Seznam akcí doporučených ČHS

Zvolte jazyk: Český Slovenský *
Anglický

* Zahraniční akce, které mají popis pouze anglicky, budou zobrazeny také.

Vyberte zobrazené skupiny akcí: Akce pořádané ČHS
Akce pořádané pod záštitou ČHS
Zahraniční akce

PragueONCO 2018

Pozvánka
Datum konání: 24. - 26.1.2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Město: Praha
Stát: ČR
Kontakt: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, TEL.: +420 778 476 475
www: pragueonco.cz

PragueONCO 2018

Dates of the event: January 24th – January 26th 2018
Venue of the event: Clarion Congress Hotel
Town: Prague
State: Czech Republic
Contact: We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, TEL.: +420 778 476 475
www: pragueonco.cz

20th Colours of Sepsis

Pozvánka
Hlavní téma: Těžká sepse, 5. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (30.- 31. leden 2018), 15. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (30.- 31. leden 2018)
Datum konání: 30.1. - 2.2.2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Město: Ostrava
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština / Angličtina
Pořadatelé: KARIM FN Ostrava, Klinika dětského lékařství FN Ostrava, SANOPHARM CZ s.r.o.
Kontakt: Ing. Dana Salomonová, Ing. Petr Salomon
www: www.sepseostrava.cz

20th Colours of Sepsis

Main topic: Severe sepsis, 5th. Postgraduate Course for Nurses in Intensive Care (30.- 31. January 2018), 15th Symposium News in Pediatric Intensive Care (30.- 31. January 2018)
Dates of the event: January 30th – February 2nd 2018
Venue of the event: Clarion Congress Hotel
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: Czech/English
Contact: Ing. Dana Salomonová, Ing. Petr Salomon
www: www.sepseostrava.cz

8. výroční setkání Czech MDS Group

Hlavní téma: Myelodysplastický syndrom, PNH
Klasifikace: Celostátní pracovní setkání
Datum konání: 2.-3.3.2018
Místo konání: Hotel Luna, Kouty
Město: Ledeč nad Sázavou
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština
Pořadatelé: Czech MDS Group, z.s., sekce pro MDS ČHS ČLS JEP
Kontakt: MUDr.Nina Dusílková, Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, U nemocnice 5, Praha 2, E-mail: nina.dusilkova@email.cz
www: mds.registry.cz

8th Annual Meeting the Czech MDS Group

Main topic: Myelodysplastic syndromes, PNH
Classification: National MDS workshop
Dates of the event: 2.-3.3.2018
Venue of the event: Hotel Luna, Kouty
Town: Ledeč nad Sázavou
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech MDS Group, MDS section of Czech Society of Hematology
Contact: "MUDr.Nina Dusílková, Ústav patologické fyziologie 1.LF UK, U nemocnice 5, Praha 2, E-mail: nina.dusilkova@email.cz
www: mds.registry.cz

XXIV. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí

Hlavní téma:
1) Závažné a život ohrožující poruchy hemostázy: zánět – hemolýza – poruchy mikrocirkulace & cévní malformace – trombóza & hemostáza & imunotrombóza
2) Poruchy hemostázy v gynekologii a porodnictví: poruchy hemostázy v souvislosti s in vitro fertilizací
3) Antitrombotická terapie a prevence trombózy: správná volba antitrombotika
4) Hodnocené prezentace mladých kolegů
5) Laboratorní sekce: morfologické a hemostazeologické workshopy
6) Poruchy hemostázy u dětí
7) Sekce pro zdravotní sestry
8) Datamanažerská sekce
9) Biobankovnictví
10) Post ASH meeting
11) Pacientská sekce
12) Visegradské symposium
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 8. a 9. března 2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava
Město: Ostrava
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Klinika hematoonkologie FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Kontakt: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: www.hanzo.cz/pd

