Zápis č. 6 ze schůze výboru ČHS ze dne 14.10.2015

Zápis č. 6 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP, Praha, 14.10.2015

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Indrák, Jindra, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný,Žák
Omluveni: Bystřická, Faber, Kozák
Host: Mikulenková

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Doc. Čermák a dr. Jindra informovali o kandidatuře Prahy na pořádání kongresu EBMT 2019. Praha se dostala do užšího výběru uchazečů.

  Doc. Čermák a p. Pavlíková informovali o projednávání zákona 96/2004 O vzdělávání nelékařských zdravotních oborů. Zatím probíhá zapracování připomínek k zákonu. ČHS odeslala připomínky k zákonu.

  Doc. Čermák informoval o jednáních s doc. Kvasničkou, předsedou Společnosti pro trombózu a tázu. Doc. Čermák domluvil bližší spolupráci našich společností, prof. Kvasnička souhlasí s tím, aby podleeby byl zván na schůze výboru ČHS buď on, nebo někdo z členů výboru STH.

  Výbor ČHS souhlasí s návrhem pro indikace Molekulárně genetických vyšetření u trombofilních stavů spojených s žilním trombembolismem a jeho komplikacemi, který vypracovala Česká společnost pro trombozu a hemostázu a s jeho prezentací jako konsensus odborných společností. Stanovisko odesláno prof.Kvasničkovi.

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Dufková Jarmila, Mgr., Podhorská nemocnice Bruntál
  • Hašová Kateřina, Mgr., FN Ostrava
  • Hynková Pavla, Mgr., Středomoravská nemocniční Prostějov
  • Janusová Iveta, Nemocnice Jablonec nad Nisou
  • Kavanová Martina, Ing., IKEM Praha
  • Kohoutek Tomáš, MUDr., Krajská zdravotní, Ústí nad Labem
  • Kolářová Soňa, Mgr., FN Ostrava
  • Kostka Jakub, MUDr., FN Plzeň
  • Kovaříková Kateřina, DiS., FN Olomouc
  • Kuříková Marie, Mgr., IKEM Praha
  • Mazalová Blanka, DiS., FN Brno
  • Polák Pavel, MUDr. Ph.D., FN Brno
  • Puščiznová Petra, MUDr., FN Olomouc
  • Rudnay Maroš, MUDr., FN Brno

  O snížení členských příspěvků požádali MUDr. Jana Vařáková a Mgr. Markéta Fiala. Výbor se snížením jejich příspěvků souhlasí.

  Prof. Starý informoval o udělení čestného členství ČHS prim. Turkovi na Pražském hematologickém dnu 8. 10. 2015.

  Výbor ČHS dále navrhl udělení čestného členství ČHS prof. Sakalové při příležitosti jejího životního jubilea. Doc. Čermák v této souvislosti bude kontaktovat slovenské kolegy.

  Doc.Čermák informoval o projektu online registrace do ČLS JEP

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Stav hospodaření ČHS

  Paní Pavlíková informovala o stavu hospodaření ČHS za 2. čtvrtletí roku 2015. Ke dni jednání výboru má ČHS k dispozici 5 900 000 Kč. Doc. Čermák informoval o finanční situaci časopisu Transfuze a hematologie dnes.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 4. Žádost o udělení kreditů CME pro české hematologické sjezdy a diskuze o sjezdech s hematologickou problematikou v příštích letech

  Doc. Čermák projednal s výborem otázku odeslání naší žádosti EHA o přidělení CME kreditů. V tuto chvíli ČHS eviduje dvě žádosti o CME kredity pro české konference. ČHS požádá o přidělení CME kreditů pro tři konference. O kredity pro další akce bude případně požádáno dodatečně.

  Výbor ČHS se rovněž vyjádřil k žádosti ostravského pracoviště o spolupořádání Pařízkových dnů v Ostravě. Výbor ČHS odsouhlasil, že ČHS poskytne Pařízkovým dnům záštitu a přidělí kredity CME.

  Doc. Žák vyslovil připomínku týkající se konání českých hematologických akcí v budoucnu. Vyslovil se pro vhodnost tyto konference redukovat a profilovat jejich zaměření tak, aby se tématika co nejméně navzájem překrývala. Prof. Trněný navrhl systém jednoho celostátního sjezdu ČHS každé dva roky s tím, že by se organizátoři střídali.

  Doc. Čermák v této souvislosti shrnul i připomínky k průběhu společného Slovensko-českého hematologického a transfuziologického sjezdu, které obdržel výbor ČHS.

