Zápis ze schůze výboru ČHS ze dne 8.2.2013

Zápis ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP, Praha, 8.2.2013

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Pavlíková, Matýšková, Jarošová, Malý, Bystřická, Indrák, Papajík, Penka, Kozák, Cetkovský, Hájek
Omluveni: Trněný
Hosté: Blatný

1) Kontrola zápisu schůze výboru 6.9.2012:

Výbor ČHS doporučil jako zástupce ČHS v odborné komisi pro akreditaci zdravotnických laboratoří ČIA i pro další tříleté období MUDr.J.Charváta,CSc..

Výbor ČHS souhlasí s revidovanými doporučenými postupy pro léčbu CLL (připomínky byly zapracovány).

Nabídka archivace webových stránek ČHS Národní knihovnou ČR – je třeba dořešit s ČLS smluvní podmínky.

Odeslán souhlas s poskytnutím záštity 15.ročníku Kursu Sepse a MODS v Ostravě

Výbor ČHS provedl na základě požadavků ČLS JEP dne 25.11.2012 inventarizaci majetku, který má v péči (tři knihy). Závěr inventury byl odeslán ČLS JEP.

Žádost Společnosti všeobecného lékařství o participaci ČHS na cyklech přednášek pro praktické lékaře v regionech: SVL zatím nedodala ani časový plán, ani rozpis míst tak, aby ČHS mohla navrhnout potenciální přednášející

2) Přijetí nových členů:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Beňová Beata, MUDr. Hebea,Košice lékařka
  • Čejková Soňa, Mgr. FN Brno JOP VŠ
  • Gahérová Lubica, MUDr. FNKV Praha lékařka
  • Kramarzová Karolína, Mgr. FN Praha Motol JOP VŠ
  • Vasilevová Martina, Mgr. Aeskulab Praha JOP VŠ

žádost Mgr. Soni Mejstříkové o snížení ročního členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené, výbor ČHS souhlasí.

3) Plán akcí ČHS v roce 2013:

Kredity EHA v rámci kontinuálního vzdělávání (CME):

Výbor souhlasí s uhrazením paušální platby 300,00,- EUR jako úhradu za poskytnutí CME kreditů pro 3 akce ČHS v roce 2013, výbor souhlasí s poskytnutím těchto kreditů pro : XXVII. Olomoucké hematologické dny, XI. Pražský hematologický den, VIII. Brněnské hematologické dny. Pokud budou mít zájem o poskytnutí CME kreditů organizátoři dalších akcí garantovaných ČHS, je třeba podat zvláštní žádost s platbou 100,00- EUR za každou další akci.

prof.Hájek informoval o termínových problémech týkajících se pořádání Pařízkových dnů v Ostravě, definitivní termín bude oznámen v následujících dnech.

Organizátoři informovali výbor o přípravě Celostátní konference laborantů a sester V Harachově, Olomouckých hematologických dnů a Česko-slovenské konference o tromboze a hemostáze

Prof. Malý žádá výbor ČHS o včasnou korekturu termínů akcí v roce 2014, tak aby nedocházelo k překrývání společností podporovaných akcí. Akce trvalého rázu by měly mít fixované termíny v měsících.

Záštita:

4. Jizerský hematologický seminář (4.10.2013 – prim.Walterová)

4) Jednání odborné společnosti se SÚKL – nové hodnotící zprávy

ČHS projevila zásadní nesouhlas s nastavením úhrady přípravku Sprycel v revidované hodnotící zprávě SÚKL, kde pro balení s obsahem 50mg účinné látky vzniká doplatek ve výši téměř 30.000,-Kč, jde o nejčastěji užívanou sílu přípravku, kde je nutno zcela bezpodmínečně zachovat plnou úhradu.

ČHS opět upozornila na medicínskou neopodstatněnost znění indikačního omezení P u přípravku Vidaza v nové hodnotící zprávě, které je v rozporu s indikačním omezením P a z právního hlediska ho lze kvalifikovat jako nabádání k léčbě non lege artis.

ČHS se dále vyjadřovala na žádost SÚKL k přípravkům: bendamustin, erytropoetin, parenterální přípravky železa, albumin.

