Mgr., FN Hradec Králové
  • Vybíralová Věra, FN Brno
  • Vyhnálková Zuzana, DiS., FN Brno, IHOK

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Akce pořádané ČHS nebo konané pod záštitou ČHS v roce 2018

  ČHS spolu se Společností pro transfuzní lékařství a Společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pořádá I. Český hematologický a transfuziologický sjezd ve dnech 16.-19.9.2018 v kongresovém centru Clarion Congress Hotel v Praze. Současně je v tomto termínu a kongresovém centru pořádána XVIII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie.

  Záštita ČHS

  byla výborem udělena následujícím akcím:

  Rok 2017

  • Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu, 1.12.2017 v Broumově. Pořadatel IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové,
  • 4.ročník workshop „BCR-ABL1“ monitorování, jenž se koná 3.11.2017 v ÚHKT.

  Rok 2018

  • Plenární zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii. 23.3. 2018, Praha
  • Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina, 6. -7. 4. 2018, Třebíč
  • XVI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, 27. – 28. 4. 2018, Mikulov
  • XXX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Harrachohorky , 22.-24.4.2018
  • XXXII. Olomoucké hematologické dny, 27. – 28. 5. 2018, Olomouc, XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, 27. -28. 5. 2018, Olomouc, 11th Symposium on Advances in Molecular Hematology, 28.5. 2018, Olomouc
  • Konference na téma monoklonálních gamapatií, konec září, Hradec Králové
  • XIII. Myelomový výzkumný workshop, druhá polovina října 2018, Brno
  • XIII. Brněnský hematologický den, 1.11. 2018, Brno
  • XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 2. – 4. 11. 2018, České Budějovice.
  • VIII. výroční zasedání Czech MDS Group, 2.-3.3.2018, Ledeč nad Sázavou
  • VII. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny, 30.11. 2018, Brno

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 4. Vyúčtování hospodaření ČHS za první pololetí roku 2017

  Rozpočet je nadále vyrovnaný, nejvyšší příjmovou položku činily v I.pololetí 2017 členské příspěvky, dotace Celostátního sjezdu SZP v hematologii nakonec nebyla čerpána.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Jednání výboru ČHS s MZd

  Úhradová vyhláška na rok 2018: doc.Čermák a prof.Mayer opakovaně jednali s náměstkem ministra MUDr.Phillipem, výsledkem je navýšení rozpočtu na centrové léky pro hematologii o 16%, V připomínkách ČHS upozornila na to, že vzhledem k předpokládanému vstupu velkého množství nových nákladných léků na trh nemusí být ani toto navýšení postačující, ČHS dále žádala zařazení přípravku Octostim mezi antihemofilické přípravky hrazené mimo paušální platbu.

  Novelizace zákonů 95/2004 a 96/2004 o postgraduálním vzdělávání: je třeba vypracovat nový vzdělávací program pro obor pro lékaře i JOP, pro lékaře byla vypracováním pověřena nově jmenovaná akreditační komise.

  Vyhláška o nadstavbových oborech: V seznamu základních specializací, na které navazuje nadstavbový obor Dětská onkologie a hematologie chybí Pediatrie. Prof.Starý vznesl námitku a žádost o doplnění na MZd Mgr. B. Polákové, vedoucí odd. uznávání kvalifikací.

  ČHS odeslala na MZd zásadní nesouhlas s návrhem vyhlášky MZd stavící obor tradiční čínské medicíny a povolání terapeuta čínské medicíny na roveň lékaře a řádných medicínských oborů vystudovaných na lékařských fakultách.

  ČHS připomínkovala návrh vyhlášky o zdravotním pojištění, a to zejména část týkající se stanovení úhrady vysoce inovativních léčebných přípravků a požadavků na sběr dat o nemocných léčených VILP, vyhláška nezmiňuje, kdo a jak bude náklady na sběr dat pracovištím hradit.

  p.Pavlíková informovala výbor o jednáních České asociace zdravotních laborantů a MZd ČR. Jednání se týkala připomínkování prováděcích vyhlášek v souvislosti s novelou Z96/2004 Sb. a platového navýšení zdravotních laborantů

  Novelizace Seznamu zdravotních výkonů: ČHS předložila revidovaný návrh na kalkulaci výkonu 22109 – léčebná venepunkce, dále návrhy na nové výkony : 96893 – statimové vyšetření funkční aktivity wWF, 96896 – stanovení přímých inhibitorů trombinu, 96895 – stanovení přímých inhibitorů FXa, 96892 – statimové vyšetření FVIII, 96139 – stanovení multimerní struktury wWF, 96894 – statimové stanovení molek.markerů hemostázy, 96131 – funkční aktivita F XIII. Dále byl podán společně se Společností lékařské genetiky návrh na zařazení výkonu „Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS)“.

