Zápis č. 3 ze schůze výboru ČHS ze dne 19.11.2018

17. 12. 2018

Zápis č. 3 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 19. 11. 2018 ve Fakultní nemocnici Brno

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kouřilová, Mayer, Papajík, Pavlíková, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Mikulenková, Pospíšilová
Host: Klugar, Král, Pavlík

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a vedl předseda ČHS prof. Mayer. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

  Prof. Mayer omluvil dr. Mikulenkovou, která se schůze nemohla zúčastnit, a jen krátce zmínil problematiku SEKK a emailovou komunikaci s dr. Budinou ze SEKK. Tento bod bude detailně probrán spolu s dalšími body navrženými dr. Mikulenkovou na příští schůzi výboru.

 2. Problematika klinických doporučených postupů (KDP)

  Prof. Mayer uvedl dr. Klugara z Masarykovy univerzity Brno a Institutu biostatistiky a analýz, který je hlavním metodikem pro přípravu KDP v rámci Národního portálu doporučených postupů.

  Prof. Čermák v této souvislosti uvedl, že by bylo vhodné do doby, než budou KDP připraveny a bude aktualizována Červená kniha, zaslat zdravotním pojišťovnám stávající doporučené postupy jednotlivých sekcí ČHS, aby byly informovány o současných standardech léčby a neoddalovaly úhradu nových léčiv.

  Následně dr. Klugar představil obecně projekt KDP a jejich českou národní metodiku. Cílem projektu je především zajistit kvalitu doporučených postupů, sjednotit je a implementovat je do systému zdravotní péče – zvýšit kvalitu poskytované péče a zefektivnit náklady vynaložené na zdravotní péči. Dr. Klugar představil nástroje pro přípravu KDP, např. GRADE, ADAPTE, AGREE, CochraneRevMan a další. Dále představil možnosti přípravy KDP formou adopce, adaptace, adolopmentu nebo přípravy zcela nových KDP (de novo).

  Následovala diskuze, v níž vystoupili prof. Čermák, prof. Starý a prof. Mayer. Zdůraznili zejména, že se proces vytváření KDP bude potýkat především s nedostatkem zkušených osob, které by měly být členy nejužších pracovních týmů pro jednotlivé KDP. Diskutovalo se také o výběru témat pro přípravu KDP. Přednostně by měla být připravována KDP týkají se nemocí, kde je největší heterogenita poskytované péče v rámci České republiky, a případně rovněž nemocí, v jejichž terapii jsou využívána nová a nákladná léčiva.

  Prof. Doubek poté představil připravovaný KDP pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL). Představil proces adopce těchto KDP, hodnocení existujících KDP pomocí nástroje AGREE II, definování klinických otázek, vlastní překlad i doplnění KDP o KDP pro pacienty. Zmínil také probíhající analýzu stávající epidemiologické situace, která musí být součástí KDP.

  Prezentace dr. Klugara je přílohou tohoto zápisu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Doubek

 3. Přijetí nových členů ČHS a akce ČHS v roce 2019

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 4 osoby. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Cabáková Natálie, MUDr., Nemocnice s poliklinikou Havířov
  • Janovská Eva, Masarykův onkologický ústav, Brno
  • Kozachenko Natalija, MUDr., VFN, Praha
  • Kutějová Kamila, Mgr., SPADIA LAB, a.s. Ostrava

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 4. Problematika DRG v hematologii a schematizované léčebné algoritmy jako podklad pro kalkulace úhrad zdravotní péče

  Prof. Mayer představil prim. Krále z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno a dr. Pavlíka z Institutu biostatistiky a analýz, kteří prezentovali novinky v oblasti DRG pro hematologii, respektive projekt DRG Restart a vlastní verzi CZ-DRG (kódy MDC 00, 17 a případně 16).

