Smuteční oznámení o úmrtí prof. Ing. Kyry Michalové Dr.Sc.

4. 4. 2024

S hlubokým smutkem oznamujeme, že dne 25. března 2024 nás ve věku nedožitých 82 let opustila prof. Ing. Kyra Michalová Dr.Sc. Byla jednou ze zakladatelek a vůdčí osobností nádorové cytogenetiky v České republice.

Portrétní fotografie prof. Kyry Michalové

Vzdělání získala prof. Michalová na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde promovala v roce 1964. Prakticky celou svojí životní kariéru se však věnovala cytogenetice a specializovala se zejména na cytogenetiku hematologických malignit u dospělých i dětí. Mnoho let působila jako vedoucí Cytogenetické laboratoře na III. Interní klinice VFN. V roce 2002 přešla s celým svým týmem do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, kde až do roku 2018 vedla Centrum nádorové cytogenetiky. Byla rovněž zakladatelkou a vedoucí Cytogenetické laboratoře Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Profesorka Michalová byla vynikajícím vědeckým pracovníkem a řešitelkou mnoha výzkumných projektů, které se zaměřovaly na studium cytogenetických změn v nádorových buňkách. Je autorkou či spoluautorkou mnoha vědeckých publikací, kapitol v učebnicích, skriptech, monografiích a příspěvků na národních i mezinárodních vědeckých konferencích. Působila v oborových radách pro genetiku a molekulární genetiku na 1., 2. a 3. LF a Přírodovědecké fakultě UK v Praze a také na Přírodovědecké fakultě a Veterinární a farmaceutické fakultě MU v Brně. Celý svůj profesní život zasvětila vědecké činnosti a také výchově mladých vědeckých pracovníků. Její vědecká práce je vysoce oceňována nejen v naší republice, ale i v zahraničí.

Zároveň byla i uznávanou členkou řady českých a mezinárodních odborných společností. Více než 30 let vedla Cytogenetickou sekci Česko-slovenské biologické společnosti a působila také jako dlouholetá členka a místopředsedkyně výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Její odborné přínosy byly oceněny mnoha významnými tituly a cenami, včetně Zlaté medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Babákovy medaile Česko-slovenské biologické společnosti.

Profesorka Michalová byla nejen vynikající vědkyní a pedagožkou, ale i vzorem pro své kolegy a spolupracovníky. Její ztráta je spojena s hlubokým zármutkem pro celou odbornou i akademickou obec. Budeme si ji navždy pamatovat jako vynikající osobnost, která neúnavně pracovala na pokroku cytogenetiky a lékařské genetiky na národní i mezinárodní úrovni. Vzpomínáme na ni s vděčností a úctou.

Vážená paní profesorko, milá Kyro, Tvůj odkaz bude žít dál v našich srdcích a práce, kterou jsi odvedla, nás bude navždy inspirovat. Čest Tvojí památce.

Zuzana Zemanová a kolektiv Centra nádorové cytogenomiky VFN a 1. LF UK a Cytogenetické laboratoře UHKT v Praze

Přejít nahoru