5) Jednání se zástupci VZP:

Ředitelství VZP rozeslalo na Centra intenzivní péče a na pracoviště rozšířené hematologické péče pokyn týkající se žádostí o úhradu podávání přípravku Mabthera v indikacích mimo SPC, které garantuje ČHS. Jde o pracovní verzi, která nebyla definitivně projednána s výborem ČHS a která obsahuje řadu nejasností, doc.Čermák zajistí další kolo jednání na ředitelství VZP, kde by měly být podmínky upřesněny a současně dojednán postup při žádosti o úhradu dalších centrových léků v indikacích mimo SPC, které garantuje ČHS.

6) Jednání na MZd:

Vyhláška o úhradě léčebné péče na rok 2013:

Výbor ČHS považuje úhradovou vyhlášku za nevýhodnou, zejména pro centra intenzivní a specializované hematologické péče.

MZd neakceptovalo požadavek o zařazení CML a lymfomů mezi tzv. chronická onemocnění, u nichž bude hrazen ve zvýšeném % meziroční nárůst spotřeby nákladných centrových léčiv.

Systém hrazení centrových léků : úhradovou vyhláškou pro rok 2013 je zejména ohroženo podávání inhibitorů tyrozinkináz (TKI), kde je trvalý nárůst spotřeby díky narůstajícímu počtu nemocných, a přípravků pro léčbu hemofilie. Prof. Indrák (FN Olomouc) a prof. Mayer (FN Brno) budou výborem ČHS požádáni, aby opět zorganizovali seminář pro zástupce ZP, SUKL a MZd o zásadní efektivitě TKI v léčbě CML a vytvoření společného závazného návrhu na řešení situace.

Úhrada laboratorních výkonů a memorandum společnosti lékařské genetiky:

Výbor ČHS projednal Memorandum Společnosti lékařské genetiky, týkající se úhrady kódů molekulárně genetických vyšetření, výbor memorandum akceptuje.

Výbor ČHS souhlasí, aby se zástupce ČHS účastnil spolu se zástupci Společnosti lékařské genetiky a dalších laboratorních odborností dalšího jednání a způsobu a výši úhrady molekulárně genetických kódů na MZd. Stanovisko výboru ČHS je i nadále, že je nutná centralizace přinejmenším pokud se jedná o indikace vyšetření a dále je nutné ustanovení systému referenčních laboratoří. Hematologické indikace k těmto vyšetřením by měly procházet Centrem intenzivní a specializované hematologické péče. Dále výbor ČHS zdůraznil nutnost omezit stálé nadužívání molekulární genetiky v oblasti screeningu trombofilií. Výbor v tomto smyslu vejde opět v kontakt se Společností pro trombózu a hemostázu a navrhne totéž i Společnosti lékařské genetiky.

Jednání meziresortní skupiny pro vzácná onemocnění:

Zástupci MZd tlumočili požadavek na vytvoření Center excelence dle kriterií EU pro vzácná onemocnění v jednotlivých oborech, v hematologii se počítá s převzetím systému a kriterií pro Centra intenzivní s specializované péče pro vzácná hematoonkologická onemocnění, ale je třeba vytvořit návrhy pro Centra pro vzácné choroby červené krevní řady a krvácivé choroby. Předseda ČHS rozešle výboru ČHS a přednostům Center specializované péče kriteria EU (EUCERD), obecnou formulaci návrhu je třeba předložit na MZd na schůzi skupiny 25.2.2013, MZd požaduje, aby centrum zahrnovalo jak péči o dospělé nemocné, tak péči o děti.

Projekt kultivace výkonů:

Ing.Nosek rozeslal odborným společnostem dopis vyzývající k dodání doplňků a připomínek k rozpracovanému projeku kultivace výkonů do poloviny března 2013 tak, aby mohl být projekt uzavřen k 1.7.2013 a revize mohla vejít v platnost od 1.1.2014.