XXIVth Pařízek days – medical conference with international participation

Main topic:
1) Severe and life-threatening disorders of hemostasis: inflammation - hemolysis – microcirculation disorders & vascular malformation - thrombosis & hemostasis & immunotrombosis
2) Haemostasis disorders in gynecology and obstetrics: haemostasis disorders associated with in vitro fertilization
3) Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: the right choice of antithrombotics
4) The assessed presentations of the of young colleagues
5) Laboratory section: workshops for hematological morphology, hemostasis and thrombosis
6) Disorders of Hemostasis in children
7) Section for nurses
8) Data management
9) Bio banking
10) Post ASH meeting
11) The issue of hemato(onco)logy patients
12) Visegrad Symposium
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: March 8th and 9th 2018
Venue of the event: Clarion Congress Hotel Ostrava
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Contact: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: www.hanzo.cz/pd

Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny

Hlavní téma: Maligní lymfomy
Klasifikace: Roční národní akce s mezinárodní účastí
Datum konání: 21.-22.3.2018
Místo konání: Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Kooperativní lymfomová skupina, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP
Kontakt: ČHS ČLS JEP
www: www.lymphoma.cz

Plenární zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii

Hlavní téma: Chronická lymfocytární leukemie
Klasifikace: Výroční národní meeting
Datum konání: 23.3.2018
Místo konání: Hotel Don Giovanni
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština
Pořadatelé: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.
Kontakt: www.cll.cz
www: www.cll.cz

Plenary meeting of the Czech Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group

Main topic: Chronic lymphocytic leukemia
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 23rd March 2018
Venue of the event: Don Giovanni Hotel
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group
Contact: www.cll.cz
www: www.cll.cz

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Hlavní téma: Přípravné předoperační antitrombotické režimy (IVF apod.)
Klasifikace: Regionální seminář
Datum konání: 6.- 7. 4. 2018
Místo konání: Třebíč
Město: Třebíč
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Hematologie Nemocnice Třebíč, přísp. organizace a Oddělení klinické hematologie FN Brno
Kontakt: ahavlickova@nem-tr.cz, penka.miroslav@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz

Spring Hematological Day of South Moravia and Highland Region

Main topic: Antithrombotic regimen (IVF program etc.)
Classification: Regional symposium
Dates of the event: April 6-7, 2018
Venue of the event: Třebíč
Town: Třebíč
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Hematology of Nemocnice Třebíč and the Department of Clinical Hematology of Faculty Hospital Brno
Contact: ahavlickova@nem-tr.cz, penka.miroslav@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz

XXX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Harrachohorky 2018

Hlavní téma: Hematologie, transfuzní služba
Klasifikace: konference
Datum konání: 22. – 24. 4. 2018
Místo konání: Hotel Sklář
Město: Harrachov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: český
Pořadatelé: Sekce zdravotních laborantů ČHS ČLS JEP, STL ČLS JEP, ČAS, nemocnice Turnov
Záštita: ČHS ČLS JEP
Kontakt: Drobníková Zdeňka
www: www.nemlib.cz, on-line přihlašování bude možné od 1.3.2018

XVI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: 27. –28.4.2018
Místo konání: Hotel Galant
Město: Mikulov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český a anglický
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

XVI. National worskshop Multiple Myeloma and Annual Czech Myeloma Group meeting

Main topic: Multiple Myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: April 27-28, 2018
Venue of the event: Hotel Galant
Town: Mikulov
State: Czech Republic
Language of the event: Czech and English
Organizers: The Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

XXXII. Olomoucké hematologické dny

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: odborný program OHD 27.-28.5.2018
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, slovenština a angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Kontakt:
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc,
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. – prezident konference tomas.papajik@fnol.cz,
prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D. – předseda organizačního výboru antonin.hlusi@fnol.cz,
prof. MUDr. E. Faber, CSc. – předseda vědeckého výboru edgar.faber@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXXII. Olomouc Hematology Days

