Zápis č. 11 ze schůze výboru ČHS ze dne 30.5.2017

Zápis č. 11 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP, Olomouc, 30.5.2017

Přítomni

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Faber, Indrák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Jindra, Kozák
Host: Hájek, Masopust

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor ČHS navrhl do edukačního bloku XXIV. kongresu České internistické společnosti následující sdělení : Granulocytopenie (doc.Čermák), Akutní leukémie u starších nemocných (doc.Žák), Klinický význam trombofilních stavů v současnosti (doc.Dulíček).

  Výbor ČHS navrhl na Cenu J.E.Purkyně doc.Neuwirtovou, návrh však nebyl předsednictvem ČLS akceptován.

  Byla podepsána darovací smlouva mezi SEKK, ČLS JEP a Ćeskou hematologickou společností.

  MZd akceptovalo připomínky ČHS k novelizaci vyhlášky 422/2008 Sb. o stanovení požadavků pro zajištění jakosti lidských tkání

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Prof. Starý informoval o přihláškách nových členů do ČHS. Do ČHS se hlásí 27 osob.

  Výbor ČHS dále vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Beranová Kateřina, MUDr., FN Hradec Králové
  • Brzobohatá Anna, Mgr., FN Brno
  • Březinová Jana, RNDr., Ph.D., ÚHKT Praha
  • Dolanská Petra, Mgr., Synlab Czech s.r.o., Znojmo
  • Doležalová Katarína, MUDr., FN Brno
  • Fiedlerová Zuzana, MUDr., FNHK
  • Filipová Jana, Mgr., FN Ostrava
  • Folta Adam, Mgr., Ph.D., FN Brno
  • Glogarová Ludmila, FN Hradec Králové
  • Growková Kateřina, Mgr., FN Ostrava
  • Holtánová Natália, MUDr., FN Brno
  • Horňák Tomáš, MUDr., FN Brno
  • Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D., FN Ostrava
  • Hrobková Stanislava, MUDr., FN Brno
  • Ježek Pavel, MUDr., Oblastní nemocnice Jičín
  • Kynclová Jana, DZ a.s. poliklinika AGEL, Praha
  • Mazúr Róbert, MUDr., FN Brno
  • Mottlová Věra, MUDr., VN Brno
  • Mrázová Andrea, Mgr., Karvinská hornická nemocnice, a.s.
  • Ondroušková Eva, Mgr., Ph.D., FN Brno
  • Osovská Marcela, MUDr., FN Brno
  • Polívková Václava, Mgr., ÚHKT Praha
  • Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D., Ostravská univerzita, LF
  • Šimíček Michal, RNDr., Ph.D., FN Ostrava
  • Vlková Klára, Mgr., FN Brno
  • Vohrnová Sandra, Nemocnice Na Bulovce, Praha
  • Zátopková Martina, Mgr., FN Ostrava

  Prof. Starý informoval, že 9 členek ČHS požádalo o snížení členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené. Výbor souhlasí se snížením členských příspěvků pro tyto členky:

  • Hronková Vanda
  • Jandová Magda, Mgr.
  • Klvačová Lada, MUDr.
  • Nováková Lenka, PharmDr., Ph.D.
  • Orlovská Michaela, MUDr.
  • Zygulová Irena, MUDr.
  • Jurková Petra, Bc.
  • Kantorová Barbara, Mgr., Ph.D.
  • Všianská Pavla, Mgr.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Cena výboru ČHS

  Prof. Starý informoval o předání cen České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2016. Cenu za původní práci převzali na Olomouckých hematologických dnech dr. Pavlasová a kolektiv za práci Ibrutinib inhibits CD20 upregulation on CLL B cells mediated by the CXCR4/SDF-1 axis, která vyšla v časopise Blood. Cena za monografii byla předána prof. Cetkovskému a kol. za knihu Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk, která vyšla v nakladatelství Galén.

 4. Hospodaření ČHS za první čtvrtletí 2017

  Údaje zatím nejsou ze strany vedení ČLS k dispozici.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Jednání výboru ČHS s MZd, SUKL a zdravotními pojišťovnami ohledně úhrady nákladných léků

  Doc. Čermák informoval o seznamu nákladných léků, jež jsou registrovány a mají stanovenu úhradu, ale u nichž je problém s preskripcí, protože platné indikační omezení P není v souladu s platným SPC přípravku, nebo kde odbornost hematologie není v seznamu odborností, jež mohu lék předepisovat. Vytvoření seznamu bylo dohodnuto na schůzce zástupců ČHS s vedením VZP, SZP a SUKLu jako výchozí materiál sloužící jako podklad pro další jednání. Seznam obsahuje rovněž odhady preskripce těchto léků, který připravil prim. Král z IHOK FN Brno. Doc. Čermák za vytvoření seznamu prim. Královi poděkoval.