  Žádný z kódů nebyl PS SZV odmítnut, byla však vznesena řada připomínek, zejména ze strany SZP, ČHS bylo doporučeno projednat připomínky s pojišťovnami v mezidobí před dalším zasedáním PS SZV počátkem prosince 2017. Doc.Čermák již oslovil ředitele Frnku,předsedu zdravotní sekce SZP.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer a prof.Pospíšilová

 6. Jednání výboru ČHS s VZP a SZP

  ČHS uzavřela s ředitelstvím VZP dohodu o uznávaní vybraných indikací některých nákladných léčiv, které nejsou součástí jejich indikačního omezení P, ale které garantuje odborná společnost. Dohoda neruší současný systém žádostí ani negarantuje úhradu výše uvedených indikací mimo léčebný paušál. Výbor ČHS souhlasí s rozesláním textu dohody a přiložené tabulky s jednotlivými léky a indikacemi na Centra vysoce specializované péče a Pracoviště rozšířené hematologické péče. Prof.Trněný doplní obratem indikace rituximabu a bendamustinu. SZP byl rovněž osloven ohledně obdobné dohody, zatím se jeho představitelé nevyjádřili.

  Ředitelství VZP i SZP žádá o spolupráci při přípravě systému vykazování molekulárně genetických kódů na diagnózu, ČHS zatím odeslala 2 pilotní návrhy, zatím bez odezvy ze strany pojišťoven.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc.Čermák, prof.Pospíšilová

 7. Jednání se SÚKL

  ČHS vypracovala na žádost SÚKL stanovisko k indikaci blinatumomabu pro refrakterní či relabující B-ALL /prof.Doubek/.

  ČHS se vyjadřovala k hodnotícím zprávám:

  • Ferinject – nesouhlas s doplatkem, jde o nejefektivnšjí i.v. přípravek Fe /doc.Čermák/.
  • ponatinib /Iclusig/ – přípravek má jasné indikace a lze dodat počty indikovaných nemocných, ČHS trvá na uvedení omezení P do souladu s platným SPC /prof.Mayer/
  • karfilzomib – otázka omezení věkem a ECOG /prof.Hájek/
  • imatinib a nilotinib – oba léky mají dané indikace a nelze imatinib paušálně nahrazovat nilotinibem /prof.Mayer/
  • gemcitabin – požadavek doplnění indikací u některých forem NHL a Hodgkinovy choroby /prof.Trněný/
  • ibrutinib – zásadní nesouhlas se zamítnutím úhrady v indikaci relabujícího MCL a s použitou metodikou /prof.Trněný/, ředitel SUKL v odpovědi přislíbil pokračování jednání o úhradě přípravku.

  Doc.Čermák a prim.Blatný jednali s představiteli SUKLu (dr.Slabý a dr.Vostálová) o koncepci tvorby úhrady přípravků na léčbu hemofilie, které obsahují různé množství vWF.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 8. Jednání pracovní skupiny MZd pro vzácná onemocnění

  Probíhá tvorba národní sítě center pro vzácná onemocnění a je plánováno zřízení Center vysoce specializované péče.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý a doc. Čermák

 9. Jednání zástupců oborových rad o koncepci postgraduálního vzdělávání, atestační komise, akreditační komise

  MZd jmenovalo nové akreditační komise pro postgraduální vzdělávání lékařů, předsedou komise pro Hematologii a transfuzní lékařství je prof.Kozák, zástupcem dr.Turek, členy jsou prof.Starý, prof.Indrák, doc.Žák,dr.Masopust,dr.Procházková, dr.Řeháček, dr.Mikulenková.

  Komise bude mít za úkol tvorbu nového vzdělávacího programu, komise pro postgraduální vzdělávání JOP bude teprve jmenována. Byla jmenována Vzdělávací rada MZd, jejím předsedou je prof.Škrha

  MZd jmenovalo ve dvou fázích nové atestační komise, schůze předsedů oborových rad se za hematologii zúčastnil prof.Faber, garanti na fakultách se nově musí scházet 2x ročně, u atestace musí být přítomen školitel atestujícího. Doc.Čermák odeslal jako hlavní garant plán atestací z Hematologie a transfuzního lékařství na rok 2018 ( 21.+22.6. Hradec Králové, 22.+ 23.11.Plzeň ).

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a prof. Kozák

 10. Příprava celostátního hematologického sjezdu 2018

  Výbor upřesnil název sjezdu: I. Český hematologický a transfuziologický sjezd.