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual meeting
Dates of the event: scientific programme OHD from May 27th to 28th 2018
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Contact:
Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc,
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. – President of the Meeting tomas.papajik@fnol.cz,
prim. MUDr. A. Hluší, Ph.D. – Head of Organizing Committee antonin.hlusi@fnol.cz,
prof. MUDr. E. Faber, CSc. – Head of Scientific Committee edgar.faber@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 27. a 28.5.2018
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, slovenština a angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Kontakt:
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc,
Mgr. Luděk Slavík, PhD ludek.slavik@fnol.cz,
Mgr. Václav Kajaba vaclav.kajaba@fnol.cz,
Bc. Monika Labudíková monika.labudikova@fnol.cz,
Mgr. Jarmila Juráňová jarmila.juranova@fnol.cz,
Jana Kadlecová jana.kadlecova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXII. Meeting of Nurses and Laboratory Assistants

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual meeting
Dates of the event: May 27th and 28th 2018
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Contact: Hemato-Oncology Department,
Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc,
Mgr. Luděk Slavík, PhD ludek.slavik@fnol.cz,
Mgr. Václav Kajaba vaclav.kajaba@fnol.cz,
Bc. Monika Labudíková monika.labudikova@fnol.cz,
Mgr. Jarmila Juráňová jarmila.juranova@fnol.cz,
Jana Kadlecová jana.kadlecova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

11th Symposium on Advances in Molecular Hematology

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Výroční symposium
Datum konání: 28.5.2018
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Kontakt:
Ústav biologie LF UP v Olomouci
doc. RNDr. Vladimír Divoký, CSc. vdivoky@hotmail.com,
Ústav imunologie LF UP v Olomouci
Dr. Ing. Eva Kriegová eva.kriegova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

11th Symposium on Advances in Molecular Hematology

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual meeting
Dates of the event: May 28th 2018
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Contact:
Institute of Biology, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University
doc. RNDr. Vladimír Divoký, CSc. vdivoky@hotmail.com,
Institute of Immunology Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University
Dr. Ing. Eva Kriegová eva.kriegova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

23rd Congress of European Hematology Association

Datum konání: 14.-17.6.2018
Místo konání: Stockholm, Švédsko
www: ehaweb.org/congress/23rd-c/key-information/

23rd Congress of European Hematology Association

Dates of the event: June 14-17, 2018
Town: Stockholm, Sweden
www: ehaweb.org/congress/23rd-c/key-information/

I. Český hematologický a transfuziologický sjezd

Pozvánka
Hlavní téma: Hematologie, transfuziologie
Klasifikace: Celostátní sjezd s mezinárodní účastí
Datum konání: 16.-19.9.2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel Praha
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost transfuzního lékařství ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
Kontakt: Alžběta Matějovská, Congress Manager, Meritis s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4 – Spořilov, E-mail: matejovska@meritis.cz
www: www.hematology2018.cz

I. Czech Congress of Haematology and Transfusiology

Main topic: Laboratory and clinical haematology, transfusion medicine
Classification: National congress with the international participation
Dates of the event: 16.-19.9.2018
Venue of the event: Clarion Congress Hotel Prague
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Czech Society of Haematology CLS JEP, Czech Society of Transfusion Medicine CLS JEP, Czech Society on Thrombosis and Haemostasis CLS JEP
Contact: Alžběta Matějovská , Congress Manager, Meritis s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4 – Spořilov, E-mail: matejovska@meritis.cz
www: www.hematology2018.cz

Konference na téma monoklonálních gamapatií

Hlavní téma: Diagnostika monoklonálních gamapatií
Klasifikace: Každoroční akce spolupořádaná se Společností pro klinickou biochemii
Datum konání: Konec září, každoročně
Místo konání: Výukové centrum LF
Město: Hradec Králové
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština
Pořadatelé: 4. interní hematologická klinika a Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN a LF UK Hradec Králové
Kontakt: Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, maisnar@fnhk.cz
www: www.fnhk.cz