  Seznam byl odeslán na SÚKL, Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Na dopis reagoval zatím jen SÚKL. Dosud tak není známa konečná reakce na dopis a plán případných dalších kroků.

  Prof. Mayer doplnil doc. Čermáka informací o jednáních, která vedl ve věci připravované úhradové vyhlášky a otázky tzv. paragrafu 16. Informoval o zatím neuzavřených diskuzích týkajících se domluvy, který rok by měl být vybrán jako referenční pro navyšování prostředků vynakládaných na léčbu nákladnými léky v příštím a dalších letech. Doc. Žák doplnil konkrétní informace z jednání Asociace nemocnic ohledně úhradové vyhlášky a výše nárůstu nákladů na centrové léky, které proběhlo v Hradci Králové. Zatím nedošlo k dohodě mezi pojišťovnami a poskytovateli péče o formě systému úhrad v žádném segmentu.

  Prof. Trněný navrhl přítomným společný postup při jednáních hematologických pracovišť s managementy nemocnic. Výbor s tímto návrhem vyjádřil souhlas. Prof. Mayer navrhl kontaktovat ve věci úhrady nákladných léčiv znovu přímo náměstka MZd MUDr. Philippa. Výbor tuto aktivitu podporuje.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a doc. Čermák

 6. Zákony o postgraduálním vzdělávání, zpráva z jednání zástupců odborných společností a z jednání oborových rad

  Doc. Čermák informoval o plánovaných změnách v postgraduálním vzdělávání. Změny přináší novela zákona 95/2004 Sb.. Hlavní změnou je prodloužení základního kmene o 6 měsíců a jeho zakončení zkouškou. Hematologie zůstává základním oborem, celková délka vzdělávání v oboru je minimálně 54 měsíců. Atestace z hematologie v jarním termínu proběhnou ještě podle stále platných doporučení uvedených v platném vzdělávacím programu z roku 2015. Ve všech oborech budou vytvořeny nové akreditační komise, jejichž úkolem bude mj. vytvoření nového vzdělávacího programu v daném oboru, přičemž by se ve všech oborech měly sjednotit formální požadavky (nutnost písemné práce, písemných testů atd.). Výbor vzal tyto informace na vědomí a vyčká na další jednání.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc.Čermák

 7. Jednání se SUKL: hodnotící zprávy SUKL, odborná stanoviska vyžádaná SUKL

  ČHS se vyjadřovala k následujícím hodnotícím zprávám :

  • koagulační faktor VIII. + von Willebrandův faktor – metodika použitá k výpočtu ODTD je nesprávná a nebere v úvahu aktivitu jednotlivých složek a znehodnocuje kombinované přípravky, SUKL souhlasí se svoláním schůzky s ČHS ohledně metodiky výpočtu úhrad přípravků pro léčbu hemofilie, organizací schůzky za ČHS pověřen prim. Blatný.
  • ibrutinib – recentní nová hodnotící zpráva opět nepřiznává přípravku úhradu u NHL, vypracováním stanoviska ČHS pověřen prof.Trněný.
  • idelalisib (Zydelig) – nesouhlas ČHS s nepřiznáním úhrady pro léčbu nemocných s CLL (vypracoval doc.Smolej)
  • nivolumab (Opdivo) – v indikacích chybí hematologické indikace . užití u relabující Hodgkinovy choroby po autologní SCT (vypracovala dr.Mociková), výrobce ale zatím o tuto indikaci nežádá.
  • gemcitabine – ČHS žádá rozšíření indikačního omezení P o hematologické indikace (kurativní léčba relapsů agresivních T a B lymfomů a maligního lymfogranulomu, součást paliativní léčby lymfomů – vypracoval prof.Trněný)
  • Depocyte – dlouhodobý výpadek dodávky, ČHS nebude žádat o specifický léčebný program díky minimálnímu počtu nemocných léčených přípravkem v posledních letech.

  Prof. Trněný informoval o hematologických indikacích „starých“ léků. Návrh těchto indikací rozešle výboru ČHS k vyjádření.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 8. Jednání se zdravotními pojišťovnami: vykazování molekulárně genetických kódů, nov Sazebník zdravotních výkonů

  Doc.Čermák informoval o přípravě nového Sazebníku výkonů s bodovými hodnotami, v návrhu opět chybí nové hematologické kódy opakovaně odeslané na MZd v letech 2014 a 2015, doc.Čermák jednal o situaci s předsedou pracovní komise pro SZV dr.Pokorným a s příslušným odborem na MZd, bylo zjištěno, že kódy byly zřejmě omylem vyřazeny,

  dr.Hrachovinová vypracovala nové registrační listy, které byly odeslány na MZd a budou převedeny do elektronického systému MZd. Jedná se o následující výkony:

  • Stanovení přímých inhibitorů trombinu (NV)
  • Stanovení přímých inhibitorů faktoru Xa (NV)
  • Statimové vyšetření faktoru VIII (NV)
  • 96131 Faktor XIII – funkční aktivita
  • 96139 Stanovení multimerní struktury von Willebrandova faktoru
  • Statimové stanovení molekulárních markerů hemostázy (NV)
  • Statimové vyšetření funkční aktivity von Willebrandova faktoru (NV).