  V diskuzi následně vystoupili prof. Mayer, doc. Žák, prof. Čermák a prof. Papajík. Zdůraznili nutnost dobré přípravy nového kódování výkonů, aby skutečně odpovídaly poskytované péči, průběhu a náplni hospitalizací. Jedině správné kódování zaručí, že se kódy budou vykazovat pouze v zařízeních, kde se odpovídající výkony skutečně provádí. Dr. Pavlík zdůraznil, že bude nezbytné správné kódování typů terapie, aby bylo možné získávat správná data.

  Následně prim Král ukázal schematizované léčebné algoritmy (klinické rozhodovací modely) jako podklad pro kalkulace celkové výše úhrad drahé zdravotní péče (centrové léčby).

  Prezentace diskutované v rámci tohoto bodu jsou přílohou zápisu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 5. Pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví (MZd) pro seznam zdravotních výkonů

  Prof. Čermák uvedl, že pracovní skupina MZd pro seznam zdravotních výkonů přijala na schůzi 20. 9. 2018 nové výkony odbornosti 818:

  • 96892 statimové vyšetření von Willebrandova faktiru;
  • 96894 statimové vyšetření molekulárních markerů hemostázy;
  • 96893 statimové vyšetření funkční aktivity vo Willabrandova faktoru.

  Dále informovat, že bylo odsouhlaseno sdílení výkonu 29410 odběr mozkomíšního moku lumbální nebo subokcipitální punkcí pro odbornosti 209 a 202.

  Již v létě byla odsouhlasena revize kódu venepunkce.

  Výbor ČHS vzal tyto informace na vědomí.

 6. Vyjádření ČHS k dotazům SÚKLu a vyjádření k hodnotícím zprávám SÚKLu

  Prof. Čermák a prof. Mayer informovali, že byly jménem ČHS vypracovány odpovědi týkající se dotazů SÚKL: a) připomínky k navrhované ODTD u koagulačních faktorů s prodlouženou aktivitou (Alprolix, Idelvion) – vypracoval prim. Blatný; b) vyjádření ke stávající léčbě nemocných s folikulárním lymfomem neodpovídajících či relabujících po léčbě rituximabem – vypracoval prof. Trněný; a odhad počtu nemocných léčených přípravkem Mabthera v indikacích off-label – vypracoval prof. Papajík.

  Výbor ČHS vzal tyto odpovědi na vědomí.

  Prof. Mayer a prof. Čermák rovněž zmínili, že ČHS odeslala vyjádření k hodnotícím zprávám SÚKLu. Jde o tyto zprávy: a) Truxima, vyjádření souhlasu s indikacemi – vypracoval prof. Papajík; b) anagrelid, zachování stávajícího způsobu úhrady – vypracoval prof. Ráčil; c) ruxolirinib, nesouhlas s neudělením úhrady přípravku – vypracoval prof. Ráčil; d) pomalidomid, doporučení přiznání úhrady, jde o nezbytný lék – vypracovali prof. Hájek a prof. Mayer; e) Adcetris, lék je nezbytný pro léčbu relabujícího Hodgkinova lymfomu – vypracoval prim. Belada; f) isavukonazol, přípravek není zaměnitelný s vorikonazolem a zaměnitelnost s posakonazolem je sporná – vypracoval prof. Ráčil.

  Výbor ČHS vzal tyto zprávy na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Čermák

 7. Novinky z oblasti vykazování genetických výkonů

  Prof. Mayer informoval o jednání s doc. Šmehlíkem z VZP, kterého se zúčastnil s doc. Čermákem, ohledně vykazování kódů genetických výkonů a dále ohledně úhrady drahé terapie CAR-T lymfocyty. Prof. Mayer uvedl, že jednali především o problematice balíčků úhrad NGS pro somatický genom. Prof. Mayer bude dále informovat o výsledcích schůzky a reakci VZP, která ještě ČHS nepřišla.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Pospíšilová