Conference of monoclonal gammopathies

Main topic: Diagnostics of monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: End of September, every year
Venue of the event: Faculty of Medicine Teaching center
Town: Hradec Kralove
State: Czech republic
Language of the event: czech
Organizers: 4th Dept. of Medicine – Hematology and Institute of Clinical Biochemistry and Diagnostics, Charles University Hospital, Hradec Kralove
Contact: Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, maisnar@fnhk.cz
www: www.fnhk.cz

XIII. Myelomový výzkumný workshop

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: Druhá polovina října 2018
Místo konání: Univerzitní kampus MU Brno
Město: Brno
Stát: ČR
Jednací jazyk: angličtina
Pořadatelé: Babákova myelomová skupina, ÚPF LF MU, Brno a Česká myelomová skupina
Kontakt: Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., sevcik@med.muni.cz
www: www.myeloma.cz

XIII. Myeloma research workshop

Main topic: Multiple myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual international meeting
Dates of the event: Second half of October 2018
Venue of the event: University campus of Masaryk University Brno
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Babak Myeloma Group, Dep of Pathological Physiology, Faculty of Medicine Masaryk University, Brno and Czech Myeloma Group
Contact: Assoc. Prof. RNDr. Sabina Sevcikova, Ph.D., sevcik@med.muni.cz
www: www.myeloma.cz

XIII. Brněnský hematologický den

Hlavní téma: Novinky v hematologii
Klasifikace: Konference
Datum konání: 1.11.2018
Místo konání: Hotel International
Město: Brno
Stát: ČR
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, FN Brno LF MU
Kontakt:
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420532233642, mayer.jiri@fnbrno.cz,
Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063, penka.miroslav@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.fnbrno.cz

The 13th Brno Hematology Day

Main topic: Hot topics in Hematology
Classification: Conference
Dates of the event: November 1, 2018
Venue of the event: Hotel International
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Czech Society of Hematology and Czech Society of Thrombosis and Hemostasis of J. E. Purkyne Czech Medical Society, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University
Contact:
Prof. Jiří Mayer, MD, PhD., Dept. of Internal Medicine – Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Czech Republic, phone +420532233642. mayer.jiri@fnbrno.cz,
Prof. Miroslav Penka, MD, PhD., Dept. of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063, penka.miroslav@fnbrno.cz.
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz, www.fnbrno.cz

XXVIII. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

1. oznámení
Hlavní téma: Dětská hematologie a onkologie
Klasifikace: Výroční konference s mezinárodní účastí
Datum konání: 2. 11.-4. 11. 2018
Místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice
Město: České Budějovice
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český, slovenský, anglický
Pořadatelé: Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., Pracovní skupina dětské hematologie České republiky České hematologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP, Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti, Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti
Kontakt:
Odborný program:
MUDr. Pavel Timr, Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, Tel.: +420 387 876 301, Email: timr@nemcb.cz;
www: www.meritis.cz/psdh2018

28th Conference of the Czech and Slovak Pediatric Hematology/Oncology Working Group

Main topic: Pediatric Hematology and Oncology
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 2nd-4th November 2018
Venue of the event: Clarion Congress Hotel České Budějovice
Town: České Budějovice
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Pediatrics, Hospital České Budějovice, Pediatric Hematology Working Group of the Czech Society of Hematology and the Czech Pediatric Society, Pediatric-Oncology Section of the Czech Society of Oncology, Section of Pediatric Hematology and Oncology of the Slovak Pediatric Society
Contact:
Scientific programme:
MUDr. Pavel Timr, Department of Pediatrics, Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, Phone: +420 387 876 301, Email: timr@nemcb.cz;
www: www.meritis.cz/psdh2018

VII. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom
Klasifikace: národní
Datum konání: 30.11.2018
Místo konání: Hotel Santon
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

