Významné objevy a léčebné postupy

 • 1907: Jan Jánský (1873 – 1921) popsal jako druhý na světě čtvrtou krevní skupinu nesoucí současně znaky A a B. Landsteiner v roce 1901 popsal tři krevní skupiny A, B a v roce 1902 popsali čtyři krevní skupiny Decastello a Sturlis.
 • 1909: Kristián Hynek (1879 – 1960) definoval index známý v české i zahraniční literatuře jako tzv. Hynkovo číslo spočívající v součtu jaderných úseků ve 100 neutrofilech dělený 100. Normální hodnota je kolem 3. Snížení pod tuto hodnotu znamená posun doleva, nad tuto hodnotu posun doprava. Hynkovo číslo znamená zjednodušení Arnethova schématu rozdělujícího za stejným účelem neutrofily do 5 tříd.
 • 1911: Kristián Hynek publikoval přesný popis vyšetření sedimentace červených krvinek. Reakce je spojována se jménem R. S. Fahraeuse, který ji však popsal o sedm let později.
 • 1959: František Heřmanský (1916 – 1980) spolu s Pavlem Pudlákem (1927 – 1993) popsali syndrom v literatuře známý jako syndrom Heřmanského-Pudláka a charakterizovaný triádou krvácivého stavu z destičkové příčiny, albinismem a nálezem zvláštních pigmentofágů v kostní dřeni.
 • 1962: Vyšla monografie Klinická hematologie od Miloše Netouška (1889 – 1968), která je první ucelenou hematologickou monografií v české literatuře o fyziologii a patologii krve a krvetvorných orgánů s podrobnými metodologickými postupy z vyšetřovací techniky a s neobyčejně bohatými literárními údaji. V r. 1942 vyšla jeho první česká klinická hematologie, rozsahem mnohem menší, jako součást Pelnářovy učebnice vnitřního lékařství: Patologie a terapie nemocí vnitřních.
 • 1960: M. Arient a spol. se pokusili v Ústřední vojenské nemocnici v Praze o prvou transplantaci kostní dřeně (TKD) u nás.
 • 1962: M. Hrubiško v Bratislavě publikoval použití opakovaných transfúzí kostní dřeně u akutní myeloidní leukemie v aplastické fázi při cytostatické léčbě.
 • 1976: se uskutečnila v Hradci Králové ve spolupráci s ÚHKT v Praze první TKD s vyšetřením na HLA kompatibilitu.
 • 1986 první alogenní transplantace provedená v ÚHKT
 • 1987 první úspěšná transplantace v ÚHKT
 • 1989: se rozvinula transplantační léčba na II. dětské klinice v Motole.

Následně se alogenní a autologní transplantace začaly provádět na dalších pracovištích (Plzeň 1991, Hradec Králové znovu od r. 1993, I. interní klinika 1. LFUK v Praze 1993, v Brně – Bohunicích 1995, v Olomouci 1997).