Seznam akcí doporučených ČHS

Zvolte jazyk: Český Slovenský *
Anglický

* Zahraniční akce, které mají popis pouze anglicky, budou zobrazeny také.

Vyberte zobrazené skupiny akcí: Akce pořádané ČHS
Akce pořádané pod záštitou ČHS
Zahraniční akce

20. Pražské hematologické dny- Hematologie 2020 - PostASH

Pozvánka
Hlavní téma: Novinky v hematologii na základě výsledků prezentovaných na ASH 2019
Klasifikace: Výroční pražské hematologické setkání
Datum konání: 22.-23.1.2020
Místo konání: Hotel Clarion
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Spolek českých lékařů v Praze ČLS JEP ve spolupráci s hematologickými klinikami lékařškých fakut UK v Praze a UHKT
Kontakt: Prof. MUDr. Marek Trněný, prof. MUDr. Petr Cetkovský, Alžběta Matějovská – Meritis
www: www.phd2020.cz/

20th Prague Hematology Days – Hematology 2020 - postASH

Main topic: Hematology news based on the data presented at the ASH 2019
Classification: Annual Prague Hematology meeting
Dates of the event: 22nd-23rd January, 2020
Venue of the event: Hotel Clarion
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Society of Czech Physicians in Prague – Czech Medical Asscociation JEP in collaboration with hematology departments of Charles University Medical Schools in Prague and Institute of Hematology and Blood Transfusions
Contact: Prof. Marek Trneny MD, Prof Petr Cetkovsky MD, Alzbeta Matejovska Meritis
www: www.phd2020.cz/

10. Zimní setkání Czech MDS Group

Hlavní téma: Myelodysplastický syndrom a vzácné anémie
Klasifikace: Celostátní pracovní setkání
Datum konání: 28.2—29.2.2020
Místo konání: Hotel Sen
Město: Senohraby
Stát: ČR
Jednací jazyk: čeština
Pořadatelé: Czech MDS Group
Kontakt: Nina.Dusilkova@lf1.cuni.cz
www: www.mds.registry.cz

10th Annual meeting of Czech MDS Group

Main topic: Myelodysplastic syndromes nad rare anemias
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 28.2. -29.2. 2020
Venue of the event: Hotel Sen
Town: Senohraby
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech MDS Group
Contact: Nina.Dusilkova@lf1.cuni.cz
www: www.mds.registry.cz

XXVI. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí

Hlavní téma:
1) Závažné a život ohrožující poruchy hemostázy: preeklampsie a HELLP syndrom, T&H a komplement,
2) Antikoagulační léčba seniorů,
3) T&H a neonkologická hematologie u dětí,
4) Moderní imunoterapie,
5) Bezkrevní medicína,
6) Prezentace mladých hematologů,
7) Přednášky mladých vědců,
8) Laboratorní sekce: hematologická morfologie, diagnostika poruch hemostázy, POCT,
9) Přednášky a wokshopy pro zdravotní sestry,
10) Biobankovnictví,
11) Post ASH meeting,
12) Visegradské symposium,
13) Konference paliativní péče,
14) Pacientské organizace: ženy s anamnézou HELLP syndromu,
15) Workshopy a
16) Slavnostní Klementova přednáška.
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 4. až 6. března 2020
Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava
Město: Ostrava
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Klinika hematoonkologie FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Kontakt: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: www.hanzo.cz/pd

XXVIth Pařízek days – medical conference with international participation

Main topic:
1) Severe and life-threatening disorders of hemostasis: preeklampsia and HELLP syndrome, T&H and complement,
2) Anticoagulation therapy in the elderly,
3) T&H and non-oncological hematology in children
4) Modern immunotherapy,
5) Bloodless medicine,
6) Lectures of young hematologists,
7) Lectures of young scientists,
8) Laboratory section: hematological morphology, diagnosis of disorders of hemostasis, POCT,
9) Lectures and workshops for nurses,
10) Biobanking,
11) Post ASH meeting,
12) Visegrad Symposium,
13) Palliative care conferencem
14) Patient organizations: women with a history of HELLP syndrome and
15) Workshops and
16) Klement's lecture.
Classification: Annual conference with international participation
Dates of the event: March 5th and 6th 2020
Venue of the event: Clarion Congress Hotel Ostrava
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Contact: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: www.hanzo.cz/pd

XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester - PÁLAVA 2020

Hlavní téma: Hematologie, imunohematologie, dárcovství krve, výroba transfuzních přípravků, SLP, SVP
Klasifikace: konference
Datum konání: 29.-31.3.2020
Místo konání: Mikulov, hotel Galant
Město: Mikulov
Stát: ČR
Jednací jazyk: čeština
Pořadatelé: Transfuzní a tkáňové oddělení a Oddělení klinické hematologie, FN Brno
Kontakt: Adamcová Martina, Trnavská Irena
www: www.hanzo.cz, adamcova.martina@fnbrno.cz, Trnavska.irena@fnbrno.cz

Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii

Hlavní téma: Maligní lymfomy, chronická lymfocytární leukémie
Klasifikace: Roční národní akce s mezinárodní účastí
Datum konání: 1.-3.4.2020
Místo konání: Hotel Don Giovanni
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Kooperativní lymfomová skupina a Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP
Kontakt: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., , e-mail: trneny@cesnet.cz, Prof. MUDr. Michael Doubek PhD., e-mail: Doubek.michael@fnbrno.cz, Martina Heyl, email: heyl@promocon.cz
www: www.lymphoma.cz, www.cll.cz

Annual Meeting of Czech Lymphoma Study Group and Czech CLL Study Group

Main topic: Malignant lymphomas, chronic lymphocytic leukemia
Classification: Annual national meeting with international participation
Dates of the event: 1.-3.4.2020
Venue of the event: Hotel Don Giovanni
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Czech Lymphoma Study Group and Czech CLL Study Group
Contact: prof. Marek Trněný, M.D, CSc. , e-mail: trneny@cesnet.cz, Prof. Michael Doubek, PhD., e-mail: Doubek.michael@fnbrno.cz, Martina Heyl, email: heyl@promocon.cz
www: www.lymphoma.cz, www.cll.cz

XXII. plenární zasedání České společnosti pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.

Hlavní téma: Minimální reziduální nemoc u CLL a moderní terapie CLL.
Klasifikace: Národní meeting s mezinárodní účastí
Datum konání: 3.4.2020
Místo konání: Hotel Don Giovanni
Město: Praha
Stát: Česko
Jednací jazyk: Čeština a angličtina
Pořadatelé: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.
Kontakt: doubek.michael@fnbrno.cz
www: www.cll.cz

XXII Czech CLL Study Group plenary meeting

Main topic: Minimal residual disease in CLL and modern therapy of CLL
Classification: Annual national meeting with international participation
Dates of the event: April 3, 2020
Venue of the event: Don Giovanni Hotel
Town: Prague
State: Czechia
Language of the event: Czech and English
Organizers: Czech CLL Study Group
Contact: doubek.michael@fnbrno.cz
www: www.cll.cz

XVIII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: 3. – 4.4.2020
Místo konání: Hotel Galant
Město: Mikulov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český a anglický
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

XVIII. National worskshop Multiple Myeloma and Annual Czech Myeloma Group meeting

Main topic: Multiple Myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: April 3 - 4, 2020
Venue of the event: Hotel Galant
Town: Mikulov
State: Czech Republic
Language of the event: Czech and English
Organizers: The Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

25th Congress of European Hematology Association

Datum konání: 11. - 14.6.2020
Místo konání: Frankfurt, Německo
www: ehaweb.org/congress/eha25/key-information/

25th Congress of European Hematology Association

Dates of the event: June 11-14, 2020 in Frankfurt, Germany.
Town: Frankfurt, Germany
www: ehaweb.org/congress/eha25/key-information/

Novinky v hematologii

Hlavní téma:
Klasifikace: Krajský seminář
Datum konání: 4.9.2020
Místo konání: Pavilon A11/114 místnost, Univerzitní kampus Brno, Kamenice 5, Brno 625 00
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Česká leukemická skupina – pro život ve spolupráci s Oddělením klinické hematologie FN Brno a Univerzitním leukemickým centrem
Kontakt: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: +420 532 23 3642,
www: www.fnbrno.cz, www.hematology.​cz, www.med.muni.cz

News in hematology

Main topic:
Classification: The regional seminar
Dates of the event: 4th of September 2020
Venue of the event: Pavilon A11/114 místnost, Univerzitní kampus Brno, Kamenice 5, Brno 625 00
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Česká leukemická skupina – pro život ve spolupráci s Oddělením klinické hematologie FN Brno a Univerzitním leukemickým centrem
Contact: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. : +420 532 23 3642
www: www.fnbrno.cz, www.hematology.​cz, www.med.muni.cz

XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie a XIX. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

Hlavní téma: Laboratorní hematologie a monoklonální gamapatie
Klasifikace: Mezinárodní konference
Datum konání: 10-11.9. 2020
Místo konání: Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové, 50°12'12.867"N, 15°49'48.090"
Město: Hradec Králové
Stát: ČR
Jednací jazyk: Český, slovenský, anglický
Pořadatelé: IV. interní hematologická klinika FNHK a HANZO
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328 Mgr. Ilona Fátorova, ilona.fatorova@fnhk.cz
www: lapes@hanzo.cz