VII. Pharmacoeconomic workshop of Czech Myeloma Group

Main topic: Multiple myeloma
Classification: national
Dates of the event: November 30, 2018
Venue of the event: Hotel Santon
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

60th ASH Annual Meeting and Exposition

Datum konání: 1.-4.12.2018
Místo konání: San Diego, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/

60th ASH Annual Meeting and Exposition

Dates of the event: December 1-4, 2018
Town: San Diego, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/

IX. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group

Hlavní téma: Myelodysplastický syndrom, vzácné choroby červené krevní řady
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 1.3. -2.3. 2019
Místo konání: Hotel Dvořák
Město: Tábor - Kotnov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: český
Pořadatelé: Czech MDS Group
Kontakt: MUDr. Nina Dusílková, Ústav patologické fyziologie UK, dusilkova@gmail.com
www: mds.registry.cz

IX. Annual meeting of Czech MDS Group

Main topic: Myelodysplastic syndromes, rare diseases of erythropoiesis
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 1.3. – 2.3.2019
Venue of the event: Hotel Dvořák
Town: Tábor - Kotnov
State: Czech Republic
Language of the event: czech
Organizers: Czech MDS Group
Contact: MUDr. Nina Dusílková, dusilkova@gmail.com
www: mds.registry.cz

XXV. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí

Hlavní téma: 1) Závažné a život ohrožující poruchy hemostázy: DIC, poruchy hemostázy u onemocnění jater, 2) Antitrombotická terapie a prevence v neobvyklých situacích, 3) Je u nás laboratorní diagnostika poruch hemostázy vždy adekvátně podložená důkazy? 4) Tromboelastografie pro hematology, 5) Bezkrevní medicína, 6) Poruchy hemostázy u dětí, 7) Hodnocené prezentace mladých kolegů, 8) Laboratorní sekce: morfologické a hemostazeologické workshopy, 9) Přednášky a wokshopy pro zdravotní sestry, 10) Biobankovnictví, 11) Post ASH meeting, 12) Visegradské symposium, 13) Slavnostní Klementova přednáška.
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 7. a 8. března 2019
Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava
Město: Ostrava
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Klinika hematoonkologie FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Kontakt: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: www.hanzo.cz/pd

XXVth Pařízek days – medical conference with international participation

Main topic: 1) Severe and life-threatening disorders of hemostasis: DIC, haemostasis disorders in liver disease, 2) Antithrombotic therapy and prevention in special situations, 3) Do we have a laboratory diagnosis of haemostasis, which is always sufficiently evidence based medicine? 4) Thromboelastography for hematology, 5) Bloodless medicine, 6) Disorders of Hemostasis in children, 7) Rated presentations of young colleagues, 8) Laboratory section: morphological and coagulation workshops, 9) Lectures and workshops for nurses, 10) Biobanking, 11) Post ASH meeting, 12) Visegrad Symposium and 13) Klement's lecture.
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: March 7th and 8th 2019
Venue of the event: Clarion Congress Hotel Ostrava
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava and the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Contact: jaromir.gumulec@fno.cz, +420 597 372 296
www: www.hanzo.cz/pd

Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny

Hlavní téma: Současný stav v péči o lymfomy
Klasifikace: Každoroční národní meeting se zahraniční účastí
Datum konání: 20.-21.3.2019
Místo konání: Hotel Don Giovanni v Praze
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština/angličtina
Pořadatelé: Kooperativní lymfomová skupina, z.s., U nemocnice 499/2, Nové Město, 128 00 Praha
Kontakt: prof. Marek Trněný, CSc., trneny@cesnet.cz, tel.: 224 962 527
www: www.lymphoma.cz

Czech Lymphoma Study Group Plenary Session

Main topic: Current status of Lymphoma management
Classification: Annual national meeting with foreign speakers
Dates of the event: 20. – 21. 3. 2019
Venue of the event: Don Giovanni Hotel, Prague
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech/English
Organizers: Kooperativní lymfomová skupina, z.s./Czech Lymphoma Study Group, assoc., U nemocnice 499/2, Nové Město, 128 00 Prague
Contact: prof. Marek Trněný, CSc., trneny@cesnet.cz, +420 224 962 527
www: www.lymphoma.cz

Výroční schůze České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.

