Hematologická společnost, její historie a další společnosti (a spolky) se vztahem k hematologii

1. 1. 2000

(Následující text byl sestaven převážně ze vzpomínek a publikací prof. MUDr. Ladislava Chrobáka, CSc, člena Československé hematologické společnosti od roku 1953, dloholetého člena výboru společnosti (1962 – 1997), jeho zapisovatele, místopředsedy a předsedy České hematologické společnosti ČSL JEP).

Československá hematologická společnost (dále ČsHS) byla založena dne 30.4.1951. Prozatímní výbor pracoval ve složení: předseda Vladimír Jedlička, místopředsedové Mikuláš Hrubiško, Josef Kidery, Josef Libánský, členové František Heřmanský, Josef Procházka, Miloslav Suchan, Boleslav Wiedermann.

Definitivní výbor byl zvolen v roce 1952. Předsedou se stal Miloš Netoušek, místopředsedy Mikuláš Hrubiško, Josef Libánský a Vladimír Jedlička, jednatelem František Heřmanský. Ve funkcích předsedy se v dalších letech vystřídali: J. Libánský (1960 až 1973), B. Wiedermann (1974-1981). P. Pudlák (1982-1986), K. Smetana (1986 – 1990), V. Kulich (1991-1992), L. Chrobák (1992-1994), K. Indrák (1994 – 2006), J. Čermák (2006 – dosud). Vědeckými sekretáři (jednateli) po F. Heřmanském byli E. Skala, P. Klener, J. Vaňásek, P. Cieslar, J. Starý – dosud.

  • 19. prosince 1968 se Československá hematologická společnost (ČsHS) stala celostátním sdružením dvou samostatných společností – České hematologické společnosti (ČHS) a Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti (SHTS).
  • 30. května 1990 byl název ČHS změněn na Česká společnost pro hematologii a krevní transfuzi.
  • 1993: se zánikem Československé federativní republiky vznikly dvě samostatné a v mezinárodních stycích zcela nezávislé hematologické společnosti: Česká společnost pro hematologii a krevní transfuzi ČLS JEP a Slovenská hematologická a transfuziologická společnost (SHTS).
  • 1. ledna 1994 došlo k rozdělení České společnosti pro hematologii a krevní transfuzi na Českou hematologickou společnost ČLS JEP a nově vzniklou Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP.
  • 2. listopadu 2004 vznikl Spolek pro trombózu a hemostázu.
  • 2005: vznikla Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP: ustanovena byla na valné hromadě 3. 2. 2005 a řádnou společností se stala rozhodnutím předsednictva ČLS JEP 23. 3. 2005.

Činnost hematologické společnosti se rozvíjela dále i v sekcích a komisích:

  • 1959 byla zřízena transfúzní komise, později sekce
  • 1961 byla ustavena laboratorní komise, později sekce
  • 1995 vznikla sekce dětské hematologie
  • Mimo tyto hlavní sekce vznikaly další skupiny, komise a sekce podle toho, jak se rozvíjel obor klinické hematologie.
Přejít nahoru