Zápis schůze LS ČHS – 7. 12. 2018

ÚHKT, Praha, seminární místnost budovy B, 3. patro 9,45 – 13,00 hod.

Přítomni (bez titulů): Fátorová, Erbenová, Malíková, Mikulenková, Juráňová, Hrachovinová, Matýšková, Opravilová, Smetana, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Šigutová, Pulcer, Rosenauerová, Vytisková, Mikešová, Amborská, Bourková, Charvát, Pecka

Omluveni (bez titulů): Řeháková, Roučková, Kneiflová, Chasáková, Krištofová, Slavík, Radinová

Hosté (bez titulů): Bradáčová, Tokár, Pavlíková, Víková

 1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS ze 17. 9. 2018 (Mikulenková)

 2. Zápis z 2. schůze výboru ČHS z 18. 9. 2018 (Mikulenková)

 3. Informace o dopisu výboru ČHS ČLS JEP ohledně úpravy Nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě – nový návrh platových tříd v katalogu prací pro VŠ nelékaře, dopis adresován též KVVOPZ a RAKL. (Mikulenková, Malíková)

 4. Informace o zápisu z 61. jednání OK ML z 6. 11. 2018 (Charvát) – zápis ze schůzky jako příloha.

 5. Informace o revizi vzdělávacího programu pro VŠ nelékaře – vyhláška 96/2004 (Sadílek) – revize dokumentu vyžádána na IPVZ; vedoucí katedry prof. Čermák požádal zkoušející z IPVZ, aby se na revizi podíleli; konečná upravená verze (úpravy se především týkaly požadovaných znalostí v hemostáze) odeslána na MZd; kontrola bude možní ještě cestou výboru ČHS.

 6. Začalo se pracovat i na revizi vzdělávacího programu pro zdravotní laboranty – vyhláška 96/2004 (Pavlíková), byly osloveny ČAS a ČAZL; připomínky nutno na MZD odeslat do konce března, členy LS ČHS doporučeno oslovit někoho z VŠ garantů, který se podílí na vzdělávání laborantů; dále by bylo vhodné zvážit opětovné zařazení praktické zkoušky v rámci atestace.

 7. Informace ze schůzky zdravotních laborantů ČAZL z 5. 12. 2018 (Pavlíková)

 8. Informace o schůzce odborných posuzovatelů OK ML (Mikulenková, Matýšková) - dotaz ke kompetencím posuzovatelů v rámci jednooborové zkoušky z hematologie a transfuzní služby – členy LS doporučeno žadatelům na posuzovatele ČIA poslat žádost na LS ČHS, ta bude posouzena s ohledem na možné znalosti a praxi žadatele v odbornosti 818.

 9. Nepodkročitelná minima odbornosti 818 – řešena otázka dělitelnosti úvazků VŠ pracovníků (Mikulenková) – diskuse: k dělitelnosti úvazků se nebudeme vyjadřovat; opravená verze bude zaslána k připomínkám do 31. 1. 2019.

 10. Stanovisko LS ČHS k uvolňování výsledků z hematologického pracoviště – revize (Mikulenková) – požadavek FN Olomouc na změnu kompetencí v uvolňování výsledků u některých výkonů; požadavek podrobně vysvětlila Juráňová; problematika široce diskutována, následně hlasováno o souhlasu s předloženou poslední verzí, která byla jednohlasně schválena; Mikulenková tuto verzi odešle na výbor ČHS.

 11. Seznam sdílených výkonů odbornosti 818 – schválenou revizi Mikulenková předá ke schválení na výbor ČHS.

 12. Chyby v registračních listech naší odbornosti na webu MZd – Mikulenková informovala o komunikaci s MZd se správkyní registračních listů (Ing. Cetelová) – informace na webu MZ ohledně registračních listů odbornosti 818 jsou opět chybné (vč. sdílení některých výkonů s jinými odbornostmi) – na webu jsou aktuálně uvedeny kalkulace výkonů zpracované před rokem 2011, kdy byla celoplošně provedena rekultivace všech výkonů; informace bude předána předsedovi výboru ČHS k vyjádření a ev. jednání na MZd.

 13. Informace o proběhlé konferenci „Automatizace laboratoře jako výzva s globálními aspekty“ – LABAUTO 2018 (Malíková, Mikešová) – odkaz bude rozeslán.

 14. Nové „Doporučení pro vyšetření lupus antikoagulans“ (Zavřelová) – domluva na základní struktuře – druhou verzi rozešle Zavřelová určeným spolupracovníkům-připomínky do 21.12. Zavřelové – následně bude rozesláno všem členům LS k připomínkování do 31.1.2019.

 15. Jednání o nových výkonech odbornosti 818 na MZd z 20. 9. 2018 (Hrachovinová) – od 1. 1. 2019 budou dva nové výkony (96 895 a 96896); výkony 96893 Statimové vyšetření funkční aktivity von Willebrandova faktoru, 96892 Statimové vyšetření faktoru VIII a 96894 Statimové stanovení molekulárních markerů hemostázy budou v SZV v rámci schvalovacího procesu ministrem až v další revizi; další výkony k projednávání nejdříve v únoru (návrhy nutné podat do půlky ledna) – jako první se bude projednávat FXIII, následně KO STATIM a další.

 16. Různé:

  • Normoblasty – vyšetření 2x/den – častější frekvence nelze.
  • POCT garance – PT INR a další výkony v 818 – řešit v rámci odbornosti 818 – diskuze a informace na příštím jednání (Pulcer)

Termín další schůze LS:

v rámci Železnohorek 1.4.2019 cca 16,00 h