Hlavní téma: Chronická lymfocytární leukemie – blízká budoucnost diagnostiky a léčby
Klasifikace: Výroční národní meeting
Datum konání: 22. 3. 2019
Místo konání: hotel Don Giovanni
Město: Praha
Stát: ČR
Jednací jazyk: Český a anglický
Pořadatelé: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.
Kontakt: doubek.michael@fnbrno.cz
www: www.cll.cz

Annual meeting of the Czech CLL Study Group

Main topic: Chronic lymphocytic leukemia – near future of diagnostics and therapy
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: March 23, 2019
Venue of the event: hotel Don Giovanni
Town: Prague
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, English
Organizers: Czech CLL Study Group
Contact: doubek.michael@fnbrno.cz
www: www.cll.cz

XXXI. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCELABORANTŮ A SESTER – ŽELEZNOHORKY 2019

Hlavní téma: Hematologie, imunohematologie, dárcovství krve, správná laboratorní praxe
Klasifikace: konference
Datum konání: 31.3. – 2.4.2019
Místo konání: Kongres hotel Jezerka
Město: Seč
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština
Pořadatelé: IV. interní hematologická klinika a Transfuzní oddělení FN Hradec Králové
Kontakt: zdenka.pavlikova@fnhk.cz, hana.krejci@fnhk.cz
www: www.hanzo.cz

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Hlavní téma: Trombóza v onkologii
Klasifikace: Regionální seminář
Datum konání: 5.- 6. 4. 2019
Místo konání: Břeclav
Město: Břeclav
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav, p.o. a Oddělení klinické hematologie FN Brno
Kontakt: kelnaren@nembv.cz, penka.miroslav@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz, www.nembv.cz

Spring Hematological Day of South Moravia and Highland Region

Main topic: Thrombosis in Oncology
Classification: Regional symposium
Dates of the event: April 5-6, 2019
Venue of the event: Břeclav
Town: Břeclav
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Hematology and Transfusiology of Nemocnice Břeclav, p.o. and the Department of Clinical Hematology of Faculty Hospital Brno
Contact: kelnaren@nembv.cz, penka.miroslav@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.thrombosis.cz, www.nembv.cz

XVII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: 12. –13.4.2019
Místo konání: Hotel Galant
Město: Mikulov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český a anglický
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

XVII. National worskshop Multiple Myeloma and Annual Czech Myeloma Group meeting

Main topic: Multiple Myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: April 12-13, 2019
Venue of the event: Hotel Galant
Town: Mikulov
State: Czech Republic
Language of the event: Czech and English
Organizers: The Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

XXXIII. Olomoucké hematologické dny

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: odborný program OHD 26.-28.5.2019
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, slovenština a angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Kontakt: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc,
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. – prezident konference tomas.papajik@fnol.cz,
prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D. – předseda organizačního výboru antonin.hlusi@fnol.cz,
prof. MUDr. E. Faber, CSc. – předseda vědeckého výboru edgar.faber@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXXIII. Olomouc Hematology Days

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual meeting
Dates of the event: scientific programme OHD from May 26th to 28th 2019
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Contact: Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc,
prof. MUDr. T. Papajík, CSc. – President of the Meeting tomas.papajik@fnol.cz,
prim. MUDr. A. Hluší, Ph.D. – Head of Organizing Committee antonin.hlusi@fnol.cz,
prof. MUDr. E. Faber, CSc. – Head of Scientific Committee edgar.faber@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 27.5.2019
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, slovenština a angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Kontakt: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc,
Doc. Mgr. Luděk Slavík, PhD ludek.slavik@fnol.cz,
Mgr. Václav Kajaba, PhD vaclav.kajaba@fnol.cz,
Bc. Monika Labudíková monika.labudikova@fnol.cz,
Mgr. Jarmila Juráňová jarmila.juranova@fnol.cz,
Jana Kadlecová jana.kadlecova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

