Vyhlášení soutěže o cenu České hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci v oboru hematologie v roce 2023

5. 3. 2024

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2023 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Podmínkou je, aby práce vznikla na českém pracovišti a první nebo korespondující autor byl členem České hematologické společnosti. První autor zašle do 31.3. 2024 vědeckému sekretáři ČHS prof. MUDr. J.Starému, DrSc., Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: jan.stary@lfmotol.cuni.cz, přihlašovaný článek v elektronické formě a/nebo jednu vytištěnou kopii či monografii spolu s informací o souhlasu spoluautorů práce s účastí v soutěži. Přihlášené práce budou posouzeny výborem ČHS a nejlepší práce bude oceněna příspěvkem ve výši 30 000,- Kč.

Za výbor ČHS ČLS JEP:
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., vědecký sekretář ČHS

V Praze dne 5.2. 2024

Přejít nahoru