  Doc. Čermák informoval o pokračujících jednáních týkajících se úhrad molekulárně genetických vyšetření a o návrhu plátců připravit „balíčky“ kódů.
  Prof. Pospíšilová tyto informace doplnila a informovala přítomné o přípravě nového kódu „NGS somatický genom“, který vypracovala Společnost lékařské genetiky, odbornost 818 je sdílenou odborností. Prof. Mayer navrhl naformulovat opatrný dopis ředitelství VZP o úhradě kódů, kde by hematologická společnost k těmto balíčkům zatím zaujala zdrženlivé stanovisko vzhledem k připravované modifikaci úhradových kódů, novému sazebníku výkonu a programu tvorby Klinických doporučených postupů. Výbor tento postup podporuje.

  Doc. Čermák informoval o stanovisku VZP k podávání přípravku Vidaza pracovišti rozšířené péče, VZP souhlasí za podmínky dodržení postupu indikace a pravidelných kontrol ve specializovaném centru, úhrada podaného přípravku však musí jít z rozpočtu pracoviště, kde byl přípravek podán. Doc.Čermák opakovaně upozornil představitele VZP na zásadní nesouhlas přednostů vysoce specializovaných center s návrhy týkající se možného přesunu financí z vysoce specializovaných center na pracoviště rozšířené péče.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer a prof. Pospíšilová

 9. Doporučené léčebné postupy – díl 2: neonkologická hematologie

  Prof.Mayer informoval o dalším jednání týkajícím se Klinických doporučených postupů. Doporučené postupy (díl 2 i revize dílu 1) by měly být připravovány dle výstupů z těchto jednání. Rovněž informoval o žádosti o grant, který připravuje přímo Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV) spolu s MZd a který se má týkat vytvoření guidelines pro léčbu hematologických nemocí, jejichž součástí budou podklady pro schvalování a úpravy úhrad léčiv. Doc. Čermák informoval o existujících guidelines pro neonkologickou hematologii, které by mohly být součástí výše uvedeného projektu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Mayer

 10. Nové vedení sekcí ČHS pro chronickou lymfocytární leukemii a myelodysplastický syndrom

  Doc. Čermák informoval o nově zvolených výborech sekcí pro chronickou lymfocytární leukemii (CLL) a pro myelodysplastický syndrom (MDS). Předsedou sekce pro CLL byl zvolen prof. Doubek, předsedou sekce pro MDS se stal doc. Čermák. Výbor nové předsedy sekcí odsouhlasil.

 11. Příprava celostátního českého hematologického sjezdu 2018

  Doc. Čermák seznámil přítomné s novinkami v přípravě příštího hematologického sjezdu, který se bude konat v Praze. Výbor vyjádřil znepokojení nad tím, že se již objevila pozvánka na sjezd, která ale uvádí, že půjde o XVIII. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a o XVIII. česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie. Výbor vyjádřil zásadní nesouhlas s tímto názvem a odkázal na předešlá nelehká jednání výboru, kde byla otázka sjezdu projednávána. Výbor doporučil původně odsouhlasený název, jenž bude poukazovat na to, že půjde o sjezd primárně český: 1. český hematologický a transfuziologický sjezd se slovenskou a mezinárodní účastí.

  Termín: zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 12. Doporučení laboratorní sekce, zprávy ze sekcí, sekce pro trombozu a hemostázu

  Výbor ČHS schválil doporučení předložená laboratorní sekcí ČHS – doporučení pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření a vnitřní kontrolu kvality krevních obrazů měřených na hematologických analyzátorech, doporučení k externímu hodnocení kvality v hematologické laboratoři, doporučení k uvolňování výsledků z hematologické aboratoře, doporučení k zavedení nového přístroje v hematologické laboratoři a doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření odbornosti 818.

  Laboratorní sekce posoudila žádost Dr.Pagáčové o schválení do funkce odborné posuzovatelky ČIA v odbornosti 818. Vzhledem k pracovnímu zaměření dr.Pagáčové doporučuje ČHS schválit jmenování do funkce odborné posuzovatelky pro transfuzní lékařství, to však musí provést výbor STL.