  Výbor ČHS bude problematiku organizace sjezdů a formu spolupráce se slovenskou stranou dále diskutovat, stejně tak jako úpravu systému udělování podpor a záštit různým akcím s hematologickou tématikou. Na příští jednání výboru ČHS budou přizváni hosté, kteří zodpovídají za odbornou část přípravy stávajících akcí garantovaných ČHS a bude společně s nimi projednán systém organizace hematologických sjezdů od roku 2017.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 5. Jednání s VZP a SÚKL o lécích, specifické léčebné programy

  ČHS vypracovala na žádost SUKLu stanovisko k ambulantnímu podávání deferoxamimu (doc.Čermák) a rekombinantního F IX (prim.Blatný) a dále zpracovala stanovisko k hodnotící zprávě a k indikacím přípravku Gazyvaro (prof.Trněný,doc.Smolej).

  ČHS podpořila připomínky České angiologické společnosti a Společnosti pro trombozu a hemostázu k dávkování warfarinu a k indikaci podávání přímých inhibitorů trombinu – stále není vyřešena možnost dlouhodobého podávání těchto přípravků u nemocných, kde trvá trombofilní riziko.

  ČHS podpořila návrhy na schválení specifického léčebného programu pro přípravky alemtuzumab a nivolumab a návrh ČNHP na specifický léčebný program pro DDAVP, jenž není t.č. rovněž dostupný.

  Výbor ČHS byl informován o problémech s dostupností přípravků Vincristin a Vinblastin a souhlasí s odesláním stanoviska upozorňujícího na nezbytnost zachování trvalé dostupnosti těchto přípravků v řádném dovozu na MZd a SUKL.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 6. Jednání na MZd ČR

  Doc. Čermák informoval o jednání s MZd o novelizaci zákona 95/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání lékařů. Novelu, kterou MZd připravilo, ČHS připomínkovala vzhledem k neúměrnému zkrácení celkové doby vzdělávání na 3 roky, počátkem října 2015 obdržel předseda ČHS z MZd vyjádření, ve kterém Mgr.Podhrázský sděluje, že MZd akceptuje návrh ČHS na délku základního kmene v délce 2 roky a minimální délku speciální části praxe po dobu dalších 2.5 roku.

  Výbor ČHS připomínkoval cestou ČLS JEP návrh úhradové vyhlášky na rok 2016, opět i přes opakovanou žádost nebyl v návrhu zvýhodněn nárůst ambulantní péče pro chronické myeloproliferace a další chronická onemocnění krvetvorby.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 7. Molekulárně genetická vyšetření u hematologických onemocnění

  Prof. Pospíšilová seznámila výbor ČHS se stavem jednání s výborem Společnosti lékařské genetiky, které se týká sdílení vyšetřování germinálního a somatického genomu. Byl vypracován návrh registračního listu na výkon „Analýza sekvence lidského somatického genomu technologii sekvenace nové generace“. V novém Sazebníku výkonů však zatím tento kód chybí. Doc.Čermák bude v tomto směru kontaktovat Pracovní skupinu pro SZV na MZd.

  Dále byl připomínkován text týkající se vymezení genetických laboratorních vyšetření v návrhu novelizace Zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: prof. Pospíšilová a doc. Čermák

 8. Žádost MZd o vypracování stanoviska k úhradě výkonu: Léčba kritické končetinové ischemie transplantací krvetvorných buněk

  Doc. Čermák informoval o žádosti náměstka ministra dr.Phillipa o vypracování stanoviska k úhradě výkonu: Léčba kritické končetinové ischémie transplantací krvetvorných buněk. ČHS již návrh výkonu připomínkovala z odborného hlediska týkajícího se přípravy štěpu loni na žádost Pracovní skupiny pro SZV na MZd. O návrh současného stanoviska byla požádána Transplantační sekce ČHS, jež tento bod projedná na schůzi 19.10.2015. Zástupcům MZd bude doporučeno požádat o vyjádření i Společnost pro transfuzní lékařství.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák, předseda Transplantační sekce

 9. Jednání o sdílených výkonech s imunologickou a biochemickou společností

  Doc. Čermák a dr. Mikulenková seznámili výbor s požadavky imunologické a biochemické společnosti na sdílení některých výkonů. Výbor ČHS navrhuje nesouhlas se sdílením výkonu 96167 (krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem leukocytů) a 96315 (analýza krevního nátěru panopticky obarveného). U uvedených vyšetření se nelze omezit na pouhé vydávání výsledků, ale je nutná odborná interpretace výsledků, hodnocení morfologie nátěru periferní krve je vysoce specializované vyšetření, které vyžaduje dlouholetou praxi s hematologickou specializací. O vypracování návrhu stanoviska byla požádána laboratorní sekce, která tento bod projedná na schůzi dne 16.10.2015.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák, předseda Laboratorní sekce

 10. Jednání o postgraduálním vzdělávání

  Doc. Čermák seznámil s žádostí Společnosti klinické imunologie a Společnosti klinické biochemie navrhující sdílení a vytvoření univerzálního vzdělávacího kmene pro postgraduální studium nelékařů. Výbor ČHS ve spolupráci s Laboratorní sekcí ČHS připraví vyjádření k tomuto požadavku, v minulosti byl návrh pro společný kmen odmítnut pro nedostatečné pokrytí hematologické problematiky.