XXIII. Meeting of Nurses and Laboratory Assistants

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual meeting
Dates of the event: May 27th 2019
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Contact: Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc,
Doc. Mgr. Luděk Slavík, PhD ludek.slavik@fnol.cz,
Mgr. Václav Kajaba, PhD vaclav.kajaba@fnol.cz,
Bc. Monika Labudíková monika.labudikova@fnol.cz,
Mgr. Jarmila Juráňová jarmila.juranova@fnol.cz,
Jana Kadlecová jana.kadlecova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

12th Symposium on Advances in Molecular Hematology

Hlavní téma: Hematologie a hematoonkologie
Klasifikace: Výroční symposium
Datum konání: 27.5.2019
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Město: Olomouc
Stát: ČR
Jednací jazyk: Angličtina
Pořadatelé: LF UP, Nadace Haimaom
Kontakt: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc, Mgr. Helena Urbánková, PhD helena.urbankova@fnol.cz,
Ústav imunologie LF UP v Olomouci Doc. Dr. Ing. Eva Kriegová eva.kriegova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

12th Symposium on Advances in Molecular Hematology

Main topic: Hematology and Hematooncology
Classification: Annual meeting
Dates of the event: May 27th 2019
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, 77900 Olomouc
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University, Foundation Haimaom
Contact: Hemato-Oncology Department, Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University and University Hospital Olomouc, Mgr. Helena Urbánková, PhD helena.urbankova@fnol.cz,
Institute of Immunology Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Doc. Dr. Ing. Eva Kriegová eva.kriegova@fnol.cz
www: www.olhemdny.cz

24th Congress of European Hematology Association

Datum konání: 13.-16.6.2019
Místo konání: Amsterdam, Nizozemsko
www: ehaweb.org/congress/eha24/key-information/

24th Congress of European Hematology Association

Dates of the event: June 13-16, 2019
Town: Amsterdam, Netherlands
www: ehaweb.org/congress/eha24/key-information/

Pražský hematologický den

Hlavní téma:
Klasifikace: Roční národní akce
Datum konání: 10.10.2019
Místo konání: Karolinum- kongresové centrum, Celetná 20
Město: Praha
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: 1.LF UK, ÚHKT, VFN, FN Motol, FN Královské Vinohrady,
Kontakt: Prof. MUDr.Petr Cetkovský,PhD, ÚHKT Praha, U Nemocnice 1, 128 20 Praha, 221977282
www: www.phd.cz

Prague Hematology day

Main topic:
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 10th October 2019
Venue of the event: Carolinum: congress centre, Celetna street 20
Town: Prague
State: The Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: 1st Faculty of Medicine CU and Prague university hospitals
Contact: Prof.Petr Cetkovský, ÚHKT Praha, U Nemocnice 1, 128 20 Praha, The Czech Republic, phone +4202221977282
www: www.phd.cz

XIV. Myelomový výzkumný workshop

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: Druhá polovina října 2019
Místo konání: Univerzitní kampus MU Brno
Město: Brno
Stát: ČR
Jednací jazyk: angličtina
Pořadatelé: Babákova myelomová skupina, ÚPF LF MU, Brno a Česká myelomová skupina
Kontakt: Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., sevcik@med.muni.cz
www: www.myeloma.cz

XIV. Myeloma research workshop

Main topic: Multiple myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual international meeting
Dates of the event: Second half of October 2019
Venue of the event: University campus of Masaryk University Brno
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Babak Myeloma Group, Dep of Pathological Physiology, Faculty of Medicine Masaryk University, Brno and Czech Myeloma Group
Contact: Assoc. Prof. RNDr. Sabina Sevcikova, Ph.D., sevcik@med.muni.cz
www: www.myeloma.cz