XIXth Czech and Slovak conference of laboratory hematology and XIXth National workshop on monoclonal gammapathie

Main topic: hematological morphology, diagnosis of disorders of hemostasis, detection of paraproteins and disorders with monoclonal gammapathy, Chrobak´s lecture
Classification: Annual international meeting
Dates of the event: scientific programme from September10h to 11th 2020
Venue of the event: Hradecká 1227 50°12'12.867"N, 15°49'48.090"
Town: Hradec Králové 50003
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: 4th internal and hematology department, Faculty of Medicine Hradec Kralove and Hanzo production
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328 Mgr. Ilona Fátorova, ilona.fatorova@fnhk.cz
www: lapes@hanzo.cz

12. hematologický den

Datum konání: 18. 9. 2020
Místo konání: Kongresové centrum Secese, Plzeňský Prazdroj a.s.
Město: Plzeň
Stát: ČR
Jednací jazyk: čeština
Pořadatelé: Euroverlag s.r.o.
Odborný garant akce: Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň, MUDr. Zdeňka Hajšmanová, zástupce přednosty pro hematologii
Kontakt: ludvikova@euroverlag.cz, krommerovas@fnplzen.cz

Novinky v lymfoproliferacích

Hlavní téma: Nové postupy v léčbě lymfoproliferací
Klasifikace: Regionální seminář
Datum konání: 14.10.2020
Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové
Město: Hradec Králové
Stát: ČR
Jednací jazyk: Český, slovenský, anglický
Pořadatelé: IV. interní hematologická klinika FNHK a HANZO
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328 MUDr. David Belada Ph.D., david.belada@fnhk.cz
www: Hanzo.cz

Lymfoproliferative news

Main topic: New therapy in lymfoproliferative disorders
Classification: The regional seminar
Dates of the event: 14 OCT 2020
Venue of the event: Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336
Town: 500 00 Hradec Králové
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: 4th internal and hematology department, Faculty of Medicine Hradec Kralove and Hanzo production
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328 MUDr. David Belada Ph.D., david.belada@fnhk.cz
www: Hanzo.cz

XV. Myelomový výzkumný workshop

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: Druhá polovina října 2020
Místo konání: Ostrava, přesné místo bude upřesněno
Město: Ostrava
Stát: ČR
Jednací jazyk: angličtina
Pořadatelé: Blood Cancer Reseach Group
Kontakt: RNDr. Michal Šimíček, Ph.D., michal.simicek@fno.cz
www: www.myeloma.cz

XV. Myeloma research workshop

Main topic: Multiple myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual international meeting
Dates of the event: Second half of October 2020
Venue of the event: Ostrava, the location will be determined
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Blood Cancer Reseach Group
Contact: RNDr. Michal Simicek, Ph.D., michal.simicek@fno.cz
www: www.myeloma.cz

XV. Brněnské hematologické dny

Hlavní téma: Chronická myeloidní leukémie, Antifosfolipidový syndrom
Klasifikace: Konference
Datum konání: 4. a 5. 11. 2020
Místo konání: BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, 659 21 Brno
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Česká leukemická skupina pro život - CELL, Univerzitním leukemickým centrem
Kontakt: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. : +420 532 23 3642,
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (penka.miroslav@fnbrno​.cz), Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420 532 23 3941
www: www.hematology.​cz, www.fnbrno.cz, www.med.muni.cz

XV. Brno hematologic days

Main topic:
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 4th and 5th of November 2020
Venue of the event: BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno, Husova 200/16, 659 21 Brno
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, English, Slovak
Organizers: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Česká leukemická skupina pro život - CELL, Univerzitním leukemickým centrem
Contact: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: +420 532 23 3642,
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (penka.miroslav@fnbrno​.cz), Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420 532 23 3941
www: www.hematology.​cz, www.fnbrno.cz, www.med.muni.cz

IX. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom
Klasifikace: národní
Datum konání: 26 - 27.11.2020
Místo konání: Hotel Santon
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

IX. Pharmacoeconomic workshop of Czech Myeloma Group

Main topic: Multiple myeloma
Classification: national
Dates of the event: November 26 - 27, 2020
Venue of the event: Hotel Santon
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

62nd ASH Annual Meeting and Exposition

Datum konání: 5.-8.12.2020
Místo konání: San Diego, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/

62nd ASH Annual Meeting and Exposition

Dates of the event: December 5-8, 2020
Town: San Diego, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/