  Prof. Mayer otevřel diskusi o nutnosti změn v atestační přípravě v oboru Hematologie a transfuzní služba, především o aktualizaci tohoto vzdělávání podle nejnovějších poznatků v oboru. Rovněž zdůraznil nutnost aktualizace otázek k atestaci z Hematologie a transfuzní služby. Doc.Čermák v tomto ohledu připomenul nutnost obdobných změn ve vzdělávacím programu pro VŠ nelékaře, jenž je třeba přizpůsobit měnícím se požadavkům.

  Nadstavbová atestace v oboru hematologie a krevní transfuze proběhne ve dnech 26. a 27.11.2015 v Olomouci.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 11. Doporučení Laboratorní sekce ČHS k hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

  Dr. Mikulenková informovala o návrhu uvedeného doporučení a o dalších připravovaných doporučeních pro laboratorní postupy. Výbor vyslovil několik připomínek, které budou projednány na schůzi laboratorní sekce a revidovaný návrh bude znovu předán k posouzení výboru ČHS.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a předseda Laboratorní sekce

 12. Jednání se SEKK

  Výbor ČHS schválil podmínky certifikace pro rok 2016 pro parametry hemokoagulace a krevní obraz.

 13. Práce na léčebných doporučeních ČHS

  Prof. Mayer informoval o přípravě léčebných doporučení ČHS. Uvedl, že oslovení autoři kapitol pro hematologickou onkologii již s jednou výjimkou kapitoly předali. Součástí doporučení bude i právní úvod a informace týkající se úhrady různých léčiv. Doporučení by měla vyjít nejpozději v lednu 2016.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá prof. Mayer

 14. Transfuze a hematologie dnes, nejlepší článek v roce 2014

  Doc. Čermák informoval o udělení ceny firmy Janssen Cilag za nejlepší článek v časopise Transfuze a Hematologie dnes v roce 2014 práci autorů Mičková a kol : Delece TP53 u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonálních gamapatií nejistého významu – molekulárně cytogenetická analýza souboru 84 nemocných. Cena byla předána v rámci XVII. Slovensko-českého hematologického a transfuziologického sjezdu v Bratislavě v září 2015.

 15. Zprávy ze sekcí ČHS

  ČNHP žádá výbor ČHS o finanční odměnu pro auditory v Centrech rozšířené péče, výbor s finančním příspěvkem souhlasí a navrhuje odměnu 5.000,- Kč za 1 audit a 8.000,- Kč za 2 audity.

  P. Pavlíková požádala o finanční podporu ČHS pro Sekci laborantů. Výbor souhlasí s finanční podporou ve výši 10.000,-Kč.

  Výbor ČHS obdržel zprávu ze zasedání Laboratorní a Leukemické sekce.

  Prof.Penka a doc.Pecka oznámili výboru ČHS svojí rezignaci na funkci člena Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP. Výbor ČHS pověřil dr.Mikulenkovou jako předsedu Laboratorní sekce jmenovaním 2 nových členů za ČHS.

 16. Různé

  • Doc. Čermák a prof. Trněný informovali o průběhu 16.Pražského hematologického dne.
  • Prim. Jindra informoval o průběhu EBMT kurzu pro zdravotní sestry s hematoonkologickou specializací.
  • Prof. Pospíšilová informovala u ERIC TP53 workshopu, který se konal v Brně ve dnech 1.-3.10 2015.
  • Prof. Mayer informoval o přípravě nadcházejících Brněnských hematologických dnů.

  Prim.Mociková žádá o udělení záštity ČHS pro 5. Mezinárodní symposium o Hodgkinově lymfomu, jež se bude konat v Praze dne 25.2.2016, výbor ČHS s udělením záštity souhlasí.

  Dr.Machová-Poláková žádá o poskytnutí záštity nad Vzdělávácím workshopem Molekulárně genetické vyšetřování BCR-ABL1 dne 23.10. v Praze, výbor ČHS souhlasí.

  Prof.Raška žádá o podporu při šíření informace o 12.Mezinádorním kongresu buněčné biologie, jenž se bude konat v červenci 2016 v Praze, výbor ČHS souhlasí s umístěním informace o kongresu na webové stránky ČHS.

  Doc.Čermák informoval o novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, jenž nařizuje při výběrových řízeních na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb v komisi přítomnost zástupce příslušné odborné společnosti. Výbor ČHS souhlasí s návrhem jmenovat do komisí vždy ad hoc příslušné regionální odborníky.

  Prof.Starý požádal o souhlas s odměnou formou DPP pro Mgr. Vrbackého za správu webových stránek ČHS v roce 2016. Výbor souhlasí.

Termín konání příští schůze:

Leden/únor 2016 /datum bude upřesněno/.

Zapsal: prof. Doubek
Zkontroloval: doc. Čermák