XXIX. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Hlavní téma: Dětská hematologie a onkologie
Klasifikace: Výroční konference s mezinárodní účastí
Datum konání: 1. 11.- 3. 11. 2019
Místo konání: Nové Adalbertinum Hradec Králové
Město: Hradec Králové
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český, slovenský, anglický
Pořadatelé: Odd.dětské hematoonkologie, Dětská klinika FN Hradec Králové, Pracovní skupina dětské hematologie České republiky České hematologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP, Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti, Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti
Kontakt: MUDr. Jiří Hak, Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05, Tel.: +420 495 833 491, Email: Jiri.Hak@fhhk.cz
Bořek Procházka, Produkce BPP s.r.o., K Dálnici 593, 760 01 Zlín, Tel.: +420 577 219 803, +420 603 209 877, E-mail: prochazka@bpp.cz
www: www.psdh2019.cz

29th Conference of the Czech and Slovak Pediatric Hematology/Oncology Working Group

Main topic: Pediatric Hematology and Oncology
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 1nd-3th November 2019
Venue of the event: Nové Adalbertinum Hotel Hradec Králové
Town: Hradec Králové
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Department of Pediatrics, Faculty Hospital Hradec Králové, Pediatric Hematology Working Group of the Czech Society of Hematology and the Czech Pediatric Society, Pediatric-Oncology Section of the Czech Society of Oncology, Section of Pediatric Hematology and Oncology of the Slovak Pediatric Society
Contact: MUDr. Jiří Hak, Department of Pediatrics, Faculty Hospital Hradec Králové, Sokolovská 581, Hradec Králové 500 05, Phone: +420 495 583 491, Email: Jiri.Hak@fnhk.cz
Bořek Procházka, Produkce BPP s.r.o., K Dálnici 593, 760 01 Zlín, Phone.: +420 577 219 803, +420 603 209 877, E-mail: prochazka@bpp.cz
www: www.psdh2019.cz

XIV. Brněnské hematologické dny

Hlavní téma: Trombóza v onkologii, Chronická lymfatická leukemie (CLL) a další chronické lymfatické leukemie
Klasifikace: Konference s mezinárodní účastí
Datum konání: 6. a 7. 11. 2019
Místo konání: Hotel International
Město: Brno
Stát: ČR
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, FN Brno LF MU
Kontakt: Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063, penka.miroslav@fnbrno.cz,
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420532233642, mayer.jiri@fnbrno.cz,
www: www.hematology.cz, www.fnbrno.cz

The 14th Brno Hematology Day

Main topic: Thrombosis in oncology. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) and other chronic lymphocytic leukemias
Classification: Conference with international participation
Dates of the event: November 6-7th, 2018
Venue of the event: Hotel International
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak, English
Organizers: Czech Society of Hematology and Czech Society of Thrombosis and Hemostasis of J. E. Purkyne Czech Medical Society, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University
Contact: Prof. Miroslav Penka, MD, PhD., Dept. of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063. penka.miroslav@fnbrno.cz,
Prof. Jiří Mayer, MD, PhD., Dept. of Internal Medicine – Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Czech Republic, phone +420532233642. mayer.jiri@fnbrno.cz
www: www.hematology.cz, www.fnbrno.cz

VIII. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom
Klasifikace: národní
Datum konání: 29.11.2019
Místo konání: Hotel Santon
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

VIII. Pharmacoeconomic workshop of Czech Myeloma Group

Main topic: Multiple myeloma
Classification: national
Dates of the event: November 29th, 2019
Venue of the event: Hotel Santon
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

61st ASH Annual Meeting and Exposition

Datum konání: 7.-10.12.2019
Místo konání: Orlando, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/

61st ASH Annual Meeting and Exposition

Dates of the event: December 7-10, 2019
Town: Orlando, USA
www: www.hematology.org/Annual-Meeting/