Laboratorní kódy : zástupci laboratorní sekce se sejdou ve dnech 28.2. – 1.3. na pracovním jednání, kde budou shrnuty požadavky na změny a doplňky v již odeslaných výkonech, připraveny k podání nové kódy, které je třeba bezpodmínečně do sazebníku doplnit a bude vytvořen návrh na úhradu statimových vyšetření. Výbor ČHS souhlasí s úhradou nákladů pro účastníky jednání z prostředků ČHS. Předseda laboratorní sekce doc.Pecka navrhl odměny pro členy sekce, kteří se zásadním způsobem podíleli na kultivaci výkonů, výbor ČHS souhlasí s vyplacením odměn.

Klinické kódy : v Sazebníku výkonu platném od 1.1.2013 se objevily /v rozporu s prohlášením zástupců MZd/ kódy klinických vyšetření již po úpravě v projektu kultivace výkonů, všechny kódy byly poníženy o tzv. paušální platbu za výkony prováděné v rámci vyšetření, ale nikde není uvedeno, jaké další kódy je možno k těmto kódům opět vykazovat tak, jak bylo uvedeno v ČHS odsouhlasené revizi výkonů. Doc.Čermák se bude informovat u předsedy pracovní komise pro Kultivaci výkonů.

Jednání o projektu DRG.:

Dr.Kárníková připravila za NRC návrh dalšího společného postupu při vytvoření optimálního systému pro hodnocení chorob krvetvorby, materiály byly předány prim.Královi z FN Brno, jenž zpracovává náklady na léčbu vzorových nemocných s hematoonkologickými chorobami.

7) Problematika centrové péče:

Výbor ČHS projednal žádosti o přiznání statutu Pracoviště rozšířené hematologické péče ve zdravotnických zařízeních Nemocnice Karlovy Vary, Krajská zdravotní Ústí nad Labem a FN Motol (pro dospělé pacienty) se závěrem:

  1. FN Motol: je nutné do žádosti doplnit garanta – Centrum intenzivní specializované hematologické péče. Poté bude proveden u žadatele do 4 měsíců audit.
  2. Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem: výbor ČHS podporuje vznik Pracoviště rozšířené hematologické péče v této organizaci, neboť úroveň dosavadní péče o hematologické pacienty v daném kraji a spádové oblasti nepovažuje za optimální. Výbor navrhuje do 4 měsíců provést audit v nově koncipovaném pracovišti v Masarykově nemocnici, jehož vedoucí lékařkou je primářka Ullrychová a situaci v regionu řešit společně s ředitelstvím nemocnice.
  3. Žádost o zřízení Pracoviště rozšířené hematologické péče v Nemocnici Karlovy Vary vidí výbor jako problematickou, zejména z důvodu toho, že odbornost hematologie netvoří v této nemocnici stále samostatnou organizační jednotku, což již bylo dáno jako základní podmínka při minulém auditu. Výbor doporučuje navštívit pracoviště a situaci projednat s vedením nemocnice.

Výbor byl informován prof. Hájkem o koncepci rozvoje Ústavu klinické hematologie FN Ostrava s cílem dosažení statutu centra intenzivni hematologické péče (vyžadovaná léčba akutních leukemií intenzivními režimy a provádění transplantací kotní dřeně) během dvou let přechodného období (do konce roku 2014). Prof. Hájek dále informoval o svém pohledu na další koncepci rozvoje hematologie v Moravskoslezském kraji. Prof.Indrák v diskusi informoval výbor ČHS o schůzi kolegia krajského garanta pro hematologii MSK, na které byl vyjádřen nesouhlas s návrhy centralizace hematologické péče v MSK do FN Ostrava.

Výbor ČHS vzal informace na vědomí, výbor ČHS nemá obecně námitky proti koncepčnímu rozvoji hematologické péče na pracovištích, které tuto odbornou problematiku chtějí rozvíjet. Výbor ČHS doporučí, aby příslušné pracoviště bylo uznáno jako Centrum intenzivní a specializované hematologické péče až po splnění kritérií vycházejících z doporučení ČHS v revidované formě, připravené k publikaci ve Věstníku MZ a která kontinuálně navazují na požadavky uvedené ve Věstnících MZd o centrové péči z let 1995 a 1998.

