Zápis č. 7 ze schůze výboru ČHS ze dne 24.2.2016

Zápis č. 7 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP, Praha, 24.2.2016

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Indrák, Jindra, Kozák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný
Omluveni: Bystřická, Faber, Žák

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor ČHS zaslal nesouhlasné stanovisko Společnosti klinické biochemie a České společnosti pro alergologii a imunologii s návrhem sdílení výkonů 96167 (KO s pětipopulačním diferenciálem) a 96315 (analýza krevního nátěru panopticky barveného) těmito odbornostmi.

  Výbor ČHS zaslal nesouhlasné stanovisko společnosti Sysmex k žádosti firmy o možnost využití firemního programu pro hodnocení kontroly kvality namísto systému externí kontroly kvality garantované SEKK.

  Výbor ČHS odeslal na MZd stanovisko vyžádané dr.Phillipem, jež se týká léčby kritické ischémie dolních končetin převodem kmenových krvetvorných buněk. Stanovisko ČHS vypracoval doc. Lysák a neliší se od stanoviska poskytnutého již v minulosti. O dalších jednáních o tomto navrhovaném výkonu nemá ČHS žádné zprávy.

  Dne 27. 11. 2015 byla provedena inventarizace majetku ČHS. Všechny evidované položky byly dohledány a souhlasí.

  Na žádost prof.Rašky, předsedy České společnosti pro buněčnou biologii, byla na webové stránky ČHS umístěna informace o 12.Mezinárodním kongresu buněčné biologie, jenž se uskuteční v červenci 2016 v Praze.

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Arátorová Nikola, Mgr., Laboratoře AGEL, a.s., Nový Jičín
  • Eichlerová Olga, MUDr., Nemocnice Slaný
  • Grúzová Pavlína, Mgr., Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.
  • Kaščák Michal, MUDr., FN Ostrava
  • Němcová Markéta, Bc., Laboratoře AGEL, a.s., Nový Jičín
  • Petráčková Martina, RNDr., Ph.D., ÚHKT Praha
  • Rajecká Silvia, MUDr., FN U sv. Anny, OKH FN Brno
  • Randusová Tatiana, MUDr., Středomoravská nemocniční, a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov
  • Rydvalová Denisa, FN Hradec Králové
  • Szkanderová Martina, Klinické laboratoře Nemocnice Třinec, p.o.
  • Šedová Petra, MUDr., Mgr., Ing., FN Brno
  • Šolcová Michaela, Ing., FN Motol

  Prof. Starý informoval o členech ČHS, kteří letos oslaví významná životní jubilea. Výbor ČHS pošle všem dopisy s gratulací.

  Výbor společnosti odsouhlasil udělení čestného členství ČHS prof. MUDr. Edgaru Faberovi, CSc. a RNDr. Ingrid Hrachovinové při příležitosti jejich životního jubilea.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Vyhlášení na soutěže na cenu ČHS

  Prof. Starý informoval o vyhlášení soutěže o Cenu ČHS za rok 2015. Přednáška týkající se oceněné práce a vyhlášení ceny proběhne v Olomouci při příležitosti OHD.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 4. Hospodaření ČHS

  Paní Pavlíková informovala o stavu hospodaření ČHS za 4. čtvrtletí roku 2015. Ke dni jednání výboru má ČHS k dispozici 5 813 729,75 Kč.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Jednání na MZd

  Doc. Čermák a prim. Jindra informovali o jednání na MZd ohledně novel zákonů 95/2004 a 96/2004 o postgraduálním vzdělávání, transplantačním zákonu, zákonu o tkáních, jednání Národní transfuzní komise a jednání akreditační komise.

  Zákon 282/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů:
  Námitky a připomínky ČHS nebyly MZd akceptovány, nicméně výbor ČHS trvá na tom, že transplantace krvetvorných buněk by měly být stále vedeny ve zvláštním režimu neodkladných transplantací a bude v tomto směru dále jednat.

  Zákon 95/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání VŠ lékařů:
  ČHS nemá zásadní připomínky k poslední předložené verzi návrhu novely zákona.

  Zákon 96/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání nelékařských povolání:
  Větší část připomínek ČHS rovněž nebyla ze strany MZD akceptována.

  Zákon 296/2008 Sb o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk:
  ČHS připomínkoval cestou Společnosti po bioimplantologii ČLS JEP, připomínky rovněž nebyly MZd akceptovány.
  Výbor ČHS nemá připomínky k novelizaci vyhlášky MZd o dispenzární péči a prevenci.