 8. Časopis Transfuze a hematologie dnes

  Prof. Faber členům výboru s potěšením sdělil, že za poslední 2 roky narůstá počet manuskriptů doučených do časopisu. Uvedl, že redakce již musí některé rukopisy na základě doporučení recenzentů odmítat. Zmínil také, že přijaté publikace budou dostupné v předběžné formě online. Redakce také připravuje portál pro zadávání rukopisů do časopisu. Prof. Faber následně informoval, že vydávání časopisu by podle předběžných odhadů vyúčtování Mladou frontou mělo být letos ziskové. Pokud se tato prognóza naplní, prof. Faber navrhuje použít částku k odměnám pro členy redakce a k přípravě webového portálu časopisu. Nakonec byla zmíněna žádost prof. Bátorové o možnosti účasti Slovenskej hematologickej a tranfuziologickej spoločnosti na vydání časopisu. Výbor ČHS se usnesl, že požádá cestou redakce časopisu Transfuze a hematologie dnes prof. Bátorovou o konkrétnější specifikaci této žádosti.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Faber

 9. Diskuze o dalším Českém hematologickém sjezdu

  Prof. Mayer otevřel diskuzi o dalším sjezdu ČHS. Výbor se usnesl, že bude platit původní doporučení, aby se sjezdy konaly jednou za 3 roky. Přesné datum konání sjezdů bude plovoucí podle místa konání sjezdu. Dále bylo konsenzuálně dohodnuto, že příští sjezd se bude konat na jaře roce 2021 v Olomouci. Prof. Papajík uvedl, že se ročně koná 14 významných hematologických akcí a že je třeba už nyní pracovat na tom, aby sjezd byl i nadále exkluzivní stran jeho kvality. Součástí příštího sjezdu bude rovněž laboratorní problematika. Výbor s těmito body vyslovil souhlas.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Papajík

 10. Různé

  Prof. Čermák zmínil, že ČHS má od České lékařské společnosti (ČLS JEP) zapůjčeno 5 knih. Prof. Čermák napíše ČLS JEP potvrzení, že knihy budeme mít i nadále zapůjčené. Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí.

  Prof. Čermák uvedl, že došlo k změnám v osnovách výuky programu hematologie pro VŠ nelékaře. Výbor vyslovil názor, že se k další verzi dokumentu bude vyjadřovat, až bude oficiálně k dispozici. Paní Pavlíková doplnila, že stejně tak se upravuje vzdělávací program specializačního vzdělávání „Klinická hematologie a tranfuzní služba zdravotních laborantů“.

  Prof. Mayer představil zápis z posledního volebního jednání Transplantační sekce ČHS. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí a schválil nově zvolené vedení Transplantační sekce.

  Doc. Žák uvedl, že Společnost pro trombózu a hemostázu bude ČHS žádat o záštitu jejich sjezdu. Poté informoval, že v Martině proběhla konference o hemostáze a trombóze. Výbor vzal tyto informace na vědomí. Doc. Žák dále otevřel diskuzi o výraznějším zapojení odborníků na koagulační problematiku do práce ČHS. Výbor nutnost většího zapojení těchto odborníků podpořil a do budoucna bude hledat cesty, jak toho docílit.

  Výbor ČHS vzal na vědomí zápis z jednání Laboratorní sekce ČHS a vyslovil souhlas s předsednictvím MUDr. Mikulenkové v Laboratorní sekci.

  Výbor dále emailovou komunikací schválil návrh paní MUDr. Mikulenkové na revidované doporučení pro RM pro koagulace, které členové LS ČHS odsouhlasili, viz příloha.

  Během jednání výboru se také připomenula záležitost dopisu ohledně nového platového zařazení VŠ nelékařů, který výbor rozeslal na mnohá patřičná místa Státní správy.

  Výbor ČHS souhlasil s poskytnutím záštity těmto akcím, které se budou konat v roce 2019: XVII. národní workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, Výroční schůze České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s., XXXIII. olomoucké hematologické dny, XXXI. celostátní pracovní konference laborantů a sester – Železnohorky 2019, Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny, XXV. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí, Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina, XIV. brněnské hematologické dny, IX. celostátní výroční setkání Czech MDS Group, Pražský hematologický den a XXIX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky.

Termín další schůze:

únor 2019

Zapsal: Prof. Doubek
Kontroloval: Prof. Mayer

Přílohy: dle textu

Přejít nahoru