  Doc. Žák výbor upozornil na problematiku trombozy a hemostázy, která vymizela v aktivit výboru ČHS. Navrhl, že bude kontaktoval odborníky z oblasti trombózy a hemostázy, zda by tuto platformu v rámci ČHS zastávali. Výbor ho v této aktivitě podpořil.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a doc. Žák

 13. Hrachohorky 2017

  Doc. Čermák informoval o žádosti o 50 000 Kč na podporu konference Hrachohorky 2017 pro SZP. Výbor tuto částku schválil a dále apeloval na potřebu pořádat tento sjezd i v příštích letech, což ale souvisí s generační obměnou organizačního výboru.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 14. Zprávy z výročního jednání SEKK

  Doc. Čermák podal zprávy z výročního jednání SEKK a informoval o novém programu kontrola kvality podávání antitrombotických přípravků v rámci SEKK. Vyšetření sedimentace v tomto systému i nadále zůstává. Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 15. Úhrada nových léků v léčbě mnohočetného myelomu

  Prof. Hájek, informoval o nových kombinacích, které vstupují do léčby mnohočetného myelomu. Představil i návrh tzv. „risk sharing“ pro nákladné dvojkombinace léčiv. Výbor následně diskutoval možnosti úhrady těchto léků i dalších nákladných léků používaných v hematologické onkologii.

  Prof. Mayer měl obecnou poznámku, že je třeba kalkulovat cenu léčiva vždy v kontextu jednání o úhradě léčiv v následujících letech. Prof. Hájek rovněž výbor seznámil s požadavkem pracovišť s rozšířenou hematologickou péčí na možnost podávání léčiva Revlimid za předpokladu, že toto léčivo bude indikováno vyšším centrem. Výbor ČHS souhlasí s touto možností, avšak s podmínkou, že bude nezbytné vyřešit formu úhrady těchto léků. Pracoviště s rozšířenou hematologickou péčí ale musí tato léčiva hradit ze svého rozpočtu. Prof. Trněný v této souvislosti zdůraznil, že není možné, aby pacient prošel centrem vysoce specializované péče, zde byl k terapii Revlimidem indikován a následně předán centru s rozšířenou péčí, protože by mohlo dojít ke snižovaní rozpočtu velkých pracovišť. Prof. Mayer doplnil, že v obecné rovině by mělo být hrazeno jakékoliv léčivo stejně a v plné výši bez ohledu na pracoviště, které toto léčivo podává.

  Prof. Hájek navrhl vytvořit seznam léčiv, o která by se rozšířilo portfolio pro pacienty léčených v centrech s rozšířenou péčí. Výbor se shodl na tom, že tuto věc je nutné řešit systémově. Zvýšení portfolia léčiv center s rozšířenou péčí nemůže být na úkor odčerpávání prostředků z vysoce specializovaných center, která jsou už nyní podfinancována, jinak nelze tento požadavek podporovat. Prof. Trněný navrhl, aby na příští jednání výboru ČHS byli přizvání zástupci pracovišť s rozšířenou hematologickou péčí. Výbor s tímto návrhem souhlasí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 16. Různé

  Doc. Čermák informoval o jednání zástupců hematologických pracovišť s rozšířenou péčí v Ostravě. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Doc. Čermák navrhl předat ocenění doc. Sakalové k jejímu životnímu jubileu. Šlo by o čestné členství v ČHS. Výbor vyjádřil s tímto návrhem souhlas.

 17. Anketa o dalším osudu časopisu TaH dnes

  Na závěr schůze seznámil přítomné členy výboru prof. Trněný s výsledky ankety mezi čtenáři časopisu Transfuze a hematologie dnes (TaH dnes) o dalším směřování časopisu. Z ankety vyplývá, že většina respondentů TaH dnes čte. Atraktivní jsou především edukační články, doporučení a kazuistiky. Většina respondentů považuje za nutné, aby měla ČHS písemnou platformu. Významná část respondentů ale uvedla, že je možná i jiná než písemná forma časopisu.

  Prof. Faber seznámil členy výboru s ročními počty prací zasílaných do TaH dnes.

  Do diskuze se zapojil i prim. Masopust, prof. Trněný, prof. Ráčil i další členové výboru.

  Z diskuze vyplynulo, že časopis by měl být zachován, ale bude nezbytné výrazně obměnit redakční radu a vedení časopisu. Je vhodné rozšířit časopis i o sekci sester a laborantů či další nové rubriky.

  Výbor podpořil navrhované změny časopisu a dal vedoucímu redaktorovi TaH dnes pravomoc udělat zásadní změnu redakční rady i struktury časopisu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Fáber

Termín konání příští schůze:

konec září nebo počátek října 2017

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: doc. Čermák