  Jednání Národní transfuzní komise:
  ČHS neobdržela zápis z jednání NTK, jež se týkalo především navrhovaných změn ve vyšetřování dárců na přenos viru hepatitidy C. Výbor ČHS odeslal ještě před jednáním tajemnici NTK dr.Milšteinové připomínky k návrhům Společnosti pro transfuzní lékařství, ve kterých ČHS zdůrazňuje vhodnost plošného zavedení metodik reflektujících současné požadavky a metodiku běžnou v zemích EU s nutností určité centralizace vyšetření do fakultních pracovišť s dostupností provádění vyšetření ve statimovém režimu. ČHS zastupoval na jednání NTK prim.Komrska, dle jeho sdělení budou následovat jednání týkající se ekonomické a legislativní stránky navrhovaných změn.

  Jednání akreditační komise MZd pro postgraduální vzdělávání lékařů:
  Prof.Mayer a prim.Jindra informovali o složení nové akreditační komise, předsedou komise byl zvolen prof.Sedláček, místopředsedou prim.Řeháček.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák, zástupce ČHS v NTK prim.Walterová

 6. Jednání s VZP a SÚKL, specifické léčebné programy

  ČHS vypracovala na žádost SUKLu odborná stanoviska k následujícím skupinám přípravků:
  Romiplostim a L-Trombopag (dle ČHS nejde o nezaměnitelné přípravky) – prof.Kozák
  Alkeran (je nutná trvalá dostupnost, stále patří mezi základní přípravky v léčbě myelomu) – prof.Hájek
  Idelalisib a ibrutinib ( ČHS trvá na zachování indikačního omezení v přesném znění, které definuje SPC, proveden odhad počtu indikovaných nemocných) – prof.Trněný, doc.Smolej

  Připomínky k hodnotícím zprávám SUKL:
  ČHS požaduje rozšíření indikujících odborností o hematologa u přípravku Xarelto 2.5mg a u kombinovaných přípravků pro léčbu osteoporosy /kyselina alendronová+alfa-kalciferol/.

  Výbor ČHS opakovaně upozornil představitele MZd /dr.Phillip/ a SUKLu /dr.Blahuta/ na problémy týkající se omezení dostupnosti přípravků Vincristin a Vinblastin v případě, že nedojde k dohodě o výši jejich úhrady. Návrh zrušení zvýšené úhrady ve veřejném zájmu u těchto preparátů vyvolal reakci společnosti TEVA, která nadále negarantuje dostupnost těchto přípravků v České republice, bude-li úhrada preparátů snížena. Výbor ČHS ve svém stanovisku informoval MZd a SÚKL o nezastupitelnosti přípravků a jejich zásadním významu pro léčbu hematoonkologických nemocných a na reálnou možnost poškození nemocných při jejich nedostupnosti na trhu v České republice.
  Prof. Mayer a prof. Trněný vyzvali k formulaci obecného stanoviska k problému změn cen běžných protinádorových léků, které jsou ale nezbytné pro léčbu hematologických onemocnění.

  Prof.Trněný pokračoval v jednáních zahájených výborem ČHS již před rokem na ředitelství VZP ohledně dohody o spektru hematoonkologických indikací, u nichž by ČHS garantovala bezproblémovou úhradu rituximabu, VZP nemá zásadní námitky, jednání bude pokračovat.

  Prof.Hájek informoval výbor ČHS o specifických léčebných programech, o které požádala, resp. o které bude žádat CMG : jedná se o přípravky Imnovid, Kyprolis a Myrin v letech 2014 a 2015 (v současné době běží SLP pouze pro Myrin) a Ixazomib a Daratumab v roce 2016.

  Návrh specifického léčebného programu pro přípravek Vesanoid: doc.Čermák upřesní podmínky, za jakých je možné podat návrh odbornou společností, návrh připraví prim.Jindra.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 7. Jednání se Společností pro tranfuzní lékařství

  Prof. Mayer informoval o připomínkách výboru ČHS ke standardu podávání transfuze, který připravila Společnost pro transfuzní lékařství. Seznámil i s odpovědí Společnosti pro transfuzní lékařství na připomínky výboru ČHS. Výbor ČHS bude věc dále připomínkovat při přípravě aktualizací doporučených postupů v budoucnosti.

  Prof. Indrák navrhl, aby případy komplikovaných transfuzí byly zveřejňovány v časopise Transfuze a hematologie dnes. Bude o této věci informovat redaktory Transfuze a hematologie dnes.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: prof.Indrák

 8. Práce na léčebných doporučeních ČHS

  Prof. Mayer informoval o přípravě léčebných doporučení ČHS. Uvedl, že oslovení autoři kapitol pro hematologickou onkologii již s jedinou výjimkou kapitoly předali. Tyto kapitoly už byly připomínkovány a jsou připraveny k publikování. Součástí doporučení bude i právní úvod a informace týkající se úhrady různých léčiv. Doporučení by měla vyjít v březnu 2016. Výbor ČHS souhlasí s financováním vydání léčebných doporučení z prostředků ČHS.