Prof.Hájek dále informoval o doporučení myelomové sekce rozšířit podávání Revlimidu na centra v Ostravě,Liberci a Českých Budějovicích. Výbor ČHS po obsáhlé diskusi zatím nedoporučil rozšíření indikací podávání některých centrových léků vázaných na Centra intenzivní péče na Pracoviště rozšířené péče. O problematice možnosti podávání léků indikovaných Centrem intenzivní péče na pracovištích rozšířené péče bude dále jednáno na půdě výboru ČHS a s plátci zdravotní péče.

8) XX.kongres České internistické společnosti ČLS JEP:

Česká internistická společnost se obrátila na ČHS s požadavkem na zajištění přednáškového bloku s hematologickým obsahem, navržena témata týkající se anémií a poruch koagulačního systému, prof.Hájek navrhnul jako téma amyloidózu – výbor ČHS souhlasí, definitivní seznam přednášek je nutno dodat do konce dubna 2013.

9) Informace o aktivitách ČNHP a jednání o Centrech pro léčbu poruch hemostázy:

prim.Blatný informoval o nejnovějších aktivitách ČNHP a znovu výbor ČHS ujistil o své vůli koordinovat svoje kroky jako reprezentanta ČNHP s kroky výboru. Výbor za přítomnosti prim. MUDr. Blatného projednal další směr v jednání o ustanovení hemofilických center v ČR. Na základě tohoto jednání výbor ČHS ustanovil Komisi pro problematiku hemofilií, jejímž úkolem bude vyjednat ustanovení hemofilických center v ČR s MZ ČR a plátci zdravotní péče ve složení: doc. Čermák, prim. Blatný, prof. Malý a MUDr. Salaj.

prim.Blatný dále seznámil výbor ČHS se stavem jednání ohledně uplatněné systému DRG. pro dg. hemofilie a s výkladem přílohy 14 platné úhradové vyhlášky, jež se týká vykazování některých přípravků pro léčbu hemofilie mimo paušální platbu.

10) SEKK:

Ředitel SEKK souhlasí s navrženými kriterii pro výběr expertů : pracoviště má akreditaci ČIA či osvědčení NASKL, vedoucí pracoviště má nadstavbovou atestaci z hematologie a transfuzního lékařství, pracoviště se účastní v SEKK minimálně 4 cyklů za 2 roky, vždy se umísťuje do 20.místa.

Výbor ČHS souhlasí s jmenováním prim.Šlechtové jako experta SEKK pro dif., nesouhlasí s jmenováním dr.Pavky z oddělení klinických laboratoří VN Olomouc, protože ani jmenovaný, ani pracoviště nesplňují výše uvedená kriteria.

11) Různé

Výbor ČHS vyhlašuje opět soutěž o cenu za nejlepší publikaci a/nebo monografii za rok 2012.

Výbor ČHS se domnívá, že v hematologii nejsou diagnozy, kde by bylo možno zvažovat mezi méně nákladnou a dražší léčbou, pokud je nemocný k některému typu léčby indikován, má mu být poskytnuta podle v souladu se současnými poznatky a plně hrazena (odpověď na dotaz MZd ohledně alternativních léčebných postupů).

Výbor ČHS souhlasí s revizí Nepodkročitelných minim pro odbornost 818, která reflektují novelizaci vyhlášky MZd.

Výjimky z Nepodkročitelného minima pro 818 byly přiznány pro : nemocnici Hořovice, nemocnici Beroun, nemocnici Sokolov, nemocnici Český Krumlov.

Doc.Čermák připomínkoval spolu s prim.Řeháčkem a prim.Turkem návrh novelizované vyhlášky o postgraduálním vzdělávání (chybně uvedena délka vzdělávání a název odbornosti)

Zatím není k dispozici kompletní výsledek hospodaření odborných společností za rok 2012.

Zástupce firmy Guarant International předal předsedovi ČHS návrh na možnou spolupráci při organizaci akcí ČHS v roce 2013 a v dalších letech, bude rozesláno členům výboru.

Doc.Čermák seznámil výbor ČHS s dopisem předsedy ČLK vyzývajícím k účasti na Dni zdraví lékařů, jenž byl ČLK vyhlášen na 1.3.2013.

Termín konání příští schůze:

14.5.2013, Olomouc.

Zapsal: doc. Kozák
Zkontroloval: doc. Čermák