  Doc.Čermák a prof. Starý jmenují vědecký a lokální organizační výbor sjezdu a na příštím výboru představí jeho koncepci.

  Výbor ČHS se seznámil s dopisem prezidentky SHTS prof.Bátorové, ČHS nemá zájem přerušit dobré vztahy se slovenskými hematology, představitelům STHS bude nabídnuta účast ve vědeckém výboru Českého sjezdu a je počítáno s účastí slovenských kolegů jak na konferenci laboratorní hematologie, tak na vlastním sjezdu. Doc.Čermák projedná situaci se členy výboru SHTS tento týden v Košicích a odešle písemnou odpověď prof.Batorové.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a prof. Starý

 11. Doporučené léčebné postupy – díl druhý: neonkologická hematologie

  Prof.Mayer informoval o stavu příprav tvorby doporučených postupů AZV MZd. Příprava druhého dílu bude zahájena po zveřejnění podmínek tvorby v příštím roce.

  Termín: zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof.Mayer

 12. Transfuze a Hematologie dnes

  Prof. Faber představil složení nové redakce a redakční rady časopisu: za hematologii jsou členy redakce (bez titulů) Blatný, Drgoňa, Faber, Machová-Poláková, Kořístek, Krejčí, Šimkovič a redakční rady (bez titulů) Bátorová, Čermák, Kozák, Mayer, Papajík, Starý, Trněný, Žák, výbor ČHS se složením redakce a redakční rady souhlasí. Prof.Faber dále podal přehled o současném hospodaření a o plánech do budoucna. První schůze nové redakce se koná u příležitosti BHD 1.11.2017. Diskuze se zaměřila na možnosti elektronické verze časopisu (zájem o elektronické předplatné u některých laborantů), změně názvu časopisu (nezbytné ověřit postup a získat souhlas Transfuzní společnosti).

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Faber

 13. SEKK – návrh certifikovaných zkoušek na rok 2018

  Výbor ČHS souhlasí s navrhovanými certifikovanými zkouškami programu EHK: hemokoagulace, krevní obraz.

 14. EHA – Madridská deklarace o sjednocení postgraduálního vzdělávání v hematologii

  Doc.Čermák podepsal za ČHS souhlas s Madridskou deklarací EHA, která navrhuje sjednocení postgraduálního vzdělávání v hematologii. Deklarace navrhuje stanovit minimální délku vzdělávání na dobu 5 let.

 15. Doporučení laboratorní sekce, doporučené postupy ČNHP, zprávy ze sekcí

  Výbor ČHS souhlasí s Doporučením laboratorní sekce ČHS Referenční meze myelogramu dospělých.

  Výbor ČHS souhlasí s revidovanými Doporučenými postupy pro léčbu vrozené hemofilie a hemofilie s inhibitorem FVIII./FIX., které předložil ČNHP, s Doporučením pro postup při zajištění chirurgických a invazivních postupů u nemocných s hemofilií – předložil ČNHP a s revizi Mezioborových doporučených lékařských postupů při léčbě Život ohrožujícího krvácení.

  Výbor ČHS souhlasí s návrhem laboratorní sekce, aby zástupcem ČHS v odborné komisi pro akreditaci zdravotnických laboratoří ČIA byl i po následující dobu 3 let MUDr. Jiří Charvát, CSc., jmenovaný s návrhem souhlasí.

  Výbor ČHS se rozhodl na základě doporučení laboratorní sekce neudělit Mgr.Zembové z HTO Nemocnice Karviná Ráj doporučení ke jmenování posuzovatelem NASKL, Mgr.Zembová nesplňuje požadavky ČHS na uchazeče, nemá splněnou kvalifikační atestaci z oboru Klinická hematologie a transfuzní služba.

  Transplantační sekce ČHS požádala o přidělení organizace kongresu EBMT v roce 2021.

  ČHS obdržela zápis ze schůze Národní transfuzní komise, komise opět nezaujala jednoznačný postoj k vyšetřování molekulárních markerů hepatitid u dárců krve.

 16. Různé

  Výbor ČHS souhlasí se zakoupením květinového daru k životnímu jubileu doc.Neuwirtové z prostředků ČHS, dar bude jubilantce předán během Pražského hematologického dne.

  Výbor odsouhlasil DPP webmastera Mgr. Vrbackého pro rok 2018.

  Hlavním bodem příští schůze výboru bude příprava voleb do výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sester v roce 2018.

Termín konání příští schůze:

leden 2018

Zapsal: prof. Starý
Kontroloval: doc. Čermák