  Výbor ČHS se dohodl na přípravě druhého dílu doporučení ČHS, který se bude týkat neonkologické hematologie.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 9. Jednání se SEKK

  Dne 21.12.2015 byla podepsána darovací smlouva na částku 100.000,- Kč poskytnutou SEKK České hematologické společnosti.

  Výbor ČHS schválil navrhované supervizory za odbornost hematologie k programům SEKK na rok 2016: MUDr. Buliková, MUDr. Kessler, MUDr. Mikulenková, MUDr. Hrachovinová, MUDr. Matýšková, Mgr. Vrbacký.

 10. Příprava akcí garantovaných ČHS, návrh platby za CME kredity EHA

  Doc. Čermák informoval o dopise EHA, jenž opět navrhuje možnosti zaplatit CME kredity pro tři akce ČHS jednotnou platbou v celkové výši 300,- EUR. Vyzval k podání návrhů akcí, pro které se tyto kredity budou vydávat. Zájem projevily organizátoři Olomouckých hematologických dnů a Pražského hematologického dne, o definitivním seznamu se ještě bude jednat.

  Prof. Kozák informoval o 5. sympoziu o Hodgkinově nemoci. Doc. Čermák připomněl nadcházející Pařízkovy dny.

  Paní Pavlíková informovala o sympoziu Harachohorky. Výbor ČHS odsouhlasil příspěvek ČHS výši 50.000,- Kč pro toto sympozium.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 11. Dokumenty Společnosti pro trombozu a hemostázu týkající se vykazování molekulárně genetických vyšetření trombofilních stavů

  Doc. Čermák seznámil výbor ČHS s jednáním se Společnosti pro trombózu a hemostázu a s Dohodou uzavřenou Společností pro trombózu a hemostázu s VZP, jež definuje trombotická centra v ČR, jež mají oprávnění indikovat speciální vyšetření na molekulárně genetické úrovni pro dg. dědičné trombofilie. Přílohou dohody je informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření a pravidla pro nasmlouvání a úhradu molekulárně genetických vyšetření trombofilie.

  ČHS výše uvedenou dohodu vítá a v zásadě souhlasí s navrhovaným principem indikací a vyšetřování, zásadní připomínku má ČHS k možnosti vykázání pouze jediného výkonu odbornosti 816 v jednom dni, což je zdůvodňováno „pravidlem kaskádového testování“,u některých vyšetření je ale pro určení správné dg. nutno provést několik výkonů odbornosti 816 současně. Dále je nutno na MZd požádat o oficiální projednání PSZV požadavku sdílení kódu 94119 – izolace a uchování lidské DNA/RNA, jež bylo pro odbornost 818 povoleno společností 816. Krom toho věstníky MZd 3/2014 a 9/2014 ukládají Centrům specializované péče pro vzácné choroby krvetvorby a pro hemofilii a další krvácivé stavy provádět diagnostiku a prevenci těchto onemocnění, minimálně pro tato centra je třeba projednat se Společností lékařské genetiky možnost sdílení kódů pro vyšetření germinálního genomu. ČHS rovněž předpokládá, že centra pro trombózu a hemostázu jsou vyhlášena na základě definovaných požadavků na přístrojové a personální vybavení, bylo by tudíž vhodné, aby tato centra byla oficiálně vyhlášena i ve Věstníku MZd.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: prof. Pospíšilová a doc. Čermák

 12. Žádost center rozšířené péče ohledně možnosti podávání 5-azacytidinu

  Doc. Čermák informoval o žádosti týkající se rozšíření možností aplikace 5-azacytidinu na centra rozšířené hematologické péče. Z následné diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné řešit tuto problematiku systematicky a vypracovat jasné stanovisko týkající se rovněž dalších léků, nejen 5-azacytidinu.

  Výbor ČHS po diskusi s návrhem rozšíření možnosti podávání 5-azacytidinu na centra rozšířené hematologické péče souhlasil za podmínky, že indikaci k léčbě tímto preparátem a hodnocení účinnosti léčby bude vždy provádět centrum specializované hematologické péče. Výbor Czech MDS Group bude požádán o vypracování přesných podmínek podávání a intervalů kontrol v centru specializované péče, které bude léčbu řídit, návrh bude předložen výboru ČHS ke schválení a následně projednán na ředitelství SZP a VZP.

  Termín: do 2 týdnů
  Zodpovídá: doc. Čermák

 13. Kandidatura na pořádání kongresu EBMT 2019 a JACIE reakreditace

  Prim. Jindra seznámil výbor s jednáním výboru EBMT o kandidatuře Prahy na pořádání kongresu EBMT 2019. Kongres nakonec nebyl při finálním rozhodování Praze přidělen. Praha bude kandidovat na pořadatele kongresu EBMT v roce 2020.

  Prim. Jindra dále požádal výbor ČHS o úhradu poplatku za JACIE reakreditaci. Výbor odsouhlasil úhradu poplatku centrům, která o akreditaci, resp. reakreditaci JACIE budou žádat.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: prim. Jindra

 14. Zprávy ze sekcí

  ČNHP:
  Prim. Blatný poslal výboru ČHS zprávu o auditech center péče o pacienty s hemofilií. Výbor ČHS vzal zprávu na vědomí.
  Prim. Blatný žádá o podporu návrhu ČNHP transportovat nemocné s hemofilií v urgentních případech /trauma,operace/ k hospitalizaci přímo do center, kde je možno aplikovat příslušný koagulační faktor. Výbor ČHS vyslovil podporu žádosti.

  Laboratorní sekce:
  Výbor ČHS souhlasí s návrhem změn v definici nepodkročitelných minim pro odbornost 818 a s navrženými úpravami.
  Výbor ČHS souhlasí s návrhem laboratorní sekce na 12 nových výkonů, jež by měly být přednostně projednány PSZV a zařazeny do Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.
  Novými členy Rady pro klinické laboratoře se stali Mgr. Malíková a Mgr. Mikešová.
  Doc. Čermák informoval, že výbor Společnosti lékařské genetiky souhlasí se sdílením výkonu 94119 odborností 818.
  Rada pro akreditace klinických laboratoří se obrátila na výbor ČHS o jmenování jejího zástupce v radě na další tříleté období. Dr.Charvát, která dosud ČHS v radě zastupoval, souhlasí s členstvím v radě na další 3 roky, výbor ČHS s jmenováním souhlasí. Zástupcem dr.Charváta bude dr.Mikulenková.
  Doc.Čermák informoval o žádosti Rady pro akreditaci klinických laboratoří o vysvětlení vysokého počtu výkonů odbornosti 818, které nejsou sdíleny s jinými odbornostmi a přitom byly v roce 2015 vykázány především samostatnými malými biochemickými laboratořemi a imunologickými laboratořemi a následně proplaceny VZP. Doc.Čermák požádal písemně o vyjádření ředitele VZP a v dopise upozornil na to, že kódy nejsou sdílené proto, že jejich provedení a interpretace výsledků vyžadují přítomnost atestovaného laboranta a lékaře – hematologa.

  Ostatní:
  Výbor ČHS vzal na vědomí zprávy ze schůzi Laboratorní sekce, CELL, transplantační sekce a skupiny pro imunitní cytopenie.
  Prof. Ráčil informoval o připravovaném CELL workshopu o infekčních komplikacích u hematoonkologických pacientů.
  Doc. Čermák informoval o pozvánce na kongres klinické výživy, jenž se koná ve dnech 17.-19.3.2016 v Hradci Králové. Pozvánka bude vyvěšena na www stránkách ČHS.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 15. Nové schéma organizace akcí garantovaných ČHS a sjezdů ČHS – diskuse

  Prof. Mayer zopakoval návrh na novou organizaci hematologických sjezdů v následujících letech. Hlavní myšlenkou návrhu je připravovat v budoucnu pouze Český hematologický sjezd s mezinárodní účastí, který by v konkrétním roce nahradil jednu z tradičních akcí – OHD, PHD nebo BHD, případně i další akci. Sjezd by se konal v termínu konkrétní tradiční akce. Sjezd by se dle návrhu prof. Mayera měl konat jednou za 3 roky.

  Prof. Starý dále vyslovil návrh, aby jedinou akcí, kterou bude organizovat ČHS byl Český hematologický sjezd. Výbor ČHS by měl připravit jasné podmínky, za kterých bude udělovat sjezdům záštitu.

  Na příští schůzi výboru bude připraven koncept organizace českých hematologických sjezdů v příštích letech a kritéria pro udělení záštity ČHS pro hematologické akce.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Trněný

 16. Různé

  Prof. Starý informoval o několika žádostech o zpřístupnění bližších informací k atestacím z Hematologie a transfuzní služby na webových stránkách ČHS. Výbor konstatoval, že tyto informace jsou uvedeny na stránkách příslušných lékařských fakult, které jsou za postgraduální vzdělávání zodpovědné. Výbor ČHS se pokusí tyto informace na svých stránkách rovněž uvést.

  Prof. Pospíšilová připomněla připomínku Laboratorní sekce k překryvu některých hematologických sjezdů a žádost o vzájemné lepší plánování těchto akcí. Výbor ČHS vzal tuto poznámku na vědomí.

Termín konání příští schůze:

Duben 2016 /datum bude upřesněno/.

Zapsal: prof. Doubek
Zkontroloval: doc. Čermák